+ Meer informatie

TER OVERWEGING

7 minuten leestijd

Philip Yancey, Gebedsdagboek en Vragen. Uitg. Van Wijnen Franeker 2010, 128 resp. 191blz., €14,95 resp. €17,95.

In 2007 publiceerde de auteur een boek over de praktijk van het bidden en alle geestelijke vragen daaromheen. Het beleefde in korte tijd twee herdrukken. Nu is lezen over het bidden nog iets anders dan bidden zelf. Daarom schreef hij nu een boek waarin hij een stap verder gaat: Gebedsdagboek, een boek met ruime mogelijkheid om aantekeningen te maken rond het dagelijks gebed. Het kan gebruikt worden in combinatie met Bidden: bovenaan elke bladzijde wordt verwezen naar een passage uit dat boek - maar raadpleging van dit boek is ook weer niet per se noodzakelijk. Er worden allerlei gedachten aangereikt die in relatie tot het gebed staan, met de bedoeling die te laten verwortelen in het hart en zo in het gebed werkelijk dichter bij God te komen.

Daarna schreef hij Vragen. Een boek waarin rond een aantal hoofdthema’s (het menselijk dier, in de wereld, onder gelovigen, noodzakelijke stemmen, leven met God, een nieuwe wereld) allerlei prikkelende vragen gesteld worden. Zo worden we tot nadenken gebracht over de vraag waar racistische haatgevoelens vandaan komen, wordt de vraag opgeworpen waarom mensen wel interesse hebben in bijna-doodervaringen, maar veel minder in de hemel, en dat alles afgezet tegen voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van het leven. Yancey nodigt met zijn schrijfstijl uit tot verder denken onder het licht van een open Bijbel; een goede combinatie!

Gisbertus Voetius, Bron van troost. Verdediging van de gereformeerde leer. Uitg. De Banier Apeldoorn 2010, 137 blz., €15,90.

In 1627 schrijft Voetius, dan predikant te Heusden, een uitvoerig boek, waarin hij de leer zoals verwoord tijdens de synode van Dordrecht 1618-/19 aanprijst en verdedigt. Dit boekje bevat enkele belangrijke passages eruit. De nutteloosheid van de leer van de Remonstranten, maar ook de rijke troost die in de Dordtse Leerregeis vervat is, komt aan de orde.

Wanda Vendrig-Hille, Mijn opa viert vakantie in de hemel. Spiritboek. Uitg. Eoscentra Nijmegen 2010, 93 blz., €12,95.

Ik had gehoopt dat dit kinderboek op kinderlijke wijze ons verder zou kunnen brengen in de vraag hoe wij onze (klein)kinderen leren omgaan met het moeilijke van de dood, wanneer die in gezin en familie komt. Maar daarin ben ik teleurgesteld: het boek - inderdaad op kinderniveau geschreven, dat wel – vertelt over een kind met paranormale gaven, dat het in staat stelt contact te hebben met een zieke opa en dat zodoende al van zijn ziekte weet nog vóórdat de ouders het hem hebben verteld. Het gaat nog verder: er is ook sprake van contact van dit manneke met zijn opa na diens overlijden. Met dit alles treden we helaas buiten de Bijbelse kaders.

Ing. E. Versteeg en G. van der Zwaan, Zijn Naam ter eer. Schetsen uit het leven van ds. J.R Verkade (1921-2008). Uitg. De Banier Apeldoorn 2010, 269 blz., €19,90.

Net vóór zijn overlijden gaf ds. Verkade toestemming om een boek het licht te laten zien waarin zijn levensgang wordt geschetst. Maar dan moest de titel wel zijn zoals hierboven aangegeven. In die geest is nu dit boek geschreven. Op latere leeftijd (39 jaar) werd hij predikant, op een duidelijke roeping en na een periode van grote persoonlijke offers. Binnen de Ned. Herv. Kerk diende hij vervolgens een viertal gemeenten tot zijn emeritaat: Gameren, Nieuwe Tonge, Montfoort en Elspeet. Niet altijd in een gemakkelijke fase van hun bestaan, zoals insiders weten. Er rustte vaak zegen op, men leze de brieven die in dit boek zijn opgenomen en die het geheel mooi gevarieerd maken. Aan het eind zijn drie preken en een verslag van de begrafenis opgenomen. Ze getuigen van de grote ernst waarmee ds. Verkade zijn ambt vervulde.

Martin Luther, Kiezen is dienen. De servatio arbitrio. Luthers antwoord aan Erasmus. Uitg. Kok Kampen 2010, 415 blz., €32,40.

Met de titel van dit boek is iets merkwaardigs aan de hand: op internet etc. staat het als ‘Kiezen als dienen’ aangekondigd, maar het boek zelf heeft toch echt de titel zoals die in de aankondiging staat. Het is een weer naar boven halen van de bekende discussie tussen de twee geleerden over der vrijheid van de wil. Luther betoogde dat de mens ook in zijn keuze vóór of tégen het Evangelie altijd in Gods hand blijft. Saillant detail is dat Luther zelf als wens had dat dit boek, evenals zijn Catechismus, als enige werken van hem bewaard zouden mogen blijven. Wel, er is meer bewaard – en dat is een zegen -, maar deze discussie is nu voor het eerst in 400 jaar opnieuw vertaald. Zodoende is zij toegankelijk geworden voor een breed publiek, en zo ook aanbevolen.

Rick Benjamins (samenstelling), Canon van de protestantse spiritualiteit in Nederland. Uitg. Kok Kampen 2010, 219 blz., €19,90.

Geert Grote over de domtoren, Erasmus (tegen Luther) over tact, Menno Simons over zijn geloofsstrijd, Smijtegeld over inkeer, Spinoza over tolerantie, Balthsasar Bekker over duivelsgeloof – ze laten in hun teksten allen iets zien van de veelkleurigheid van de geloofsbeleving vanuit het hoofd tot het hart. En wie nog niet nieuwsgierig is: misschien lokken de namen van Revius, Luyken, Johannes de Heer, Buskes, Okke Jager, Breukelman en tja… ook Kuitert. Om te lezen en te wegen.

Egbert Brink, Onnoemelijk veelzijdig. Over de namen van God. Uitg. Kok Kampen 2010, 109 blz., €14,90.

Elohim, Jahwe, El Sjaddai, om er maar enkele te noemen: ze spreken alle van Wie God is voor zijn volk, in vreugde en verdriet, in gehoorzaamheid, maar ook bij ongehoorzaamheid. Want om over dat laatste iets te zeggen: de naam Jahwe Noqem richt ons op het gegeven dat de Wreker gericht is op rechtsherstel; blz. 92: ‘Hij is niet geduldig tot in het oneindige! Zijn geduld raakt ook een keer op’. Dat besef moet ons doen vluchten tot Christus.

Max Lucado, Vrees niet. Een boek vol bemoediging. Zijn naam is Jezus. Uitg. Voorhoeve Kampen 2010, 222 resp. 192 blz., €14,90 resp. 19.90.

Rudi Hakvoort, Onbijbels dagboek. Bizarre en wonderlijke uitspraken in de Bijbel. Uitg. Kok Kampen 2010192 blz., €14,90.

Drs. Pieter L. de Jong, Door vreemd gebied. Bijbels dagboek. Uitg. Boekencentrum Zoetermeer 2010, €17,50.

Henk Stoorvogel en Tiemen Westerduin, Onderweg met de Samaritaan. Bijbelleesgids. Uitg. Voorhoeve Kampen 2010, 94 blz., €6,-.

In de eerste twee boeken Bijbelteksten rond Gods nabijheid, zijn macht, zijn zorg en leiding, zijn regie over het wereldgebeuren, zijn liefde en vergeving in het eerste boek – en in het tweede boek Bijbelteksten die de loop van het leven van Jezus op aarde nagaan. Over elk thema een aantal bladzijden, met korte, aansprekende aantekeningen. Om ten geschenke te geven, of zelf te overpeinzen. En heel mooi uitgegeven!

Prikkelende uitspraken en gebeurtenissen in de Bijbel die allerlei geestelijke vragen oproepen in het derde boekje. Die vragen worden benoemd – en dat is op zich al heel goed – en ook van commentaar voorzien – niet altijd van antwoorden, en dat kan ook niet. Soms is het echt raak: ‘Hoe dichter we bij Golgotha komen, hoe naakter de mens wordt’, blz. 13. Dat is dubbel onthullend! Het boekje prikkelt in ieder geval weer tot nadenken, ook als men zelf ander commentaar zou geven.

Het vierde (dag)boek is van de hand van de predikant die al vele jaren bekend is als PKN-dominee van Rotterdam-Delfshaven. Daar, midden in dat geestelijk ‘vreemde gebied’ verkondigt hij het robuuste Evangelie van Gods genade. In dit dagboek doorkruist hij de Schriften, en besteedt verscheidene weken aan een Bijbelboek. Dat betekent dat de stukjes niet alleen in enkele, maar ook in samenhangende zin geestelijk opbouwend zijn. Stevige kost, precies zoals ds. De Jong is.

En ten slotte in het vijfde boek een duidelijke, concrete handreiking rond het bekende Bijbelgedeelte over de barmhartige Samaritaan, in 20 stukjes.

Harald Overeem, Exodus. Bevrijd op God te dienen. Serie Luisterend leven. Uitg. Boekencentrum Zoetermeer 2010, 112 blz., €11,-.

Een nieuw deel in bovengenoemde serie; nu één van de hand van ds. Overeem, predikant van de Protestantse gemeente in Boskoop. In het boek Exodus openbaart de Here zich als de God die op indrukwekkende wijze de geschiedenis van Israël bepaalt. Hij handelt bevrijdend in die geschiedenis, trekt met zijn volk op en woont er te midden van. Zo biedt Hij het volop gelegenheid om Hem te dienen… hetgeen vervolgens lang niet altijd gebeurt (men denke slechts aan de geschiedenis van het gouden kalf (blz. 83 e.v.)… Het boek is uitstekend geschikt voor persoonlijke studie, maar ook voor groepsstudie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.