+ Meer informatie

Boekbespreking

8 minuten leestijd

ZALIG...! Wie...? - door Ds. S. van Dorp. - Drukkerij-Uitgeverij J. Bout & Zonen Huizen N.H.

De schrijver was eens een bekend Hervormd predikant. We hebben al meer dan eens in deze rubriek een werk van hem mogen recenseren. We doen dit ook nu weer gaarne, omdat we hier een boek hebben met een kostelijke inhoud. Anderen hebben evèneens over de zaligsprekingen geschreven, maar onder die werken neemt dit boek toch wel een voorname plaats in. We willen het werk van harte aanbevelen. De schrijver geeft er blijk van, dat hij geen vreemdeling is van het leven der genade. Hij mag nu het loon genieten van een getrouwe dienaar. Hij schrijft eenvoudig. Hij waarschuwt met liefde. Hij wekt op om de Heere te zoeken. Hij geeft in het werk veel uit de praktijk van het geestelijk leven.

„Al de zalingsprekingen” zegt hij op blz. 100, „zijn een toetssteen waaraan wij onze geestelijke toestand hebben te toetsen. Door de Zaligmaker Zelf worden hier genoemd de kenmerken van de kinderen des Koninkrijks.” En op blz. 131: „De zaligsprekingen dienen dus tot afbraak en tot opbouw, tot beschaming en tot vertroosting. Zegen en vloek, leven en dood worden ons voorgesteld bij het overpeinzen ervan.”

Ds. Van Dorp behandelt de zaligsprekingen uit Mattheus 5 en de zaligspreking uit Mattheus 11 : 15. Ds. W. L. Tukker schreef een Ten geleide.

Het boek telt 150 blz. Het is uitgegeven in een mooie band en kost f 8,50, franko thuis f 10,25.

Palmi Crokenstein mocht opnieuw beginnen door Jac. Overeem, uitgave van G. Kool, thans te Veenendaal.

Al geruime tijd geleden hebben we dit boekje in ons blad beproken. We hebben toen opmerkingen gemaakt en onze indruk weergegeven. Het verhaal gaat over een meisje, dat het op school moeilijk had, in een andere omgeving komt en daar door aanraking met andere mensen tot inkeer komt. De schrijver is een liefhebber van de natuur. Hij streeft er naar zijn verhaal een goede geestelijke strekking te geven. Naar onze mening is hij daarin niet ten volle geslaagd. Dat neemt niet weg, dat we het goede in dit boekje weten te waarderen. Daarom kunnen we ook nog wel een woord van aanbeveling neerschrijven.

Het boekje telt 112 blz. en kost gebonden f 6,90.

Stemmen uit Genève - preken, artikelen, brieven enz. van Johannes Calvijn. De Gereformeerde Bibliotheek te Goudriaan.

In deze bundel, de 20e van de serie, hebben we 6 preken van Calvijn over 1 Samuel 1 : 1 - 2 : 4 - 8. D.w.z.: eerst hebben we nog het tweede gedeelte van een preek over Job 19 : 7 - 16, waarvan het begin al eerder verscheen, en in deze aflevering komt het slot van de preek van 1 Samuël 2 : 4-8 niet voor. Dat wacht op een volgende bundel. Het is in elk geval de bedoeling om verder te gaan met de uitgave van preken over 1 Samuël.

Calvijn verklaart de Schrift en hij nodigt te luisteren en op te merken. Dat vinden we ook weer in deze preken. De geschiedenis van Hanna, de kinderloze, is bekend. Zij kwam met haar nood bij de Heere. De Heere luisterde, verhoorde en schonk haar een zoon, die zij Samuël noemde. We volgen de hele geschiedenis op de voet, wanneer we deze preken lezen. En, wat meer is, zij bevatten veel onderwijs en troost.

Elke bundel kost f 3,50.

Dr. M. Basilea Schlink - JEZUS OPENLIJK GEHOOND - Uitgave Stichting Vrienden van de Evangelische Marienschwesternschaft, Slotmansweg 8, Nijverdal.

De schrijfster is de stichteres van de Evangelische Marienschwesternschaft te Darmstadt. Dit boekje is bedoeld als waarschuwing om ons niet in te laten met de z.g. Jezus-musicals, zoals Jezus Christ Superstar, Godspell e.d. Uit de inhoud van de brochure blijkt, dat de schrijfster niet op onze grondslag staat. Dat neemt niet weg, dat hier ernstig wordt gewaarschuwd tegen een nieuwe list van satan om de mens te verleiden.

JAARVERSLAG 1971 - 1972 van de Vereniging De Nederlandse Gideons, Sportlaan 976, ’s-Gravenhage.

De vereniging heeft tot doel bijbels te plaatsen in hotels en elders. Zij doet dat gratis. Per 1 januari 1972 waren er 79.084 bijbels geplaatst 2664 in hotels/ pensions, op schepen en in gevangenissen. Daarvan waren er 37.357 in nederlandse, 7.121 in engelse vertaling en 34.606 in meer talen.

Het jaarverslag licht ons in omtrent de activiteiten en de financiële positie van de vereniging.

Ds. W. C. Lamain VOOR BIJZONDERE TIJDEN, deel IV - N.V. Uitgeverij „De Banier”, Utrecht

We vinden in dit deel 22 predikaties voor de biddag, Paasfeest, na Pasen, Hemelvaartsdag en na Pinksteren. Het zijn preken zonder thema en verdeling en zonder- opgave van te lezen Schriftgedeelte en te zingen psalmen. De preken zijn kort: het boek telt 222 blz. De inhoud is zoals we van deze bekende prediker gewoon zijn. Hij waarschuwt ernstig en wekt dringend op de Heere te zoeken terwijl het nog de tijd der genade is. Hij brengt veel naar voren voor het leven van Gods kinderen.

„Grote geleerden”, aldus de schrijver, „geven soms verklaringen van de waarheid, en soms rechtzinnig gereformeerd naar de letter, doch daar komt een eenvoudig kind des Heeren en die geeft van diezelfde waarheid een verklaring, doch het is de vrucht van het Goddelijk onderwijs door de Heilige Geest in zijn ziel.” Daarmee kunnen we van harte instemmen. Even later zegt Ds. Lamain „Daar ligt een waarheid achter de waarheid.” Dat heeft wel enige toelichting nodig. Het is een bekend verschijnsel. dat ook door Gods kinderen wel verklaringen worden gegeven, die niet in overeenstemming zijn met de Schrift.

We kunnen deze preken van harte aanbevelen. Het boek kost gebonden f 17,50.

Stemmen uit Wittenberg - preken, artikelen, brieven enz. van Dr. Maarten Luther en zijn tijdgenoten. De Gereformeerde Bibliotheek te Goudriaan.

Dit betreft de 11e aflevering, die bevat DE ZEVEN BOETEPSALMEN met een uitlegging, naar de zin der Schrift, nauwkeurig bewerkt, tot ware kennis der genade van Christus en van God.

Het werk verscheen voor het eerst in 1517, in onze taal voor het laatst in 1936. Prof. P. Stegenga te Amsterdam voorzag het van een toelichting. Die is ook nu opgenomen. De verklaarde psalmen zijn de 6e, 32e, 38e, 51e, 102e, 130e en 143e.

Uit het begin van de verklaring van de eerste boetepsalm nemen we het volgende over:

„Om deze psalm te verklaren moet men wel op enkele punten acht slaan.

Het eerste is dit: Bij alle lijden en alle aanvechting moet de mens in de eerste plaats tot God zijn toevlucht nemen en wat hem overkomt beschouwen als door God gezonden en het alzo aanvaarden; om het even of de duivel of de mensen het veroorzaken.....

Het tweede is dit: God straft op tweeërlei manier. De ene manier is, dat Hij straft in genade, als een vriendelijke Vader en voor een tijd; de andere is, dat Hij het doet in toorn als gestreng Rechter en voor eeuwig. Als God nu de mens aangrijpt, dan is de menselijke natuur zwak en angstig; zij kan aanvankelijk niet weten of God haar uit toorn of uit genade aangrijpt. En juist, omdat zij vreest voor de toorn begint zij te roepen: „Ach God, straf mij niet in Uw toorn”, laat het toch maar een genadige straf zijn van tijdelijke aard, wees Vader en geen Rechter.”

Luther verstond wat hij schreef. Uit de verklaring van deze psalmen kunnen we duidelijk zien, dat geestelijke strijd en uitredding, banden en verlossing voor hem geen vreemde zaken waren.

De abonnementsprijs is f 3,50 per aflevering.

DE REFORMATORISCHE SCHOOL

Zo heet het orgaan van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (V.G.S.) en van de Gereformeerde Onderwijzers- en Lerarenvereniging (G.O.L.V.). Het eerste nummer is in januari jl. verschenen. Het orgaan verschijnt tienmaal per jaar. De abonnementsprijs is f 17,50 per jaar, een studenten-abonnement kost f 10,- per jaar. De prijs van losse nummers is f 3,-. Te bestellen bij de administratie: Willem de Zwijgerlaan 109, ’s-Gravenhage.

We kunnen de verschijning van dit orgaan met instemming begroeten. De redactie zegt van het doel o.a.: „Redaktie en medewerkers van De Reformatorische School stellen zich tot taak principiële voorlichting en bezinning te geven op het gebied van het christelijk onderwijs in zijn verschillende geledingen. Deze bezinning en voorlichting zijn zeer noodzakelijk, juist nu. Het christelijk onderwijs ziet zich gekonfronteerd met vele vragen. En niet in het minst vanuit bepaalde kringen in dit christelijk onderwijs zelf beluisteren we vragen, zelfs diepgaande twijfels ten aanzien van het bestaansrecht der christelijke school. Het is ons niet gegeven hiervoor onze oren dicht te stoppen; wèl is het onze roeping met open oor en oog deze diskussie te volgen, deze vragen mee te beleven en te trachten vanuit Schrift en kerkelijke belijdenis een antwoord te formuleren.”

In dit eerste nummer komen o.a. de volgende artikelen voor: Drs. A. Vergunst: „Reformatorisch onderwijs”. E. Hofman: „Verschuivingen en ontwikkelingen in het Christelijk VWO en Havo”. C. Houweling: „Didaktische analyse, haar betekenis en plaats binnen de onderwijzersopleiding en het basisonderwijs”. Drs. M. Burggraaf: „De gezamenlijke school, vóór of tegen?”.

Dit eerste nummer belooft iets goeds voor de toekomst. Juist in onze tijd is het dringend nodig, dat er een principiëel geluid wordt gehoord.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.