+ Meer informatie

Boekbespreking

8 minuten leestijd

Stemmen uit Wittenberg, preken, artikelen, brieven enz. van Dr. Maarten Luther en zijn tijdgenoten. Uitgave van De Gereformeerde Bibliotheek te Goudriaan (Z.H.).

We hebben hier de tweede en derde bundel voor ons. We maakten al eerder melding van deze uitgave. Deze bundels bevatten gedeelten van het hoofdwerk van Philippus Melanchton: Loei Communes of De voornaamste theologische bewijsgronden. In bundel 2 vinden we een voorrede van Calvijn, een heil de lezer en een voorrede van de schrijver en dan verder over God, de schepping, de oorzaak van de zonde en de vrije wil. De volgende bundel handelt over de zonde en over de wet van God.

Melanchton nam een aparte plaats in onder de hervormers en het is goed, dat ook aan zijn werken blijvend aandacht geschonken wordt. Daarom willen we ook deze uitgave van harte aanbevelen.

De bundels kosten f 3,- per stuk.

Stemmen uit Genève, preken, artikelen, brieven, enz. van Johannes Calvijn.

Uitgave van de Gereformeerde Bibliotheek te Goudriaan (Z.H.).

Deze bundel bevat preken over Job 5:17 - 6 : 30. Op duidelijke wijze geeft Calvijn een toepasselijke verklaring. Er staat in deze preken veel, dat getuigt van het inzicht van Calvijn in de Schrift. De preken bevatten woorden van vermaan, maar ook van onderwijs en troost voor hen, die de Heere vrezen. We kunnen deze Stemmen uit Genève van harte aanbevelen. Dit is de elfde bundel. Elke bundel kost f 3,-. Volgens aankondiging volgen er nog enkele bundels met preken over Job. Daarna krijgen we weer de nodige variatie.

Jaarboek 1970 van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, Uitgeverij D. J. van Brummen te Dordrecht.

We ontvingen dit boek begin juni. Dat is vrij laat. Van de op blz. 3 genoemde belangrijke kerkelijke data waren er al 4 van de 8 voorbij. Dit is volgens de redaktie te wijten aan de heel late inzending van de kopij door niet weinigen. Onze opmerking is dus geen verwijt aan het adres van redaktie of uitgeverij.

Het werk ziet er goed verzorgd uit. We kunnen blij zijn het weer in ons bezit te hebben. Het bevat vele gegevens, die telkens weer bij de hand moeten zijn. Het moet bijgehouden worden wil men het voortdurend met vertrouwen kunnen raadplegen. We gaan aan alle kerkelijke gegevens voorbij. Alleen willen we deze opmerking maken, dat het van belang blijkt, dat iedere gemeente of vereniging of persoon of wie ook nagaat of de gegevens wel volledig en juist zijn. Ik vermoed, dat daar nog wel iets aan ontbreekt. Ik vond b.v. op blz. 22 niet het telefoonnummer van A. van Rossem vermeld, terwijl deze wel aangesloten is. Hier hebben de belanghebbenden zelf een taak.

Na de gewone gegevens vinden we nog enkele artikelen.

Het eerste, getiteld Onze kerken in 1969, is geschreven door Ds. J. H. Velema. Het is een gedegen artikel, dat onze volle aandacht verdient. Naar aanleiding van dit artikel willen we iets opmerken. De schrijver bespreekt de gebeurtenissen in Arnhem. Het is opmerkelijk, dat in die gemeente, omdat enkele leden dat vroegen, na allerlei besprekingen een tweede preekplaats werd ingestcld. Het ging in wezen om een voorwerpelijke richting tevreden te stellen. We gaan natuurlijk niet op deze zaak in. Maar we moeten konstateren, dat in verschillende andere gemeenten soortgelijke moeilijkheden ontstonden. Dan lag de oorzaak in allerlei vernieuwingen en veranderingen. Een deel van de gemeente wilde dan blijven bij het oude, niet alleen wat de vorm betreft, maar ook wat de inhoud van de waarheid aangaat in een onderwerpelijke prediking van het Woord. Zij krijgen geen voet aan de grond en voorzover we weten is voor hen nergens een weg geopend als in Arnhem. Het gevolg is, dat we op verschillende plaatsen leden naar andere kerken zagen overgaan. Dat moeten we erg betreuren.

Verder vinden wc een In memoriam, waarin gesproken wordt over de predikanten W. A. Zijlema en A. Ponstein, die heengingen. Voorts een artikel van Prof. Dr. M. Boertien over: Indien ik u vergeet, Jeruzalem… en tenslotte een bijdrage van Ds. L. C. den Boer over De koster tussen de kerkelijke funktionarissen. We vinden dit artikel minder geslaagd, omdat de wijze van voorstelling wel wat overdreven is. Er wordt van een koster veel gevraagd. Dat is waar. Maar gelukkig zijn er nog mensen, die zich in liefde voor deze arbeid geven. Daarbij is de vrouw van de koster van even grote betekenis. Zij heeft haar eigen plaats. Over haar spreekt Ds. Den Boer helemaal niet. Dat is een gemis. We menen, dat de arbeid van koster en kosteres door kerkeraad en gemeente nooit genoeg kan worden gewaardeerd.

Het jaarboek kost f 3,90. Van harte aanbevolen.

Petrus’ geloofsbelijdenis door Ds. G. A. Zijderveld Uitgeverij W. J. Pieters — Oostburg

Dit is een preek over Johannes 21 : 16, door Ds. Zijderveld, die predikant van de Gereformeerde Gemeente te Middelburg is, uitgesproken op 27 april 1969, ter gelegenheid van de openbare belijdenis. De personen, die belijdenis aflegden worden aan het einde met name genoemd. Het waren er 41. Dit is een behoorlijk aantal. Ds. Zijderveld staat dan ook in een grote gemeente.

We kunnen ons voorstellen, dat zij, die belijdenis aflegden en ook vele anderen uit die gemeente graag deze preek in hun bezit hebben als een blijvende herinnering aan deze plechtige ure.

En ook voor anderen kunnen wc deze preek aanbevelen. Ds. Zijderveld laat een Schriftuurlijk geluid horen en komt tot zijn hoorders (en lezers) met de ernstige vraag: Hebt gij de Heere lief? Het is zijn hartewens, dat de jonge leden, al is het met een vreesachtig hart mogen antwoorden: Heere, Gij weet, dat ik U liefheb.

De korrektie had beter gekund. Overigens is de uitgave keurig.

De preek kost f 1,50.

Het nieuwe Jeruzalem door Willem Teellinck Uitgeverij W. J. Pieters — Oostburg

Dit boekje bevat een samenspraak tussen Christus en Maria, zittende aan Zijn voeten. Het begint met een Ten Geleide van Ds. G. A. Zijderveld te Middelburg, die de schrijver en het werkje bij ons inleidt. Hij schrijft o.a.: Dit kostelijk en leerzaam boek is met grote zorg herschreven uit het oud Nederlands in de taal van onze tijd. Dan volgt een Woord vooraf bij de uitgave van 1882 en een opdracht aan Amalia, Prinses van Oranje, geschreven 28 februari 1635, van de hand van Maximiliaan Teellinck, een zoon van Willem Teellinck.

De schrijver van Het Nieuwe Jeruzalem wordt — zo merkt Ds. Zijderveld op — terecht de prediker van het praktisch christendom genoemd. In deze samenspraak — aldus het Voorwoord van 1882 wordt de Heere Jezus voorgesteld, sprekende tot een behoeftige Hem liefhebbende ziel, die aan Zijn voeten zit; iets dat bij aanvang bij de ontdekking van die uitnemende Persoon, of bij de voortgang bij de uitlatingen van Zijn liefde, zo gaarne door de armen van geest wordt betracht en zij ook volmondig met het hart moeten betuigen: Wie is een Leraar gelijk Hij? (Job 36 : 22).

Het werkje is gericht op de praktijk der godzaligheid en zal zeker zijn lezers vinden. We willen enkele opmerkingen maken, die niet op het werkje zelf, maar op de uitgave van nu betrekking hebben.

Op blz. 18 staat: Geen sterfelijke mens… Dit moet zijn: Ken stergelijke mens… Vroeger stond er: Zo kan ook geen sterfelijke mens hier op aarde in dit leven ooit bekomen ware gerustheid en vrede dan in mijn dienst. Op blz. 22: Blijf daarom bidden en tenslotte zult in plaats van: zal — u gegeven worden dat te zien. Op blz. 30: wat gezaaid wordt in krankheid… In 1 Cor. 15 : 43: het wordt gezaaid in zwakheid. Op blz. 39: om naar datzelfde beeld van klaarheid tot klaarheid veranderd te worden. In 2 Cor. 3 : 18 staat: van heerlijkheid tot heerlijkheid. Op blz. 46: omdat ik mij onderworpen — in plaats van: onderwonden — heb. Op blz. 56: Als de wereldskinderen het zo slecht maken… Waarom niet: kinderen der wereld? Op blz. 86 is sprake van gedurige liefde. Is vurige liefde niet beter? Op blz. 99: op Mij, uw Geliefden. Dit moet zijn: uw Geliefde.

We zouden nog meer kunnen opmerken, maar laat dit genoeg zijn om te laten zien, dat we het boekje met aandacht hebben doorgelezen. We willen het werk tenslotte van harte aanbevelen.

Het kost gebonden in een mooie band f 7,50.

De nieuwe bijbelvertaling in diskussie door Ds. M. Baan

Uitgave: Gereformeerde Bijbelstichting G.B.S.

Sekretariaat: Mauritsweg 60, Dordrecht.

Dit is de herdruk van een boekje, dat Ds. Baan enige jaren geleden schreef.

Ofschoon — aldus Ds. Baan in een woorwoord bij deze nieuwe druk — jaren terug ongeveer tienduizend exemplaren werden gedrukt, schijnt er nog steeds gevraagd te worden naar genoemd boekje. Dit kan mij alleen maar verblijden. Door de actie van „Standvastig” en de oprichting van de G.B.S. is wel gebleken dat de Bijbel in de statenvertaling nog steeds leeft bij ons volk, ondanks aanprijzing en gebruik van de nieuwe vertaling.

De laatste jaren — ook hier heeft Ds. Baan het woord hebben ook getoond dal de uitgave van de nieuwe vertaling niet op zichzelf stond. De achtergronden waren het begin van steeds nieuwere vertalingen, tot op de vertalingen in de vulgaire straattaal toe, om over de oecumenische vertaling maar met eens te spreken. Zou de aktie tot het behoud van de statenvertaling niet gevoerd zijn, wij waren onze oude statenbijbel mogelijk reeds lang kwijt geweest. Hoe langer hoe meer blijkt immers, dat de geest van de tijd niet is de Geest der Schrift. Aanpassing aan de geest des tijds ontkracht al meer en meer het woord van de apostel Paulus: „Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende” (1 Kor. 2 : 13).

Het is voldoende op deze w ijze de aandacht op dit boekje te vestigen.

Het kost f 1,—.

B.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.