+ Meer informatie

Naarde katechisatie

4 minuten leestijd

106

DE HEILSORDE.

De roeping (2)

We houden dus vast aan de onderscheiding van een UITWENDIGE en een INWENDIGE roeping.

De uitwendige roeping, de welmenende nodiging des Heeren door Zijn Woord tot zondaren, zoals wij besproken hebben, stelt de mens ten volle verantwoordelijk voor God. De eeuwige straffen zullen dan ook veel smartelijker zijn voor hen, die onder de beademing van het Evangelie geleefd hebben dan voor de heidenen. „Het zal Tyrus en Sidon verdragelijker zijn in de dag des oordeels dan Ulieden (Kapernaum en Bethsaida).” Anderzijds is noodzakelijk de INWENDIGE roeping, welke geschiedt door Woord en Geest. Het is een ONWEDERSTANDELIJKE roeping, d.w.z. zij geschiedt krachtdadig door de Heilige Geest, waardoor alle tegenstand van de zondaar wordt gebroken. De Heilige Geest is het, Die het Woord des Heeren aan het hart van de zondaar TOEPAST en HEILIGT.

Het is niet zo, gelijk men thans leert, dat die toepassende werking van Gods Geest niet nodig is, omdat die reeds ligt in het Woord, zoals men meent. Dit is een zeer gevaarlijke vereenzelviging van Woord en Geest. Zeker, er ligt in Gods Woord een werking van Gods Geest. De Bijbel is immers vrucht van de Heilige Geest, want zij is door Gods Geest GEÏNSPIREERD, ingegeven.

Maar de ZALIGMAKENDE krachtdadige werking van de Heilige Geest is bij het Woord nodig, om het Woord des Heeren te verstaan en dus door Hetzelve vernieuwd en bekeerd te worden. Zie bij Lydia, van wie wij lezen, dat de Heere haar hart opende, toen zij onder de prediking van Paulus zat.

De INWENDIGE roeping valt dus samen met de WEDERGEBOORTE. Maar in orde gaat de INWENDIGE roeping vooraf aan de wedergeboorte. „Die Hij geroepen heeft, deze heeft Hij ook gerechtvaardigd.” Rom. 8: 30. Zo hebben ook onze oud-vaders (o.a. Brakel) het gesteld. En later ook Dr. H. Bavinck.

Het was Dr. A. Kuyper Sr. die de orde anders stelde, namelijk dat hij de WEDERGEBOORTE aan de roeping vooraf liet gaan. Want, zo redeneerde hij: een dode zondaar kan niet horen, wanneer het Woord Gods tot hem komt. De dode zondaar moet eerst het VERMOGEN krijgen om geestelijk te horen. Daarom onderscheidde Kuyper een wedergeboorte in ENGERE zin en in een RUIMERE zin. Onder de wedergeboorte inengere zin verstond hij: een verborgen werking van Gods Geest, waardoor Hij de wedergeboorte als een zaad, als een kiem in het hart legt. Die kiem kan jaren sluimeren of slapen. Daarom moet de wedergeboorte in RUIMERE zin plaats hebben, waardoor dit zaad ontkiemt en ontwikkelt. Kuyper leerde dus de SLUIMERENDE wedergeboorte.

Zijn zoon, Kuyper Jr., liet zogenaamd wèl de roeping aan de wedergeboorte voorafgaan, maar hoe zag hij de roeping? En hierin ging hij verder dan zijn vader, want hij stelde de roeping als een SCHEPPEND roepen en wel van EEUWIGHEID. Anderzijds toch ook weer als vrucht van Kuyper Sr.’s standpunt inzake de orde des heils. Want Kuyper Sr. liet ook de RECHTVAARDIGMAKING aan de wedergeboorte en roeping vooraf gaan. Hij leerde dus een EEUWIGE RECHTVAARDIGMAKING.

Maar, u zult zeggen: deze eeuwige rechtvaardigmaking leerde ook de bekende Comrie en wel in zijn brief over de rechtvaardigmaking. Dus was Kuyper hierin toch niet zo mis. Ja, toch wel. Want wat bedoelde Comrie met de uitdrukking „EEUWIGE RECHTVAARDIGMAKING”? Niet, dat de uitverkorenen al van eeuwigheid af gerechvtaardigd zijn in de DAAD van dezelve, maar dat het BESLUIT (als inwendige daad Gods) van de rechtvaardigmaking van eeuwigheid is.

Hoe zou het eigenlijk gekomen zijn, dat Kuyper tot die orde kwam, om de wedergeboorte, ja, de rechtvaardigmaking aan de roeping vooraf te laten gaan?

Dit hield verband met zijn speculatief denken inzake de kennis Gods. Maar hierover in een volgende les.

Ja, we stemmen toe, dat deze dingen wel wat zwaar zijn voor onze eenvoudige katechisatielessen.

Maar toch lijkt het ons wel eens goed, op deze dingen wat nader in te gaan, omdat we tot vandaag de gevaarlijke en ingrijpende gevolgen van Kuyper’s standpunt en zienswijze ten deze zien doorgewerkt, al wordt Kuyper’s naam niet meer zo genoemd.

We willen echter proberen, het zo eenvoudig mogelijk te bespreken.

Maar bij dit alles blijft het toch voor een ieder de allerbelangrijkste zaak, inwendig geroepen te worden, dit is dus deel te krijgen aan de krachtdadige werking van de Heilige Geest, om het WOORD recht te leren verstaan tot ons eeuwig welzijn. En moge de Heere uit genade ook ons bescheiden onderwijs heiligen aan het hart.

Urk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.