+ Meer informatie

OP DE WACHTTOREN

6 minuten leestijd

De laatste ure.

Op verschillende plaatsen spreekt de Schrift aver het „laatst der dagen”, maar Johannes spreekt in één van zijn brieven, over „de aatste ure”.

Dmvat het laatst der dagen héél de periode, lie ligt tussen hemelvaart enwederkomst; de aatste ure geeft aan, dat deze periode maar tort zal zijn. Wat is één uur, gerekend bij :en volle dag? Een uur is maar kort. Zo zal Ie laatste periode, gerekend op ’t geheel van de wereldgeschiedenis, maar kort zijn.

Vij leven in het 24e uur! de laatste ure! de kortheid van deze periode wordt ons ten vervloede gepredikt in de snelle gang van iet leven van vandaag. O zeker, in wezen is Ie tijd gelijk, een uur is een uur, maar toch ;aat naar onze gedachten de tijd veel sneller lan in het verleden. Ieder vraagt zich vaak if: waar blijft toch de tijd? ’t Is alsof de tijd veel sneller gaat, alsof een dag, een week, en maand veel korter duurt dan voorheen. dat komt omdat het leven staat in het teken van de snelheid! Alles moet snel gaan, De ipvoering van de techniek bracht het zelfs ó ver, dat straks het vliegtuig met 500 of neer mensen aan boord, met een snelheid van 5.000 km. per uur door de lucht zal gaan. Gerekend naar het tijdverschil zal men lan van het ene land kunnen vertrekken Nederland), en op hetzelfde tijdstip in een mder land (Amerika) kunnen aankomen, ieel het arbeidsproces staat voorts in het 2ken van de snelheid. Dit alles zet een stempel ip ons leven. Wij ontkomen er niet aan. Onze ónderen worden groot gebracht bij de fiets, iromfiets en auto. ’t Wordt al meer en meer en zeldzaamheid als de gang naar de kerk opende wordt gemaakt. Kerken moeten daarim gebouwd worden met grote parkeerterreiten, en de kerkdiensten moeten in een snel jmpo worden „afgewerkt”. Zingen, bidden, „reken, alles moet staat in het teken van de nelheid! Ook dit alles is een teken des tijds. Iet teken van de laatste ure.

De mens jaagt naar het einde van zijn leven, iaar het einde van de wereld, en zal het dan ;oed zijn als God ons zal gaan onderzoeken?

De laatste dag.

De laatste ure stuwt de mens voort naar de aatste dag. Deze laatste dag zal zijn de ooreelsdag.

De Zoon des mensen zal dan komen om te oordelen de levenden en de doden. Dan zullen de boeken van ons leven opengaan, en een iegelijk zal worden geoordeeld naar wat in die boeken geschreven staat, hetzij goed of kwaad. Hoe ontroerend zal die laatste dag dan eenmaal zijn.

Wij lezen in Openb. 20 : 11: „En ik zag een grote witte troon en Degene, Die daarop zat, van Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend”.

Hier op aarde kunnen wij mensen wel eens menen alles te kunnen en te mogen doen. Hoe kan het geweten vaak worden gesust met de gedachte: de Heere ziet het niet, de Heere merkt het niet, de Heere doet geen goed en doet geen kwaad. Zo spraken ook de tijdgenoten van Maleachi. Maar - zo zegt de profeet - daar is een gedenkboek voor Gods aangezicht. De Heere tekent alles nauwkeurig aan! en straks zal dat gedenkboek opengaan........

Dan zullen de schapen van de bokken worden gescheiden.

Het ware en het valse zal dan worden ontdekt. Het verschil tussen het kerkelijk kleed, en het kleed van Jezus’ gerechtigheid, zal dan worden gezien. Dan zal blijken, dat het laatste woord niet is aan de wereld, niet is aan de vorst der duisternis, niet is aan de machten der hel! Maar dat het laatste woord is aan Hem, Die Zijn kerk kocht met Zijn bloed, Die Zijn kerk uit de heerschappij van de vorst der duisternis heeft verlost. Die zijn kerk Zich alzo ten eeuwigen eigendom heeft gemaakt.

Het laatste woord.

Hoe kenmerkend lezen wij dat laatste woord in Openb. 21 : 6: „En Hij sprak tot mij: Het is geschied! Ik ben de Alfra en de Omega, het Begin en het Einde, Ik zal de dorstigen geven van het water des levens om niet”.

Zo predikt het laatste woord, dat Jezus Christus is het begin en het einde van heel de wereldgeschiedenis; het begin en het einde van de verlossing der kerk! Heel de wereldgeschiedenis wordt dan ook door deze verlossing beheerst.

De kerk moet naar het soevereine raadsplan van Gods verkiezende liefde worden verlost, en als dat verlossende werk, niet alleen wat de verdienste, maar ook wat de toepassing aangaat, ten einde zal zijn, dan komt het laatste woord: Het is geschied! Dan worden al de fonteinen van Gods zondaarsliefde ten volle ontsloten, en zal de kerk mogen drinken van het water des levens om niet!

Zo is het laatste woord niet aan de wereld, niet aan de vorst der duisternis, niet aan de machten der hel, niet aan de dood, niet aan het graf maar aan Hem, waarvan de apostel zegt: „Die ook mij heeft liefgehad, en Zichzelf voor mij heeft overgegeven”. Zo gaat de kerk nog een schone toekomst tegemoet, de schone toekomst van het nieuwe begin.

Het nieuwe begin.

’t Is opmerkelijk, dat de Schrift in dit verband spreekt over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En op die nieuwe hemel en nieuwe aarde ziet Johannes dan het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is. En dan hoort hij een grote stem uit de hemel zeggende: Ziet de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen wonen, en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan”. En Die op de troon zat, zeide: Zie Ik maak alle dingen nieuw! Dan komt het nieuwe begin! Het oude, heel de wereldgeschiedenis, met haar zonde en schuld, met haar bloed, met haar tranen, met haar lijden, met haar verdriet, zal dan voorbij zijn gegaan.

Het oude, d.w.z. heel die periode, die ligt tussen het verloren paradijs en het herstelde paradijs, zal dan niet meer zijn. Als een groot intermezzo van Gods raadsplan, zal dat voor goed „geschiedenis” zijn. Maar dan komt het nieuwe begin van het herstelde paradijs, waar de boom der kennis des goeds en des kwaads: niet meer zal zijn, maar wel de boom des levens, gevende zijn vrucht van maand tot maand.

Dan gaat pas goed beginnen het paradijs leven, zoals dat in oorsprong bedoeld was bij de schepping van de mens. Het paradijsleven van de ongestoorde gemeenschap met God, maar dan in Christus, onder de eeuwig voortdurende bediening van de Heilige Geest.

Dan zal God drieënig zijn alles in allen, Reist u ook naar dat nieuwe begin?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.