+ Meer informatie

VRAGENBUS

5 minuten leestijd

Correspondentie voor deze rubriek aan : T. MOLENAAR. Leede 18. Rotterdam Zuid

V M. P. L. te R. vraagt waarom er nooit in 't openbaar in de kerk voor onze Koningin en Vorstenhuis gebeden wordt. J

Antwoord: Ik kan mij niet voorstellen, dat in de gemeente, waar u, naar uw zeggen, al geruime tijd elke Zondag tweemaal kerkt, nooit gebeden wordt voor Koningin en Vorstenhuis, 'k Zou bijna geneigd zijn te vragen: „Weet u dat wel zeker? "

Als u het zeker weet, zou u dan niet eens een vriendelijk briefje kunnen schrijven aan uw Leraar, om hem daar nog eens extra aan te herinneren?

Als ik plaatselijk uw gemeente neem, dan begrijp ik, dat er elke Zondag zoveel onderscheidene noden moeten worden opgedragen, dat het geen wonder is, wanneer de predikant zonder de woorden Koningin en Overheid te noemen, een zodanige uitdrukkingswijze gebruikt, waaronder ook zij vallen.

Dat neemt echter niet weg, dat de Heere door de mond van Paulus aan Timotheüs duidelijk zegt: „Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen en dankzeggingen voor alle mensen, voor Koningen en allen, die in hoogheid zijn, " enz. Dit beveelt Paulus aan Timotheüs in een tijd, dat Israël dienstbaar was en geregeerd werd dooide Romeinse Keizer en verschillende heersers uit het Romeinse Ryk. Reeds in het Oude Testament was voor-

geschreven, dat de Joden zouden bidden voor hun Heidense Regenten (Jer. 29 : 7 en Ezra 6 : 10), wat de Joden dan ook gedaan hebben tot aan het begin van de laatste Joodse oorlog, toen gebed en offer voor de keizer, op aandringen van de Zeloten, geheel werden afgeschaft.

De oude Christenen zijn daarentegen het apostolisch bevel getrouw nagekomen en hebben zelfs te midden van de zwaarste vervolgingen niet afgelaten voor koningen en overheden te bidden. Gelukkig dat nog heden ten dage, ook in de Geref. Gemeente, met dat apostolisch bovel rekening wordt gehouden.

De Heere binde de nood van land en volk, van Koningin en Overheid op de harten dergenen, die bidden geleerd hebben, opdat in ons land eer wone. «

C. K. te O. T. vraagt: „Waar heeft de Satan de genadeslag gekregen, bij de verzoeking in de woestijn of in het volbrachte Middelaarswerk van de Heere Jezus? "

Antwoord: e verzoeking in de woestijn is een episode, d.w.z. een deel van een reeks van gebeurtenissen, die één geheel vormen, uit het lijden van de Heere Jezus. Te midden van alle verzoeking is de Heere Jezus staande gebleven. Zelfs als Satan Petrus gebruikt om Christus van de lijdensweg af te houden, zegt de Heere Jezus: Ga weg, achter Mij Satanus, gij zijt Mij een aanstoot; want gij verzint niet de dingen, die Gods zijn, maar die der mensen zijn." Matth. 16 : 23. De genadeslag ontving Satan, toen de Heere Jezus op Golgotha uitriep: Het is volbracht!"

Als Thomassius dit woord verklaart zegt hij:

„le. de strijd is volstreden, 2e. het offer gebracht, 3e het heiligdom geopend, 4e de Satan overwonnen, 5e. de dood de macht ontnomen en 6e leven en onvergankelijkheid aan het licht gebracht."

Matth. Henry zegt er o.a. ook dit van: „Aan de gerechtigheid Gods is ten voilé voldaan, aan de macht van Satan de genadeslag toegebracht.

U ziet wel, dat de verklaarders in het volbrachte Middelaarswerk van Christus tegelijk zien, de ondergang van de hel en de genadeslag voor Satan.

Een sehippersdochter F. v. D. te L. vraagt een nadere verklaring voor een uitdrukking in „Daniël" van 22 Sept. 1950. In de beschrijving over „Jacobus Trigland" heeft ze gelezen: „Onze vaderen in de 17e eeuw wisten wat ze wilden. Ze transigneerden (schipperden) niet."

Antwoord: U heeft zich wellicht gestoten aan het woord „schipperen", juist omdat U een schippersdochter is. In letterlijke zin weet u wellicht beter dan ik, wat onder „schipperen" te verstaan is. U heeft het van uw vader meermalen gezien. Ik versta hieronder een zekere schipperskunst, om van wind, stroom, eb of vloed enz. gebruik te maken, om het schip daarheen te sturen, waarheen de schipper dat begeert. Hierin zit niets ongunstigs.

Maar figuurlijk gebruikt heeft het meestal een ongunstige betekenis. Dan betekent het, met wat geven en nemen zijn doel trachten te bereiken. Gebeurt dat op kerkelijk of politiek terrein, dan geven we ons beginsel prijs. Ik zal een enkel voorbeeld noemen.

De gelijkstelling op onderwijsgebeid is verkregen, doordat de Anti-Revolutionairen mede hun stem gegeven hebben aan het algemeen kiesrecht. Hier is geschipperd. Dat gebeurt heden ten dage op alle terrein des levens zoveel.

Waar vindt men mannen, die pal staan voor de waarheid, de goede niet te nagesproken? De schrijver van het artikel in „Daniël" had wel gelijk toen hij schreef: „Onze vaderen in de 17e eeuw transigneerden niet."

Dat is wel bewezen in de strijd van Contra-Remonstranten en Remonstranten. Wat denkt u van de strijd, die thans gevoerd wordt in de Ned. Herv. Kerk? Wat een geschipper om toch maar met modernen en ethischen onder één dak te wonen.

De Heere verwekke in deze slappe en verwaterde tijd mannen, die van „schipperen" en „plooien" niets willen weten, maar die terugroepen tot de Wet en de Getuigenis.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.