+ Meer informatie

Boekaankondigingen

8 minuten leestijd

Opnieuw moeten we voor een aantal boeken met een aankondiging volstaan, al zijn erbij waaraan we graag meer aandacht en ruimte zouden besteden.

H.A. Oberman, Luther. Mens tussen God en duivel. 356 blz. f. 59,90. J.H. Kok, Kampen 1987.

Dit boek verscheen in 1981 in Duitsland. Het is van de hand van de uit Nederland afkomstige prof. Oberman, die vele jaren in Tübingen heeft gedoceerd en die nu in Amerika werkt. Het is een prach¬tig boek. Niet de zoveelste biografie over Luther. Vanuit het levensgevoel van de middeleeuwen, met een boodschap die vanwege zijn gerichtheid op het eind der tijden daar haaks op staat, wordt Luther getekend als profeet. Hij heeft zijn theologie en prediking in eigen ziel eerst doorleefd.

Drs. G.J. Althuis ea., Kerkverlating is het probleem niet. 84 blz. f. 15,40. Kampen 1988.

In dit boekje zijn referaten gebundeld die op een congres in Zwolle zijn gehouden. Een bonte ver¬scheidenheid van meningen, die meer zeggen hoe het niet moet, dan hoe het wel moet. Overigens betekent dit niet dat de geduldige en kritische lezer niet hier en daar iets van zijn gading zou kun¬nen oppikken. Met name Piet van der Ploeg stimuleert tot kritische verwerking, ook al is men het op belangrijke punten met hem oneens.

Dr. C.K. Barett, Kerk, ambt en sacramenten en het Nieuwe Testament 111 blz. f. 19,50. ’s-Graven-hage 1988.

De auteur is een bekend Engels nieuwtestamenticus, gedurende veel jaren hoogleraar in Durham, nu geëmeriteerd. Het ambt wordt charismatisch-functioneel gezien. Het is niettemin noodzakelijk en onvermijdelijk. Het is gespecialiseerd en universeel (blz. 40). Het is een noodzakelijke noodoplos¬sing, terwijl er tussen de schrijvers van het Nieuwe Testament nogal verschillen zijn. De pastorale brieven zijn uit de tijd na Paulus. Dit boek doet geen recht aan de eenheid die er binnen het Nieuwe Testament is ten aanzien van de ambten.

Ingrid Walter Trobisch, Ik wilde dat ik kon vliegen. Over het overschrijden van barrières. 93 blz. f. 14,90. Kampen 1987.

Walter Trobisch is een over de heel de wereld bekend schrijver. Hij werkte in Afrika en gaf in vrij¬wel alle werelddelen cursussen over huwelijk en gezin. Dit boekje bevat rondzendbrieven die hij aan relaties schreef. Ze gaan over ervaringen, reizen, toespraken, uitreddingen en dienstbetoon.

Het boekje vraagt om een welwillende en blijmoedige lezer.

Dr. G. Puchinger, Kuyper-herdenking 1987 (de religieuze Kuyper). Vijf opstellen en lezingen ter ge¬legenheid van de honderdvijftigste geboortedag van Abraham Kuyper, 29 oktober 1987. 56 blz. f. 12,90. Kampen 1987.

Puchinger is in 1987 feestredenaar en -schrijver geweest over Kuyper. Men wordt vervuld van be¬wondering, als men leest hoeveel verscheidenheid hij in deze vijf opstellen weet aan te brengen, ter¬wijl ze alle over Kuyper gaan. Hij benadrukt heel sterk de religieuze lijn in Kuypers leven en optre¬den. Daaraan ontleent hij de boodschap van Kuyper voor vandaag.

Drs. A.G. Knevel, In de kerk uit de kerk. Bijbel en Praktijk. Theologische verkenningen. 107 blz. f. 15,90. Kampen 1988.

De elf hoofdstukken van dit boekje zijn lezingen die op vrijdagavonden in 1987 voor de microfoon van de EO zijn uitgesproken. De redacteur van dat programma verzorgt ook de redactie van dit boekje. Jongeren en de kerk is, breed genomen, het thema. Van allerlei kanten wordt erover ge¬schreven en aan gewerkt, met praktische aanwijzingen.

J.C. Pol, Omega, offervaardig leven. 130 blz. f. 19,75. Kampen 1987.

Dit boekje is een beknopte, populaire dogmatiek en ethiek ineen op het punt van offervaardig leven. Het boekje is opgebouwd naar de dogmatiek van H. Berkhof, waarin offer, evolutie, sprong en Men¬senzoon centrale termen zijn. Het is ingehouden en tegelijk met overtuiging en innerlijke conse¬quentie geschreven. Jezus krijgt wel een centrale plaats, maar alleen als gangmaker, als initiator. De diepten van schuld en vergeving zijn afwezig - en daarom is het zo horizontaal. Redding is zelfred-ding door zich te voegen in de orde van het redelijke offer of in de redelijke orde van het offer -naar het voorbeeld van de Mensenzoon, die na het bereiken van het punt omega overbodig wordt.

Ds. C. den Boer (eindredactie). Lof en Dienst. Pastorale handreiking ten dienste van de diaken. 204 blz. f. 19,90. Kampen 1987.

Dit is het derde boekje in een serie uit de kring van de Gereformeerde Bond voor ambtsdragers. Mij hebben de bijdragen van dr. Noordegraaf in het eerste deel („Op het grondvlak van de kerk”) het meest aangesproken; vooral dat over „Diaconaat en eredienst”. Deel II „Tussen gisteren en morgen” gaat in op hedendaagse probleemstellingen en nieuwe vragen, waarvoor diakenen komen te staan. Dat werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking daarbij hete hangijzers zijn, is te verwachten. Het boek besluit met uitvoerige artikelen uit de Kerkorde van de Nederlandse Hervormde Kerk. Het is geschreven voor hervormde ambtsdragers. Dat wil niet zeggen dat niet-hervormde diakenen er niet wat van kunnen leren. Het boek is terecht in de ondertitel een handreiking genoemd. Het is eigenlijk een mixture van theorie en praktijk, van bespreking van bijbelse gegevens en kerkelijke problemen.

H.J. Veltkamp, Pastoraat als gelijkenis. De gelijkenis als model voor pastoraal handelen. 244 blz. f. 45,-. Kampen 1988.

Dit boek is als proefschrift verdedigd aan de VU. Het stelt een onderzoek in naar de gelijkenissen. Grondstelling is: de pastor is hoeder van verhalen. Het gaat om het verhaal van het gemeentelid, van de pastor zelf en de verhalen van de Bijbel. Die drie moeten met elkaar in het juiste verband wor¬den gebracht. Daarbij is de gelijkenis het middel om de drie verhalen bij elkaar te houden. Dit boek kan model staan voor de consequenties van het relationele waarheidsbegrip („God met ons”) in de ambtelijke theologie. De weg van de mens naar God loopt ook via verhalen van anderen. Aan het beslissende van het Woord van God in het pastorale gesprek wordt hier te kort gedaan. Dat Woord moet zijn plaats delen met onze woorden.

H. Bouwman, De kerkelijke tucht naar het gereformeerde kerkrecht. 320blz. f.49,90. Kampen 1988. Een herdruk van een boek uit 1912. Dan is het werk klassiek. Wij zijn dankbaar voor deze fraai uit¬gegeven herdruk, waarin oorsprong en wezen van de kerkelijke tucht wordt behandeld; haar ge¬schiedenis en de uitoefening ervan. Vooral dit laatste derde deel, dat meer dan de helft van het boek beslaat is van belang.

M.R. van den Berg, Luisteren naar Psalmen. 151 blz. f. 19,50. Amsterdam 1988.

Het boekje behandelt achttien Psalmen (of eigenlijk negentien, omdat 9 en 10 in enen worden be¬handeld). Er wordt telkens iets over de achtergrond, de strekking en de boodschap van de psalm verteld. Vooral door aandacht voor het eerste punt valt er soms verrassend licht op de psalm. Het is een frisse aanpak, die meer weg heeft van een op de praktijk gerichte bijbelstudie dan van een medi-tatie.

Dr.J.A. Keizer, Aan tijd gebonden - over motivatie en arbeidsvreugde van predikanten. 171 blz. f. 37,50. ’s-Gravenhage.

Het proefschrift heeft in de pers veel aandacht gekregen. De schrijver heeft onder hervormde en ge¬reformeerde predikanten in de drie noordelijke provincies een onderzoek ingesteld naar motivatie en arbeidsvreugde onder predikanten. Het resultaat was niet bemoedigend. Een op de tien predi¬kanten overweegt een andere baan te zoeken. De schrijver vindt dat er goede afspraken gemaakt moeten worden over het werk, zowel over de doelstelling als over de wijze van verwerkelijking van deze doelstelling. Er moet een arbeidscontract komen tussen predikant en gemeente. Het komt ons voor dat de oplossing daar niet ligt. Wel zijn we van mening dat de schrijver een teer punt heeft aan¬gewezen. Er zou meer overleg moeten zijn tussen predikant en gemeente over het werk, de doelstel-lingen en de manier van werken. Dat moet niet in een contract worden vastgelegd, maar in goed contact worden besproken.

J. Westerink, Daniël, profeet van het rijk van God. 192 blz. f. 22,90. Amsterdam 1988.

De lezingen die ds. Westerink voor de EO-microfoon heeft gehouden, zijn hier gebundeld. Wie ze hoorde, zal ze graag nog eens nalezen. Wie ze niet hoorde, krijgt hier praktisch onderricht. De twaalf hoofdstukken van het Bijbelboek worden hier in twintig (ongenummerde) hoofdstukken bespro¬ken, voorafgegaan door een Inleiding. De toon is praktisch en pastoraal. Het persoonlijke appel ont¬breekt niet. Praktische vragen dienen om het geschrevene persoonlijk of gemeenschappelijk te ver¬werken. De ernst van het gericht en de troost van Jezus’ wederkomst stempelen de uitleg van dit Bijbelboek.

A.A. Korevaar, Gods vaderlijke zorg voor onze kinderen. 95 blz. f. 15,75. De Groot, Goudriaan/ Kampen 1989.

Dit boek bevat twintig (bewerkte) artikelen, die eerder zijn verschenen in De Waarheidsvriend. De auteur is directeur van een basisschool in Barmeveld. Hij beschrijft met liefde, warmte en wijsheid. Hij wijst ouders èn kinderen op hun verantwoordelijkheid. Met zachte en toch besliste hand wil hij de kinderen geleid zien worden. Tal van onderwerpen, voorvallen en thema’s uit het gezinsleven ko-men aan de orde I Een eenvoudig, maar stimulerend boek.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.