+ Meer informatie

Verenigingsnieuws

4 minuten leestijd

KORT VERSLAG

van de gecomb. vergadering der Ringen van J.V., S.V. en K.V. in Zeeland, gehouden te Middelburg.

De Weleerw. Heer Ds L. Rijksen opent dc vergadering, laat zingen Ps. 25 : 7, leest 2 Thim. 1 en gaat voor in gebed. In zijn openingswoord wijst hij op de noodzakelijkheid bij de vaste grondslagen van Gods Woord bewaard te blijven. Uiterlijke kennis van dc waarheid is echter ongenoegzaam. Door dc bediening des Geestes is nodig de innerlijke kracht er van te ervaren tot zaligheid. Na het lezen der

notulen wordt een verslag uitgebracht over de werkzaamheden der Ringen jn de laatste twee jaren.

Hierna wordt met grote aandacht het referaat: „Karl Barth en de Kerk", gevolgd. Op zeer duidelijke en eenvoudige wijze geeft de referent, de Weled. Heer H. Rijksen, een overzicht van het leven en de arbeid van Barth, die een ontzaglijke invloed uitoefent op het theologisch denken in de 20e eeuw. Barth stelt zich scherp tegen de etische theologie der 19e eeuw. Hij vervalt echter van het uiterste van subjectivisme in dat van het objectivisme. Het niet kennen, en kunnen begrijpen van God doet Barth de toevlucht nemen tot philasofisch redeneren en het scheppen van wijsgerige constructies. God is de gans andere, de volmaakte, die zich nooit openbaart. Tussen God en de mens is er geen gemeenschap. Hij - spreekt daarom van de z.g. doodslijn, de absolute scheiding. In zijn Schriftbeschouwing loochent Barth de Bijbel als Gods Woord, en stelt haar als mensenwoord, mythen en tegenstrijdigheden dooreen vermengd. Zij kan echter Gods Woord worden, wanneer God door Zijn Geest in het uur van Zijn welbehagen tot de mens spreekt. Dit actuele spreken is een bliksemflits, waarvan slechts een herinnering blijft. God blijft ook daarna de gans andere, die niet wordt gekend.

Barth's „dialectische theologie" is een psylosofisch gedachtenspeK wat geen houvast biedt. Het „ja" doorkruist steeds het „neen". Christus is de verworpene en de verkorene. In Hem alle mensen. De verzoening wordt nooit toegepast. Verlossing is alleen eschatologisch. Over zonde en schuld moet niet gepredikt, maar alleen het geloof.

De invloed van Barth is ook in ons Vaderland groot, o.a. in de nieuwe Bijbelvertaling. Van hel en verdoemenis wil men niet weten. Geen antithese meer, geen onderscheid tussen kerk en wereld, want: „wij kunnen Gods wil niet weten en weten dus niet wat goed en wat kwaad is." Ook de reorganisatie der Ned. Herv. Kerk draagt het stempel van Barth. Geen richtingen meer, slechts modaliteiten.

Gelukkig zijn er nog velen, die Barth onderkennen en bestrijden. Ook wij hebben een plaats in de worsteling der Geesten. Schamen wij ons dan het Evangelie van Christus niet! Zoeken wij de middelen te gebruiken om welgewapend te Zijn in de strijd, Gods genade is daartoe bovenal nodig. Zoekt eerst het koninkrijk Góds.

Op het uitvoerige referaat volgt nog een geanimeerde bespreking, welke wegens het late uur moet worden afgebroken.

De Weleerw. Heer Ds F. J. Dieleman sluit de vergadering met dankgebed.

J. Baayens, secretaris.

Opheusden.

VERSLAG van de 16e Jaarvergadering van de J.V, ..Onderzoekt de Schriften", gehouden op Dinsdag 27 Januari.

De Voorzitter, de Weleerw. Heer Ds Dorresteijn opende deze vergadering met het laten zingen van Ps. 36 : 1. Hij las daarna Rom. 9 : 1—28 en ging voor in gebed-

Na allen welkom geheten te hebben, sprak Z. Eerw. een openingswoord, waarin hij de aanwezigen bepaalde bij de oorsprong der Ger. Gem.: hoe onze vaderen de strijd hebben aanqebonden tegen de verschillende dwalingen en hoe de verschillende splitsingen der kerken ontstonden en een Ledenboer standvastig bleef aan de oude bepalingen.

Dat wij ons echter niet zouden verheffen boven andere richtingen, maar de breuke Israëls kwamen te bewenen. De notulen werden gelezen en goedgekeurd. De jaarverslagen van Sec. en Penningm. gaven enig beeld van zaken uit het afgelopen vereniqingsjaar.

Hierna vokide een onderwerp van vr. T. Dorresteijn over-, Jakob heb ik liefgehad en Ezau heb ik gehaat", waarop een bespreking volgde.

Na de pauze spraken de afgevaardigden van 8 verschillende vereniginqen hun felicitatie uit. Nog volgde een onderwerp van vr. Fl. Verwoert over ..De Torenbouw van Babel". De Voorzitter sprak nog een slotwoord en dankte allen voor de belangstelling en wenste allen de kracht en het leven opdat wij elkaar op de 17e jaarvergadering zouden mooen weerzien.

Na het zingen van Ps. 119:5 sloot de Voorzitter deze welgeslaagde avond met dankgebed.

Joh. v, Soest, Secretaris.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.