+ Meer informatie

Sluitstuk van deze zeer geslaagde jubileum - vergadering

7 minuten leestijd

De voorzitter spreekt nu, alvorens de Weleerwaarde Heer Ds. Rijksen gelegenheid te geven tot het spreken van een slotwoord, woorden van hartelijke dank tot de kerkeraad van Gouda en tot de Regelingscommissie en de schare dames, die allen op voortreffelijke wijze zich van hun taak hebben gekweten.

Vervolgens leest de voorzitter de gelukwensen voor, die als telegram of brief binnenkwamen.

H.M. cle Koningin heeft mij opgedragen U Haar dank te willen overbren-O gen voor het zeer gewaardeerde telegram wat Zij van U mocht ontvangen.

Smitt-Avis

Part. secr. H.M.

Het L.V. van cle M.V.'s der Geref. Gemeenten wenst uw Verband hartelijk geluk met uw 25-jarig jubileum en hoopt, dat gij deze arbeid nog vele jaren oncler dc zegen des Heeren moogt voortzetten.

M. F. Hardon-Kieviet

secretaresse Bij uw jubileum onze gelukwensen; uw secretaris en onze voorzitter hartelijk gelukgewenst met zijn verjaardag.

L.V. van zangverenigingen der Geref. Gemeenten.

secr. Vogel. Geachte heren;

Gaarne wil het hoofdbestuur van de vereniging van organisten clcr Geref. Gemeenten U, mede namens haar leden hartelijk gelukwensen met het zilveren jubileum van uw L.V. Tevens wil het van deze gelegenheid gebruik maken om ook uw voorzitter, secretaris en penningmeester met hun 25jarig jubileum te feliciteren. Voor de toekomst wenst zij uw L.V. met zijn bostuur Gods onmisbare zegen toe. Het spreekt de wens uit, dat zijn eenvoudige arbeid moge strekken tot Gods eer en tot opbouw van Zijn kerk en onze jeugd.

Met vriendelijke groeten

het hoofdbestuur der V.O.G.G.

A. C. de Graaff, le voorzitter Ds. J. W. Kersten, 2e voorzitter II. Krijgsman, le secretaris T. Stolk, 2e secretaris J. Minderhout, penningmeester Tenslotte spreekt Ds. L. Rijksen het volgende slotwoord:

Slotwoord door Ds. L. Rijksen

Mijnheer de voorzitter, ik dank U dat U mij zo geheel onverwachts gelegenheid geeft cm een enkel woord tot U en uw bestinir en verenigingen alle te samen hier vergaderd, te mogen spreken. En allereerst wens ik U, alsook het bestuur van het Landelijk Verband hartelijk te feliciteren met het grote voorrecht dat de Heere U gegeven heeft, om een kwart eeuw onafgebroken met elkander samen te komen om het belang van de jongelingsschap met elkander te behartigen. Het is van zo'n belang, hoe onze jonge mensen leven en of ze interesse hebben voor Gods Woord. Want helaas, moeten we in onze tijden maar al te veel opmerken. dat er een zekere onverschilligheid is onder zoveel jonge mensen, wat je zo graag anders zag. Integendeel moet je telkens bemerken, dat men zich zo zeer weinis: van de grondslagen der waarheid aantrekt. Daarom verheugen we ons, dat het U gegeven is, om te trachten met al wat in U is, toch de jonge mensen samen te doen vergaderen in zoveel mogelijk plaatsen en dat ze bezig zullen zijn in de dingen die het Koninkrijk des Heeren aangaan.

De Heere Zelf heeft ons dit middel gegeven. Want de Heere is een God, die in Zijn Woord ons leert clat Hij middellijk werkt. En als Gods volk gaat spreken clan zullen ze moeten getuigen, clat dikwijls de Heere het zeer eenvoudig onderwiis van Zijn Woord dienstbaar wilde stellen om de blinde zielsogen te openen. Plet is zo gelukkig als clat onderzoek van Gods Woord ons niet groot, maar klein maakt, ons niet wijs, maar wel dwazer maakt in ons zelf. En dat we al meer gaan zien hoe weinig we toch weten, hoewel wij zoveel behoren te weten.

Mozes, al werd hij onderwezen in al de wetenschap der Egvptenaren, zal nochtans wel degelijk onderzocht hebben wat het volk Israëls aanging. Zeker heeft de O O Heere dat dienstbaar gesteld, want toen hij groot geworden was weigerde hij de zoon van Farao's dochter genaamd te worden. Liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden, clan voor een tijd cle genietingen der zonde te hebben. Hoe gelukkig zou het zijn, als de

Heere daartoe ooK net onderzoek op de verenigingen dienstbaar zou willen stellen. De tijden zijn zo bang waarin we leven, 'k Heb met onze jonge mensen te doen in deze tijd. Ik weet welke schommelingen plaats vinden, en hoe men zoekt de jonge mensen van de vastheid der Waarheid af te trekken en ze te doen keren, niet waar Gods Woord is, doch als God het niet verhoedt, ze ten verderve te brengen en te doen verzinken.

Laat ik U toeroepen, jonge mensen: klem je toch vast aan God en aan Zijn Woord, zoek het bovenal waar het toch alleen te vinden is en denk niet het zelf uit te kunnen maken met uw verstand, hoe 't eigenlijk is. Denk eens, Johannes was groter dan al cle profeten, die voor hem geweest waren, en een man met grote genade Gods beweldadigd. En hij komt in omstandigheden, waarin hij zo aan het schudden raakte, dat hij het niet meer wist. Doch de Heere Jezus dankt Zijn Vader voor cle wonderlijke leiding, die naar de raad Gods en het eeuwig welbehagen is, en zegt: Heere des hemels en der aarde, ik dank U clat gij deze dingen voor cle wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt ze de kinderkens geopenbaard. Ja Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor U.

Vrienden, laat U niet verleiden door de geesten die opkomen, maar clat het ons aan elkander verbinde en nog meer aan de Heere en Zijn Woord, om pal te mogen staan en niet te wijken. Hoe het dan ook moge zijn, het maar nodig te hebben, clat cle Heere Zich in ons hart verheerlijke. Wat een weldaad zou het wezen in onze donkere tijd, als de Heere in de jongelingen en de jonge dochteren Zichzelf zou willen verheerlijken.

We horen zo weinig in onze tijd van clie onwederstandelijke kracht waarmede God Zich verheerlijkt, hoewel de Heere ook soms vaak in het verborgen werkt en dit om wijze redenen dikwijls verbergt. Maar zou het niet een weldaad zijn als de Heere deze omstandigheden voor ons dienstbaar stelde, om buiten Hem niet meer te kunnen leven en Zijn gunst te benodigen om in Zijn genade te mogen staan en het te mogen zeggen: Als ik U heb, o Heere mijn, zou er nog iets anders mijn God zijn? Zegt David ook niet: Wien heb ik nevens U omhoog? nevens U lust mij ook niets op cle aarde.

Mijnheer cle voorzitter, geacht bestuur, ik wens U dan ook in onze moeilijke tijden de ondersteunende bediening des Heeren rijkelijk toe. Om uw arbeid, in alle moeite voort te mogen zetten, en

mag worden bemerkt, dat de Heere daar Zijn zegen kennelijk op wilt doen rusten, tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Dat gij er nog iets van moogt horen, dat juist in onze bange tijden waarin er zoveel is, dat ons bedroeft, dat aan de andere zijde de Heere juist door deze omstandigheden wonderlijk onder de jonge mensen zou willen werken. Hij mocht U schenken alles wat ge behoeft, ook bij het klimmen van uw jaren. Hij mocht betonen, dat Ilij weet, wat gij behoeft. De Heere mocht uw bestuur en verenigingen dat ook geven, elk op zijn plaats, ja, Hij schenke elk in zijn persoon om maar nodig te hebben, dat de Heere de Schriften opene, opdat de zaken van de woorden verstaan en de kracht ervan ervaren moge worden en uwe zielen zich bovenal in Hem mogen verlustigen, opdat wij Hem de eer zouden mogen geven.

We lezen toch: Vergeet niet één van Zijn weldadigheden, vergeet ze niet, want 't is God die ze U bewees. Opdat ge het uit moge roepen; Niet ons o Heere, niet ons maar Uw Naam alleen wordt de ere toegebracht.

Nadat nog gezongen is Ps. 89 : 7, eindigt Ds. L. Rijksen deze aangename jubileumvergadering met dankgebed.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.