+ Meer informatie

C. TOEVOEGINGEN AAN EN WIJZIGINGEN IN BIJLAGEN VAN DE KERKORDE

12 minuten leestijd

1. BIJLAGE 6 (art. 11, 12, 79, 80)

Uitvoeringsregeling deputaten voortijdige ambtsbeëindiging predikanten

De synode besloot:

1. in artikel 6, lid 2 de tekst tussen (a) en (b) thans luidende: ‘50% van de som van etc.’ te vervangen door: ‘Het bedrag van de door de predikant te betalen inkomensafhankelijke bijdrage in de premie ziektekostenverzekering, zoals vermeld in het jaarlijkse advies van deputaten financiële zaken’;

2. in artikel 6, lid 2 (b) het bedrag voor vergoeding kosten van € 500,- te verhogen naar € 550,- per jaar (dit bedrag zal jaarlijks worden geïndexeerd);

3. in artikel 7 het bedrag voor vergoeding verhuiskosten van € 3.750,- te verhogen naar € 4.100,- (dit bedrag zal jaarlijks worden geïndexeerd).

2. BIJLAGE 18 (art. 20)

Instructie voor de commissie van redactie van De Wekker

De synode besloot:

in art. 1 van ‘Instructie voor de commissie van redactie van De Wekker’ het woord ‘week-blad’ te vervangen door ‘blad’.

3. BIJLAGE 19 (art. 21)

Regeling voor evangelisatie

De synode besloot:

1. artikel 6 in bijlage 19 K.O. te laten vervallen;

2. artikel 10 in bijlage 19 K.O. te laten vervallen.

4. BIJLAGE 20 (art. 21)

Regeling voor deputaten Kerk en Israël

De synode besloot:

in de tekst van bijlage 20, artikel 4, de woorden ‘de bibliotheek en’ te laten vervallen.

5. BIJLAGE 22 (art. 21)

Instructie voor de deputaten buitenlandse zending

De synode besloot:

artikel 1 van bijlage 22 als volgt te wijzigen:

‘De deputaten buitenlandse zending zijn deputaten benoemd door de generale synode en de vier particuliere synoden’.

6. BIJLAGE 27 (art. 44)

Reglement op de kerkvisitatie

De synode besloot:

de algemene bepalingen van het reglement voor de kerkvisitatie aan te vullen met een bepaling 9: ‘Met het oog op de bespreking van vraag 1.9 zal er een afzonderlijk gesprek plaatsvinden tussen de visitatoren en (ieder van) de predikant(en) (eventueel samen met zijn/hun vrouw(en). Van informatie uit dit gesprek mag alleen met wederzijds goedvinden gebruikgemaakt worden binnen het visitatiegesprek met de kerkenraad.’, en daarbij de classes op te roepen ernst te maken met het bepaalde in art. 44 K.O.

7. BIJLAGE 31 (art. 50)

Instructie voor de deputaten kerkjeugd en onderwijs

De synode besloot:

artikel 9 van de instructie voor deputaten kerkjeugd en onderwijs geheel te laten vervallen.

8. HANDLEIDING VOOR DE APPELPROCEDURE (bij art. 31)

De synode besloot:

aan de handleiding voor de appelprocedure de volgende tekst toe te voegen: Bij de behandeling van een appelzaak in een kerkelijke vergadering wordt de vergadering de gelegenheid geboden om vooraf informatieve vragen te stellen aan de afgevaardigden van de kerkelijke vergadering tegen wie het appel is ingesteld. Indien er sprake is van een rapport van een commissie van onderzoek krijgen deze afgevaardigden vervolgens eenmalig de gelegenheid om op eventuele objectief aanwijsbare fouten of onvolkomenheden in dit rapport te wijzen. Ook aan de appellant kunnen door de vergadering, indien gewenst, informatieve vragen gesteld worden; tevens krijgt ook hij inzage in het feitelijk gedeelte van het rapport van de commissie van onderzoek (indien daar sprake van is) om eenmalig op eventuele objectief aanwijsbare fouten of onvolkomenheden in dit rapport te wijzen. Dit recht van inzage geldt echter niet wat betreft het beoordelende gedeelte van het rapport. Dit laatste geldt zowel voor de appellant als voor de kerkelijke vergaderingen tegen wie het appel is ingesteld. Vervolgens vertaten zowel de afgevaardigden van de kerkelijke vergadering tegen wie het appel is ingesteld als de appellant de vergadering, waarna de daadwerkelijke behandeling van het appel begint. Na afronding van de besluitvorming komen de buitenstaande leden van de vergadering weer binnen en wordt hun de uitkomst van het beraad meegedeeld.

9. BIJLAGE 38 (art. 51)

Klachtenprocedure ingeval van misbruik van pastorale en andere kerkelijke gezagsrelaties

De synode besloot:

de volgende drie punten toe te voegen aan de voorlopig vastgestelde klachtenprocedure:

1. Klager en aangeklaagde kunnen om heropening van de zaak vragen indien zich na het onherroepelijk worden van de beslissing van de klachtencommissie, c.q. na de beslissing van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 17, nieuwe feiten hebben voor-gedaan die ten tijde van deze beslissing nog niet bekend waren en die, waren zij wel bekend geweest, tot een andere beslissing zouden hebben geleid;

2. Een verzoek om heropening dient uiterlijk binnen twee maanden nadat de in lid 1 bedoelde feiten bij de verzoeker bekend zijn geworden te worden ingediend bij de klachtencommissie c.q. beroepscommissie die deze beslissing destijds heeft genomen;

3. Op de behandeling van het verzoek om heropening zijn de artikelen 6 tot en met 17 van dit reglement van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de klachtencommissie eerst heeft te beoordelen of van nieuwe feiten in de zin van lid 1 sprake is. Indien dat niet het geval is, verklaart de klachtencommissie de verzoeker niet ontvankelijk.

10. BIJLAGE 46 (art. 4 en 5)

Conceptberoepsbrief

De synode besloot:

5. de modelberoepsbrief als volgt aan te passen (in te voegen aan het slot van de brief, na de zin die begint met ‘tenslotte’ en eindigt met ‘alhier’ en voor ‘Gedaan in de vergadering te …’): Om ieder misverstand te vermijden, wijst de kerkenraad u erop dat dit beroep niet beschouwd moet worden als een aanbod om een arbeidsovereenkomst met u aan te gaan. In overeenstemming met de kerkorde is een verhouding tussen predikant en gemeente/kerkenraad geen arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht;

6. aan de bijlage bij de beroepsbrief de volgende tekst toe te voegen: Rechtsverhouding predikant en gemeente/kerkenraad

Om te voorkomen dat er onduidelijkheid ontstaat over de vraag of de overeenkomst tussen een predikant en een gemeente/kerkenraad niet (ook) als een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht beschouwd kan worden, wil de kerkenraad stipuleren dat hij, overeenkomstig de kerkorde, de verhouding tussen predikant en gemeente/kerkenraad uitdrukkelijk niet als een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht beschouwt en dat het uitbrengen van het beroep dan ook niet beschouwd kan of mag worden als een aanbod om een arbeidsovereenkomst aan te gaan. Door het beroep aan te nemen, aanvaardt de predikant dat tussen hem en de gemeente/kerkenraad geen arbeidsovereenkomst tot stand komt;

7. in de overeenkomst tussen predikant en kerkenraad het volgende vast te leggen: Partijen zijn het er over eens dat de rechtsverhouding tussen de predikant en de gemeente/de kerkenraad er een is van geheel eigen aard. Zij verklaren uitdrukkelijk dat deze rechtsverhouding geen arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is en dat zij met het aangaan van deze rechtsverhouding ook niet beoogd hebben een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht aan te gaan of te doen ontstaan (zie onderstaand model).

Model overeenkomst tussen predikant en gemeente

De ondergetekenden:

Ds. (…), wonende te (…),

hierna te noemen: ‘de predikant’

en

De raad van de CGK te (…),

vertegenwoordigd door (namen scriba en voorzitter),

hierna te noemen: ‘de kerkenraad’, terwijl de CGK te (…) als ‘de gemeente’ aangeduid zal worden,

nemen het volgende in aanmerking:

a. de kerkenraad heeft bij brief van (…) een beroep uitgebracht op de predikant;

b. de predikant heeft het beroep op (…) aanvaard en heeft dit bij brief van (…) schriftelijk bevestigd;

c. predikant en kerkenraad wensen de rechtsverhouding tussen predikant en gemeente schriftelijk vast te leggen;

komen het volgende overeen:

1. de predikant zal met ingang van D.V. (datum bevestiging), onder de voorwaarde dat de classes de benodigde toestemming geven, als predikant aan de gemeente verbonden zijn;

2. de rechtsverhouding tussen de predikant enerzijds en de gemeente en de kerkenraad anderzijds wordt beheerst door de bepalingen van de in de CGK geldende kerkorde en door de genoemde beroepsbrief, de bijlage bij die brief daaronder begrepen;

3. partijen zijn het erover eens dat de rechtsverhouding tussen de predikant en de gemeente/de kerkenraad er een is van geheel eigen aard, zij verklaren uitdrukkelijk dat deze rechtsverhouding geen arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is en dat zij met het aangaan van deze rechtsverhouding ook niet beoogd hebben een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht aan te gaan of te doen ontstaan.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend op (…) te (…)

De predikant: … De kerkenraad: …

Financiële bijlage beroepsbrief

1. Traktement

Omuang traktement

Volgens het advies van deputaten financiële zaken, zoals vastgelegd in hun schrijven d.d. ………… december ………… zal aan u een jaartraktement worden uitbetaald ad € …………. , uit te betalen in twaalf gelijke maandelijkse termijnen ad € …………

Dit traktement is gebaseerd op schaal ………… conform het advies van eerder vermelde deputaten.

(Indien van toepassing): Aangezien onze gemeente een ledenbestand heeft van …………

leden wordt het traktement verhoogd met …………%.

Jaarlijks vindt aanpassing van uw traktement plaats eveneens conform het advies van eerder vermelde deputaten.

2. Vakantietoeslag

Over het jaartraktement zal 8% als vakantietoeslag worden uitbetaald. De vakantietoeslag wordt uitbetaald in de maand mei van elk jaar en heeft betrekking op de periode van 1 juli t/m 31 december van het vorig jaar en van 1 januari t/m 30 juni van het jaar waarin de vakantietoeslag wordt uitbetaald.

3. Emolumenten

Tegemoetkoming premie ziektekosten

Aan de predikant wordt een tegemoetkoming in de premie voor ziektekosten verstrekt. Deze tegemoetkoming is gelijk aan de inkomensafhankelijke bijdrage welke jaarlijks wordt vastgesteld door de Belastingdienst.

Vergoeding representatiekosten

Voor representatiekosten wordt aan u een vergoeding verstrekt ad € ………… per jaar conform het jaarlijks advies van deputaten financiële zaken, ongeacht de hoogte van de daadwerkelijk gemaakte kosten. Tijdens vakantie en studieverlof wordt de vergoeding doorbetaald. Bij langdurige afwezigheid wordt de vergoeding nog gedurende twee maanden doorbetaald. Bij afwezigheid wegens schorsing voor bepaalde tijd stopt de vergoeding direct.

Vergoeding administratie- en bureaukosten

Als tegemoetkoming in de kosten voor inrichting en onderhoud van werk-, ontvang- en studeerkamer, pc-apparatuur en software en kantoorbenodigdheden ontvangt u een vaste vergoeding van € ……….. per jaar, ongeacht de daadwerkelijk gemaakte kosten conform het advies van deputaten financiële zaken.

Vergoeding communicatiekosten

De kosten voor vaste telefonie voor de ambtsuitoefening worden volledig vergoed. Wanneer er geen privélijn aanwezig is, worden de telefoonkosten belastingvrij vergoed onder inhouding van een eigen bijdrage voor privégebruik. Voor internet wordt een vergoeding gegeven van € ………… per maand en voor mobiele telefonie eveneens een vergoeding van € ………… per maand, conform het advies van deputaten financiële zaken.

Vergoeding aanschaf vakliteratuur

Voor de kosten van de aanschaf van vakliteratuur, abonnementen voor studiedoeleinden wordt een vast bedrag verstrekt van € ………… per jaar, conform het advies van deputaten financiële zaken.

Bijscholing

De kosten voor bijscholing worden voor 75% vergoed op declaratiebasis tot een maximum ad €……….. per twee jaar, conform het advies van deputaten financiële zaken.

Vergoeding reiskosten

De reiskosten, die u maakt in uw ambtsuitoefening worden vergoed. De vergoeding is afhankelijk van het gebruikte vervoermiddel. Alle kosten openbaar vervoer worden volledig vergoed (eerste of tweede klasse). Bij gebruik van de auto wordt € ………… per km vergoed, conform advies van deputaten financiële zaken.

Terloops merken wij nog op dat de vergoedingen belast zijn voor de inkomstenbelasting, voor zover de werkelijke kosten lager zijn dan de vergoedingen. Dit dient met een belastingadviseur overlegd te worden.

Pastorie

Aan u zal de pastorie, gelegen te ……………… als ambtswoning ter beschikking worden gesteld voor de periode waarin u als dienstdoend gemeentepredikant aan onze gemeente zult zijn verbonden. U bent gehouden om de pastorie gedurende die periode te bewonen.

Voor uw rekening komen de lasten, welke normaliter ten laste van de huurder komen zoals kosten verband houdende met de levering van gas, elektriciteit en water, afvalstoffenheffing, rioolrechten, kabelaansluiting en verdere eventueel in de toekomst op te leggen overheidslasten. Daarnaast dient u jaarlijks het vrije genot van het bewonen van de pastorie bij uw fiscale inkomen te teilen.

De voorwaarden voor bewoning van de pastorie zullen worden vastgelegd in een door u te tekenen bewonersovereenkomst.

Eventueel: indien u zelf voor huisvesting zorg draagt door aankoop van een andere woning, zullen wij u eventueel woonvergoeding uitbetalen. De omvang daarvan zal in onderling overleg worden vastgesteld.

Bij emeritaat of verbreking van het dienstverband, dient in goed overleg met u en de kerkenraad een periode te worden vastgesteld waarin de pastorie moet worden verlaten, waarbij minimaal een periode van drie maanden en maximaal een periode van zes maanden in acht dient te worden genomen.

Aan u zullen de kosten van het verhuisbedrijf worden vergoed.

Als herinrichtingkosten van de pastorie of eventueel andere woning zal u worden vergoed een maximumbedrag van ………… % van uw brutojaarinkomen, derhalve een bedrag ad € Als brutoinkomen hanteren wij uw jaartraktement verhoogd met de vakantietoeslag.

Zowel de kosten van het verhuisbedrijf alsmede de herinrichtingkosten zijn volgens het huidige fiscale regime voor u fiscaal onbelast.

4. Vakantie, vrije zondagen

weken vakantie per jaar. De zondagen in vakantietijd behoren tot de vrije zondagen, zoals hieronder vermeld.

………… vrije zondagen per jaar. Van deze vrije zondagen dienen er één of meerder - zulks

op aanwijzing van de classicale vergaderingen – te worden besteed in de classis ………… waartoe de gemeente behoort.

5. Studieverlof

Studie en het volgen van trainingen achten wij van groot belang.

- U kunt in overleg met de kerkenraad gebruikmaken van studieverlof tot een maximum van drie maanden per periode van vijf jaar.

- De inhoud van de studie/training, die een relatie moet hebben met uw functioneren in de gemeente, wordt bepaald in goed overleg met de kerkenraad en uzelf.

- De kosten van de studie worden voor een kwart door uzelf en voor 75% door de kerk betaald. De kosten kunnen worden vergoed indien de noodzaak van de studie vast staat en u vooraf met de kerkenraad heeft overlegd.

- Na afloop van de studieperiode zult u daarover schriftelijk rapporteren aan de kerkenraad. Deze rapportage is bedoeld om verantwoording af te leggen en om het geleerde en de opgedane ervaringen en eventuele suggesties ten dienste van de kerken te stellen.

- In geval van vertrek uit onze gemeente kan een terugbetalingsregeling redelijk zijn, die ten laste komt van de nieuwe gemeente.

6. Nevenfuncties

Voor de aanvaarding van nevenfuncties is vooraf toestemming van de kerkenraad vereist. Deze kan aan zijn toestemming voorwaarden van financiële aard verbinden.

7. Emeritaatsuitkering

De kerkenraad garandeert u de door de generale synode vastgestelde uitkering naar art 13 K.O. bij eventuele emeritaatverlening tijdens uw dienst en aan uw gezin bij uw overlijden alhier.

8. Arbeidsongeschiktheid

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid zal de kerkenraad de regeling hanteren conform de handleiding van deputaten emeritikas.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.