+ Meer informatie

Vredeseonferentie over Cyprus somber hervat

Na gesprek met Russische waarnemer

6 minuten leestijd

GENèVE — De ministers van buitenlandse zaken van Griekenland, Turkije en Engeland zijn donderdagavond in Geneve in een sombere sfeer begonnen aan de tweede fase van de vredeseonferentie over Cyprus.

Als gevolg van langdurige tweezijdige besprekingen kwamen de'drie bewindslieden em uur later dan oorspronkelijk was aangekondigd bij een. De openbare zitting duurde slechts drie minuten. Er werden geen redevoeringen gehouden. Na handen geschud te hebben en te hebben geposeerd voor fotografen trokken dè ministers zich in een belendend vertrek terug voor besloten overleg. over wat nodig is voor een menswaardig bestaan.

Hier in Amerika prijzen •wij ons gelukkig, 'dat de meesten van ons volk niet alleen de zegeningen van de vrijheid genieten, maar ook de mogölijlldieid hebben een volledig en goed en, naar 's werelds maatstaven gemeten, zelfs overvloedig laven te leiden. Maar wij dienen door te zetten naar het doel van niet alleen meer en beter werk, maar ook van vcdledige ontplooüngskansen voor elke Amerikaan, en van hetgeen waar wij juist op dit moment zozeer naar streven, voorspoed zonder inflatie. In de meer dan 25 jaar dat ik een openbaar anóibt vervul, heb ik gedeeld in de woelige geschiedenis van dit tijdperk. Ik heb gevochten voor dat waarin- ik geloofde. Ik heb geprobeerd naar beste kunnen de plichten en verantwoordelijkheden te dragen, die mij zijn toevertrouwd.

Soms ben ik daarin geslaagd en soms heb flc gefaald, maar ik heb moed geput -uit wat Theodore Roosevelt eens zei over de man in de arena: wiens gezicht is besmeund met stof en zweet en Moed, die dapper strijdt, die fouten maakt en telkens weer tekoait schiet, omdat er geen in-spanning zonder vergissingen en tekortkomingen bestaat, maar zich werkelijk inzet, die het grote enthousiasme kent, de grote toewijding, die zich uitput voor een waandiige zaak, die ais aHes goed gaat tenslotte de triomf van een groots resultaat smaakt en in het slechtste geval, als hij faalt, altijd nog faalt, terwijl hij het uiterste waagt.

Vanavond beloof ik u plechtig, dat zo lang ik leef, ik in die geest zal voortgaan. Ik zal blijven arbeiden' voor de grote doeleinden die ik mij gesteld heb in al mij-n jaren ais lid van het congres, als senator, als vice-president en president: de zaak van -de -vrede niet alleen voor Amerika, maar voor alle naties, de zaak -van voorspoed, rechtvaardigheid en gelijke kansen voor heel ons volk.

Een zaak is er waar ik mij bovenal aan heb gewijd en waaraan ik al-tijd zo lang ik leef mij zal bijven -wijden.

Toen ik voor h-et eerst de ambtseed aflegde als president, nu -vijfen-een-hailf jaar geleden^ heb ik deze heilige belofte afgelegd: mijn , ambt, al mijn Itrachten en alle ' wijsheid waarover ik kan besdiikken, te wijden aan de zaak van de vrede tussen de naties.

Alle dagen sin-dsdien, heb ik mijn uiterste best gedaan, die belofte trouw te blijven. Als gevolg van deze inspanningen, weet ik zeker dat -de werel-d -vandaag de -dag een veiliger plaats is, niet alleen voor het volk van Amerika, maar voor de volkeren van alle naties, en dat al onze kinderen een betere kans hebben dan voorheen om in vrede te leven en niet' in een oorlog te sneuvelen.

Dit meer dan iets anders is, wat i-k hoopte -te bereiken, toen ik naar het presidentschap dong. Dit meer dan iets anders is, wat ik hoop u te kunnen nalaten, u en ons land, nu ik -het presidentschap -vaarwel zeg.

Öit ambt te hebben bekleed betekent een zeer persoonlijk verwantschap te hébben gevoeld met iedere Amerikaan. Nu ik het opgeef, doe ik d-at met deze bede: Moge God's zegen met u zijn in de dagen die voor u liggen."

Bij hun aan^comst badden de Grt^ose en de TÜirksie minister, resp. George Mavros en Turan Gunes, over en weer beschuldigingen geuit, terwijl hun Britse amibtsgenoot James Callaghan er zijn teleurstelling over uitsprak dat er nog steeds op Cyprus wordt gevochten.

GRIEKSE BESCHULDIGING

M-aiviios zed dat de Turkse strijdkrachten steeds weer het bestandsakkoord van 30 juli schenden. Gunes liet zich hier niet over uit. Hij betichtte op zijn beurt de Grieken van het vertellen van leugens over wreedheden -van de Turkse mllitaireii. Naar zijn mening maken juist leden van de Grieks-Cyprische nationale garde zich aan dergelijke daden schuldig tegenover de Turkse minderheid.

Op een kaart van Cyprus liist hij zien dat tweederde van de Turkse Cyprioten zich in de macht van de Grieks-Cyprlsche meerderheid bevinden. Zo waren 80 Turlcse dorpen met in totaal 3-1.O0O inwoners door Grietee troepen bezet. Voorts waren 60 Turkse dorpen met 26.000 bewoners door deze troepen ingesloten. Tenslotte waren de ruim 21.000 inwoners van 37 tTurkse enclaves van huis en haard verdreven.

Volgens minister Gunes kon men de kwestie van de naleving van het bestand niet los zien van andere belangrijke kwesties zoals de veiligheid van de Turkse minderheid.

WAARNEMERS

Voordat de conferentie officieel werd hervat, hadden de Griekse e-T de Turkse minister ^afzonderlijk een ontmoeting met Victor Minin, het hoofd van de afdeling Europa van het Ruissiohe ministerie van buitenlandse zaken.

Minin woont aJs waarnemer de conferentie bij, evenals de Amerikaanse onderminister van buitenlandse zaken Arthur Hartman die eerder deze week besprekingen reeft gevoerd in Athene, Nicosia en Ankara. Deze vertegenwoordigers van de VS en de Sowjet-Unie nemen nut aan het officiële overleg deel.

Mavros en Gunes hadden ook aparte bes-prekingen met minister Callaghan en de plaatsvervangende secretaris-generaal van de VN Roberto Guyer, die optreedt als de officiële waarnemer van de Volkerenorganisatie. Ook secretaris-generaal KuTt Waldheim be-vtndt zich in Gen've. Hij onderbrak zijn vakantie in het Oostenrijkse Salzburg voor afzonderlijk overleg met de drie ministers-.

De tweede fase van de Vredeseonferentie heeft ten doel te verzekeren dat de in de eerste ronde bereikte be • standsovereenkomst voortaan werkelijk wo-rdt nageleefd. Voorts moet men een oplossing -vinden voor de constitutionele problemen van Cyprus. Aanvankelijk had men gedacht dat de tweede fase ongeveer drie dagen zou duren, maar nu houdt men al rekening met langduriger besprekingen. De eerste plenaire zitting duurde twee uu-r en een kwartier. De ministers zullen ellcaar vrijdag om 13 uur opnieuw ontmoeten,

In Ankara sprak premier Bulent Boevit de hoop uit dat zijn Griekse am-btsgenoot Karamanlis zijn uitnodi'gin-g voor een ontmoeting zal aanvaarden. „Als Griekenland belang h-edit aan zijn betrekkingen met Griefcenlan-d en als het -wil dat de Cy•prioten in vrede leven, dan zal Atrene de federalisti-sche oplossing aanvaarden ^s de meest logische en de enige die het probleem uit de weg ruimt", aldius de Turkse eerste-minister Voor het eerst sinds de bestandsovereen-komst op 30 juli werd getekend heeft Turkije donderdag Griekse gevangenen vrijgelaten. Het waren vier gewonden die onder begeleiding van vertegenwoordigers -van het Internationale Hode Kruis naar Cyprus werden teruggebracht.

Waarnemers zien deze ontwikkeling als een nieuwe stap naar wat schijnbaar onvermijdelijk een confrontatie wordt tussen de keizer en het Leger.

De twee gezochte mannen, luitenant-generaal Asefa Demissie, adjudant van de keizer, en Blatta Admassu Retta, de penningmeester van Haile Selassie, hadden tot woensdag de tijd gekregen zich over te geven. De strijdkrachten hebben aangekondigd dat zij worden beschouwd als vijanden van de staat en hun bezittingen zijn gekonxisteerd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.