+ Meer informatie

Boekbespreking

4 minuten leestijd

WILLEM TEELLINCK - door Dr. W. J. M. Engelberts - Uitgeverij TON BOLLAND, v. h. H. A. van Bottenbuig BV Prinsengracht 493, Amsterdam.

De heei Bolland heeft op zich genomen om een drietal belangrijke herdrukken van biografieën over de „vadeis der nadere reformatie” te verzoigen.

Enige tijd geleden verscheen al. opnieuw het proefschiift van Dr. A. F. Krull over Jacobus Koelman. Dat werk hebben we reeds in ons blad gerecenseerd. Kort geleden kwam de tweede herdruk gereed en wel het proefschrift van Dr. Engelberts over Willem Teellinck. Daarvoor vragen we nu aandacht.

Velen hebben van Teellinck gehoord. Velen hebben ook wel een en ander van zijn geschriften gelezen. Tot in onze dagen worden er werken van hem herdrukt. Dat zegt al genoeg.

Teellinck leefde van 1579 - 1629 Hij is predikant geweest in Haamstede en Middelburg Hij heeft veel geschieven Vele van zijn werken zijn van praktische aard. Onder de mannen van de nadere reformatie neemt hij de eerste plaats in.

Het pioefschnft van Dr. Engelberts laat ons de betekenis van Teellinck zien. Zijn werk is belangrijk We geven hier een overzicht van de hoofdstukken van het boek; I. zijn leven, II. zijn geschriften, III. zijn godsdienstig-zedelijke denkbeelden, IV, Teellinck over de rustdag, V.Teellinck als predikant, VI als stichtelijk schrijver, VII. Teellinck m.b.t. de zending en VIII over zijn invloed. Onder de bijlagen vinden we een overzicht van Teellincks wei ken, voorzover ze in druk verschenen zijn.

Het doel — aldus Dr Engelberts op blz 135 —, dat Teellinck zich voorstelde, was gelijk we reeds vernamen, aankweeking van een praktisch Christendom. Dit heeft hij als predikant dan ook getrouw nagestreefd. Met het volste recht mogen we hem een boetpredikei noemen, wien het te doen was, om te vermanen tot bekeering, op te komen voor het recht, de ondeugd te bestraffen, in ernstige en duidelijke taal. Joost van Laren Jr., de Vlissinger predikant, drukt het zo juist uit, als hij zegt: „Hij was een trouw en uitnemend dienaai des Heeren, die in zijn leven gelijk Paulus, bitterlijk werd ontstoken in zijn geest, als hij zag, dat het Gereformeerde Christendom meerendeels maar een naam was, zonder daad, een lichaam zondei leven, eene zon zonder licht en hitte. Dit was voor hem een wee in de ziel, en eene blijvende smait in zijn hart. Om deze smaad van Israël af te wenden, hield hij aan tijdig en ontijdig in het bestraffen, dl eigen, vermanen, leeren, met bewonderenswaaidigen ernst, ijvei en kracht Al het pogen en streven van zijn onvermoeiden arbeid was slechts daarheen gericht, om uit de hem toevertrouwde gemeente, eene naar de Schrift werkelijk gereformeerde te voimen, niet tot eigen lof, maar dien van den Heer der gemeente „Teellinck drong voortdurend aan op heiligheid des levens dat leer on leven in volkomou haimonie moeten zijn, en hier is met onduidelijk de invloed melkbaar van zijn verblijf in Engeland in luetistische klingen.

De heer Bolland deed er goed aan dit weik weer binnen het bereik van velen te brengen. De intekenprijs is. ƒ 19,50. Nu kost het ƒ 24,50.

Met belangstelling zien we uit naai de heidiuk van het proefschrift van Dr. J. J. van Baarsel over William Perkins.

STEMMEN UIT WITTENBERG, preken enz.

van Dl Maai ten Luther en zijn tijdgenoten. Van deze serie is de 16e bundel verschenen. Deze bevat een en ander van het werk van Luther. En wel een uitlegging van de 127e psalm, die bestemd was voor de Christenen te Riga in Lijtland. Verder een uitlegging van de 117e psalm, gericht aan zijn beschermer en vriend Ridder Hans von Sternberg. En dan nog de verklaring van enkele verzen van het Hogepriestelijk gebed in Johannes 17, en wel de verzen 3 en 20 - 26.

Luther heeft de talenten gebruikt, die de Heere hem gogeven had en daarvan mag de kerk nog de vruchten plukken. Door de heruitgave van wat Luther gebschreven heeft, komt zijn werk weer binnen ons bereik.

De bundels kosten ƒ 3,50 pei stuk De uitgave geschiedt door De Gereformeerde Bibliotheek te Goudriaan.


MILIEUBEDREIGING .... LEVEN OF DOOD,
door Dr. M. Basilea Schlink, uitgave Stichting
Vrienden van de EvangeIische Marienschwesternschaft,
Slotmansweg 8, Nijverdal


In hot voorwoord lezen we:

De milieubedreiging neemt hand over hand toe; de vraag is hoe lang de aarde nog bewoonbaar zal blijven.

Moeten we dit fatalistisch aanvaarden, of .... is er een antwoord?

Dr. M. Basilea Schlink de stichteres van de Evangelische Marienschestemschaft te Daimstadt roept ons op de dreigende feiten onder ogen te zien en onze houding daartegenover te laten bepalen door de bijbelse grondslagen: schuldbesef, berouw en omkeer.

Tol zovoi het voorwoord Er is veel in dit werkje, dat ons aanspieekt. Daarmee zeggen we niet, dat we het helemaal met de zienswijze van de schrijfster eens zijn. Maar het onderwerp dat zij hier aan de orde stelt is wel van groot belang. Het gaat om een reeol gevaar. Het is goed om van dit boekje kennis te nemen. ook al zal men bij het lezen merken, dat de schrijfster niet op onze grondslag staat.

Het werkje kost ƒ 1,75

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.