+ Meer informatie

VRAGENBUS

4 minuten leestijd

J. v. d. PI. te A. vraagt wat de verklaring is van Luk. 16 : 9, waar we lezen: Ik zeg ulieden: aak uzelve vrienden uit de onrechtvaardige mammon, opdat, wanneer u ontbreken zal, zij u mogen ontvangen in de eeuwige tabernakelen".

Antwoord: Deze tekst staat in verband met de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. Deze administrateur weet, dat al zijn rekeningen fout zijn. Hij is zorgeloos en verkwistend geweest. Nu zal hij ontslagen worden.

Doordat hij ongeschikt is om te werken en te hoogmoedig om te bedelen, zoekt hij een middel om bijtijds vrienden te maken. Dan ls hij zeker van een onderkomen.

Hoe hij dit deed leert ons de gelijkenis.

De heer van de rentmeester prees hem, niet omdat hij hem benadeeld had, maar omdat hij voorzichtiglijk gehandeld had. Hij prees hem om zijn vernuftigheid. En nu haalt de Heere Jezus bovengenoemde tekst aan.

De rentmeester zorgde voor de toekomst. Hij deed het, om het geld, dat hem toebetrouwd was te gebruiken en zo vrienden te maken. Het is waar, dat hij een list gebruikte en zo moet het niet.

Ons geld en alles wat wij in de wereld hebben is ons door God toebetrouwd. Van de wijze waarop wij het gebruiken hangt mede ons oordeel af.

Wij moeten er ons vrienden uit maken. Het aan anderen meedelen, i.z.h. aan Gods volk, er goed mee doen.

Wanneer wij voor Christus' rechterstoel zullen rekenschap geven, dan zullen de gezaligden, n.1. het volk des Heeren, dat we tijdens hun leven op aarde geholpen hebben, ons in de eeuwige tabernakelen ontvangen, getuigenis gevende van onze liefde jegens hen als een bewijs, dat de Geest van Christus in ons werkte en wij Zijn dienstknechten geweest zijn.

Vrienden maken uit de onrechtvaardige mammon betekent dus, Gods eigendommen, ons toebetrouwd, besteden door goed te doen, wat hetzelfde is als Hem het Zijne terug te geven.

Daarom lezen we in Spr. 19 : 17: Die zich des armen ontfermt, leent de Heere; en Hij zal hem zijn weldaad vergelden". En in Matth. 10 : 42: En zo wie een van deze kleinen te drinken geeft, alleenlijk een beker koud water in de naam eens discipels, voorwaar zeg Ik u, hij zal zijn loon geenszins verliezen."

D. v. M.. Nr Batavia, is als oorlogsvrijwilliger Sept. 1945 met zijn broer naar Indië gegaan. Zijn broer is gesneuveld. D. mist hem erg. Het enige wat hij doen kan is van tijd tot tijd bloemen op het graf te brengen.

Nu heeft hij in „Daniël" No. 14, bladz.. 105, le kolom 5e alinea gelezen: „Zoals men de dood onder bloemen zoekt te bedekken, zo wordt Christus bedekt onder kerstboomlicht en vrolijkheid."

Nu vraagt hij: /, Is het geoorloofd bloemen op een graf te leggen? "

Antwoord: Dit is een tere vraag en een ieder, die weet wat het is een geliefde dode te moeten missen, begrijpt mij als ik zeg: „Deze vraag eist een teer antwoord!"

Toen mij na de dood van mijn geliefde zoon, ook oorlogsvrijwilliger, een foto toegestuurd werd, waarop ik kon zien een graf geheel bedekt met bloemen, was het mij een oorzaak van blijdschap, dat mijn jongen geen ezelsbegrafenis had gehad en dat er nog veel blijken van liefde waren betoond bij zijn begrafenis. Maar... als ik er zelf was geweest, had ik niet gewild, dat er bloemen op zijn graf waren gekomen.

Onze vaderen hebben, om reden als door onze geachte hoofdredacteur aangehaald, nooit van bloemen willen weten. Hunnerzijds was er geen bezwaar tegen een grafsteen of familiegraf.

In Gods Woord lees ik nergens, dat de doden begraven werden onder een schat van bloemen.

De wereld moge het doen te volgen. wij hopen ze daarin niet

Hoe goed ik u ook begrijpen kan, dat u liefde wilt betonen aan uw geliefde broer, die rust onder de palmen van het verre Indië, niettemin ontraad ik u ten sterkste bloemen op zijn graf te leggen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.