+ Meer informatie

Wereldraad roept op tot dialoog met Islam

6 minuten leestijd

De Wereldraad van Kerken roept de lidkerken op om het gesprek te zoeken met vertegenwoordigers van de Islam. Aanleiding voor deze oproep is de commotie die in Nederland is ontstaan door de aankondiging van de Wilders-film over de Islam. Juist van religieuze gemeenschappen mag verwacht worden dat zij een voorbeeld geven door te pleiten voor niet-gewelddadige en respectvolle oplossingen van maatschappelijke problemen.

De oproep over de interreligieuze dialoog was een van de uitkomsten van de vergadering van het Centraal Comité (dagelijks bestuur) van de Wereldraad, dat half februari in Genève bijeenkwam. Het onderwerp was op de agenda gezet door Marloes Keller, die sinds kort de Protestantse Kerk in het Centraal Comité vertegenwoordigt. ‘Eén van de functies van de Wereldraad is dat lidkerken elkaars zorgen kunnen delen en elkaar met ervaring en advies kunnen bijstaan. De relatie met moslims is voor veel kerken een belangrijk thema; daarom leek het me logisch dat we er ook in de Wereldraad over zouden spreken. Voor mijzelf was het ook waardevol om van gedachten te wisselen met vertegenwoordigers uit bijvoorbeeld Pakistan of Indonesië, waar christenen een kleine minderheid vormen en in een hele andere situatie leven.’

Religieuze spanningen

Volgens de verklaring van de Wereldraad is het van belang om goed naar de achtergrond van religieus geladen spanningen te kijken. Volgens de Wereldraad zijn dit soort conflicten vaak het gevolg van migratie en andere effecten van globalisering. En dat kan met name in eens stabiele gemeenschappen als in Europa tot vreemdelingenhaat leiden. De nieuwe situatie met instroom van moslim-migranten brengt daarnaast een nieuwe discussie op gang over de rol van religie in de samenleving en de spanning tussen vrijheid van meningsuiting en het respect voor religieuze symbolen en waarden. In die situatie is het essentieel dat we beledigingen aan het adres van gelovigen nadrukkelijk aan de orde durven te stellen, aldus de verklaring.

Naast een oproep aan de lidkerken om de interreligeuze dialoog in eigen kring aan te gaan, wil de Wereldraad ook op internationaal niveau het gesprek voeren met de moslimgemeenschap. Het Centraal Comité besprak in haar februari-vergadering onder meer de mogelijkheid om als kerken gezamenlijk te reageren op de brief van internationale moslim-leiders aan de christelijke gemeenschap, waarin zij opriepen tot dialoog. ‘Het komt niet erg sterk over als we als christengemeenschap met vijf of meer stemmen op die oproep reageren’, gaf ds. John Thomas aan tijdens een persbriefing. Thomas, lid van het Centraal Comité namens de Amerikaanse United Church of Christ, doelde daarmee met name op de situatie dat naast de Rooms-Katholieke Kerk en de Wereldraad ook de kerkfamilies afzonderlijk (hervormden/gereformeerden, lutheranen, anglicanen etc.) hun organisaties hebben, die hun geluid willen laten horen.

Gezamenlijke assemblee

Thomas deed zijn uitspraak in het licht van de plannen van de Wereldraad om de volgende algemene kerkvergadering – de Assemblee - zo te verbreden dat én de kerkfamilies binnen de Wereldraad én nietleden als de Rooms-Katholieke Kerk en de Pinksterkerken kunnen participeren. ‘Pas dan geven we echt invulling aan onze opdracht om als christenen een te zijn’, aldus Thomas. Hoe zo’n brede Assemblee (gepland voor 2013) er uit zou moeten zien, is nog niet duidelijk. Het Centraal Comité stelde een commissie in die de verschillende mogelijkheden gaat onderzoeken. Eén van de opties is om naast een oecumenisch festival voor alle christelijke kerken een aantal vergaderdagen te reserveren voor de verschillende kerkfamilies van de Wereldraad. Daarmee zouden de afzonderlijke assemblees kunnen komen te vervallen. Tijdens de bespreking in het Centraal Comité riepen deze voorstellen nog wel wat vragen op, met name bij de oosters-orthodoxe kerken, die zelf geen assemblees kennen. Maar ook de Duitse lutherse bisschop dr. Martin Hein had zo zijn twijfels: ‘We zijn in de Wereldraad net gewend aan de nieuwe vorm van besluitvorming, de consensus- methode. Laten we oppassen dat we dat nu niet om zeep helpen door weer een andere vergaderstructuur te kiezen.’ De Protestantse Kerk in Nederland had graag gezien dat er nu al meer was aangestuurd op het bundelen van alle assemblees, ook die van de kerkfamilies. ‘Als verenigde kerk zijn we op dit moment lid van drie kerkfamilies. Dus we moeten overal afgevaardigden heen sturen. Om de daarmee gemoeide tijd en gelden zo efficiënt mogelijk te besteden, zien we graag snel een betere afstemming van activiteiten’, zo geeft Marloes Keller aan. ‘Ik snap tegelijk dat je als Wereldraad niet te veel stappen in één keer moet zetten: de oecumene én verbreden én verdiepen, dat is een lastige klus, die je goed moet voorbereiden. Maar we zijn op de goede weg.’


WERELDRAAD IN HET KORT

De Wereldraad van Kerken is een gemeenschap van 350 kerken en vertegenwoordigt 500 miljoen christenen uit alle continenten. De Wereldraad is zestig jaar geleden opgericht in Amsterdam en omvat met name protestantse, anglicaanse en orthodoxe kerken. In Nederland zijn naast de Protestantse Kerk in Nederland ook de Doopsgezinde Sociëteit, de Remonstrantse Broederschap en de Oud-Katholieke Kerk lid van de Wereldraad. De Rooms-Katholieke Kerk maakt geen deel uit van de Wereldraad van Kerken. Wel is er rond verschillende thema’s een goede samenwerking. Die samenwerking krijgt onder meer vorm in het recent gelanceerde Global Christian Forum, waar naast de Rooms- Katholieke Kerk, de Wereldraad van Kerken ook de internationale Pinkstergemeenschap aan meedoet. Doel van de Wereldraad van de Wereldraad van Kerken is drieledig: zichtbare eenheid, getuigenis en dienst aan de wereld. De Wereldraad is geen superkerk, maar een gemeenschap van kerken. Alle lidkerken komen eens in de zeven jaar bijeen in een algemene vergadering – de Assemblee. De Assemblee bepaalt het beleid voor de komende jaren. Het Centraal Comité geeft leiding aan het werk van de Wereldraad. Het Centraal Comité telt 150 leden en komt eens in de achttien maanden bijeen. Namens de Protestantse Kerk in Nederland is drs. Marloes Keller lid van dit algemeen bestuur.


DR. SAM KOBIA VERTREKT BIJ WERELDRAAD

De huidige secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken, dr. Sam Kobia, stelt zich niet beschikbaar voor een tweede termijn van vijf jaar. Kobia maakte dit bekend tijden de recent gehouden vergadering van het Centraal Comité (het algemeen bestuur). De Wereldraad gaat op zoek naar een opvolger. Kobia blijft tot januari 2009 in functie. Kobia (61) is de eerste Afrikaan die de post van secretaris-generaal bij de Wereldraad bekleedt.

Secretaris-generaal Sam Kobia van de Wereldraad van Kerken (links) en secretaris-generaal Ban Ki-Moon van de Verenigde Naties spraken op 3 maart jl. af, dat de Wereldraad en de VN meer gaan samenwerken rond thema’s als klimaatverandering en democratisering. Tijdens de ontmoeting in het hoofdkantoor van de Wereldraad te Genève benadrukte Ban Ki-Moon dat de kerken een belangrijke partner zijn voor de Verenigde Naties. ‘U hebt in de wereld een hoog moreel gezag’, zo benadrukte de VN-topman. (foto: WCC/Peter Williams).


Overzichtsfoto van de vergadering van de Wereldraad (foto: Ronald Bolwijn)


Marloes Keller tijdens één van de stemmingen van het Centraal Comité. (Foto: Ronald Bolwijn)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.