+ Meer informatie

Naar de CATECHISATIE

4 minuten leestijd

Gods besluiten.

„Gode zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend”, Hand. 15 : 18. Al Gods werken zijn uitvoeringen van Zijn wereldplan, van Zijn besluit. En Gods besluit, Zijnconceptie, is ook een stuk van Gods arbeid. God is de altijd werkende God. D.w.z. Hij is niet pas de werkende God wanneer Hij de wereld schiep. Dit wil echter niet zeggen, dat de schepping van eeuwigheid reeds was, zoals Origenes leerde, een eeuwige schepping, eeneeuwigestof. Maar we hebben het hier over Gods BESLUITEN die van eeuwigheid zijn. Dus is Gods besluit een werk, een daad van Gods wil en de UITVOERING ervan is in de tijd.

Daarom spreken we van de werken Gods naar BINNEN en van de werken Gods naar BUITEN.

Onder de werken Gods „naar binnen” verstaan we die werken, welkebetrekking hebben op Gods bestaan zelf en de verhoudingen, waarin de drie Personen tot elkaar staan, en op Gods eigenschappen.

Onder de werken Gods „naar buiten” verstaan we de werken als uitvoering van Zijn eeuwig plan, de werken in de schepping en die in de genade of herschepping.

Het doet wat vreemd aan, wanneer we in de dogmatiek Gods besluiten zien gesteld bij de werken Gods naar BUITEN.

Toch is dit juist. Want Gods plan, deconceptie, en de uitvoering ervan zijn beide Gods werk. Gods besluiten zijn de besluitende God Zelf. We benaderen hier wel een grote verborgen heid, waarbij ons pastdegrootstevoorzichtigheid en schuchterheid. Want „wie is Gods raadsman geweest?”

Maar we moeten hierop even wijzen, omdat tegenwoordig Gods besluit wordt gemaakt of verzwakt tot een zich telkens herhalendedaad Gods. U hebt wel eens gehoord vandetheologie van Karl Barth. Deze Barth geeft voor, het zuivere gereformeerde standpunt te hebben. Maar zijn zienswijze op de Schrift en op God is buitengewoon gevaarlijk. Zijn invloed is daarom dan ook funest geworden voor velen in de kerken in ons vaderland, die erdoor werden geinfekteerd.

Barth stelt de dingen aldus voor: tussen God en de mens is dedoodslijn. God is in de hemel en wij zijn op de aarde. Alleen wanneer God die doodslijn doorbreekt (gelijk het inslaan van de bliksem), dan is er pas sprake van: gemeenschap met God, van geloof in God, van kennis Gods, van rechtvaardigmakingen van heiligmaking, enz. Dit geldt ook van de verkiezing. In feite komt het dan hierop neer, dat er pas van verkiezing sprake kan zijn alleen dàn, wanneer God de z.g. doodslijn doorbreekt en kontakt legt. Zo is zijn standpunt ook ten opzichte van de Bi jbel. Dan is pas uw Bijbel het WOORD GODS, wanneer God „inslaat”, wanneer er gemeenschap met God is. Dit klinkt wel heel vroom (Gods kinderen zeggen ook wel eens: ach, wanneer ik de believing mis, is de Bijbel slechts een dode letter voor mij). Maar dan is het toch niet zo, dat bij gemis aan Geesteslicht op eenbepaalde tijd of ogenblik de Bijbel dan niet Gods Woord zou blijven. Neen, ook dan blijft de Bijbel het beschreven Woord Gods en als zodanig voor Gods kind dierbaar en gezagdragend!

Zo is het dus ook aangaande de verkiezing. Men kan dus het ene moment verkoren zijn, maar op een ander moment (wanneer God niet door de doodslijn heenbreekt) niet verkoren zijn.

Maar God is de altijd-werkendeGod, doch men diene zeer goed te onderscheiden. Godheeft Zijn besluit genomen van eeuwigheid, maar Hij draagt ook alle dingen van ogenblik tot ogenblik, leidt en regeert die. Aan al Gods werken ligtdus Zijn gemaakt plan, Zijn besluit ten grondslag. Er isdusniets, wat buiten Gods besluit valt, zelfs de zonde niet! Ware dit wel zo, dan zouden er dingen kunnen zijn, waarvan God niets geweten had en die Hem dus zouden verrast hebben. En dit kan onmogelijk. Gode zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend.

Maar wat verstaan wij nu onder Gods besluiten?

Gods besluiten, kunnen we zeggen, zijn de vrije Zelfbepaling omtrent alle dingen van Gods verstand en wil.

Daarom zijn Gods besluiten wijs, vrijmachtig, algemeen (alles omvattend) onveranderlijk.

Gezien deze les wat moeilijk was, willen we haar nu beeindigen om de volgende keer nader in te gaan op deze genoemde eigenschappen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.