Bekijk het origineel

Inleidend woord der redactie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Inleidend woord der redactie

5 minuten leestijd

„Amsterdamsch Zondagsblad tot getuigenis der waarheid." Onder dezen titel bieden wij aan allen, wier lust het is te worden onderwezen door den eenig goeden Leeraar, het Woord Gods, dit weekblad aan.
Wij doen dit met vrijmoedigheid, niettegenstaande wij weten, dat er op zoogen. christelijk gebied tal van maand- en weekbladen verschijnen, omdat wij overtuigd zijn, dat er in de Gemeente behoeften bestaan, die door deze niet worden bevredigd.
Deze bevrediging zoeken wij niet alleen voor ons zei ven, maar wij zoeken die ook voor anderen, omdat wij meenen, dat de broederlijke liefde zulks eischt.
Een onwrikbaar rustpunt hebben wij noodig in den strijd, zooals die zich ontplooit op elk gebied; in den strijd der geesten, die steeds grooter afmeting aanneemt en steeds ingewikkelder van aard wordt, zoodat wij in ernstig gevaar verkeeren, van het geloof schipbreuk te lijden, of afgevoerd te worden van de eenvoudigheid der waarheid, zooals die in Christus Jesus is.
Daartegen kan maar één middel worden aangewend, dat is »der waarheid getuigenis te geven". In dat spoor heeft Johannes de Dooper, en hebben de Apostelen van Christus gewandeld. Dat spoor te volgen is de roeping van allen, die met de waarheid, dat is met Christus, in levensgemeenschap zijn gekomen; bovenal de roeping van hen, die als Bedienaars des Goddelijken Woords der Gemeente behooren voor te gaan.
Wat is het licht in den strijd? Wat het wapen? Is het niet Gods Woord! En aan wien de overwinning? Immers aan datzelfde Woord. Daarom hebben wij dit Woord te hooren en te onderzoeken, gelijk onze Heer spreekt: »Onderzoekt de Schriften, want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben, en die zijn het, die van Mij getuigen." Het getuigenis der Schriften te brengen is dus aan de waarheid, aan den Christus Gods getuigenis te geven. Dit achten wij eene eerste roeping van ons Zondagsblad.
Dat wij het »Amsterdamsch" Zondagsblad genoemd hebben, is niet alleen om het te onderscheiden van andere reeds bestaande Zondagsbladen en tot aanwijzing van de plaats, waar de redactie gevestigd is, maar ook omdat het ons voorkwam niet ongepast te zijn, dat van de plaats, van waar zoo vele stemmen uitgaan door het gansche land, ook de stem van ons Zondagsblad worde vernomen.
In Polemiek willen wij ons liefst niet begeven; het twistgeschrijf moge verblijven aan de strijdlustigen van dezen tijd, die meer dan te veel zijn. Alleen door het zwaard des Geestes, Gods Woord, hetwelk wij wenschen te hanteeren, mogen dwalenden worden overtuigd en terecht gebracht en de tegensprekers overwonnen.
Ons blad zal zich toeleggen op het geven van overdenkingen en beschouwingen, uitleggingen en verhindelingen uit het Woord, hetzij deze van exegetischen (uitlegkundigen) of dogmatischen (leerstelligen) of in 't algemeen van stichtelijken aard zijn; het wenscht te leveren bijdragen uit de nalatenschap der Kerk, studiën of gedachten van Godgeleerden, die eenmaal als trouwe getuigen der waarheid de Gemeente van Jesus Christus gediend hebben; het wil ook uit de geschiedenis der Kerk mededeelingen doen en bijdragen geven tot verrijking der kennis van de lotgevallen van Gods Kerk hier te lande en elders; het tracht door correspondentie het verband levend te houden met de Gemeente des Heeren in het Buitenland, en brengt ten leste ook gaarne ter kennis van zijne lezers, welke goede lectuur op godsdienstig terrein de leestafel biedt.
Om hieraan te kunnen voldoen, hebben wij ons verzekerd van de broederlijke medehulp van onderscheidene Godgeleerden, zoowel in het Binnen- als in het Buitenland, die — wij vertrouwen dit — allen door de stukken bewijs zullen geven, dat zij één van geest zijn.
Langs dezen weg begeeren wij het Woord der waarheid te brengen tot onderwijzing der éénvoudigen, om in de vreeze Gods getroost te leven en te sterven, en tot hunne versterking in den strijd tegen de doodvijanden, den duivel, de wereld en ons eigen vleesch, waarmede wij ons leven lang te strijden hebben, totdat wij in en met Christus eenmaal de volkomene overwinning behalen.
Hiermede meenen wij ons standpunt duidelijk genoeg te hebben omschreven. Ontveinzen willen wij 't ons niet, dat de taak gewichtig en moeitevol is; doch God de Heere leeft, en Zijne beloften zijn niet verouderd; Zijne macht is groot en Zijne trouw onbezweken; Hij blijft Zich verheerlijken in hetgeen niets is. Dat geeft ons moed, te aanvaarden wat anders voor onze krachten te zwaar is.
Onze hulp en onze aanvang is in den Naam des Heeren Heeren, Die den hemel en de aarde gemaakt heeft, Die trouwe houdt in der eeuwigheid en niet varen laat de werken Zijner handen.
In dien driemaal heiligen Naam zijn wij rustig, afwachtende de dingen, die komen zullen, gelijk het zoo zinrijk zegel der Nederduitsch Hervormde Gemeente te Amsterdam terecht ons zegt: »Iustus ut leo confidit" d. w. z. »de rechtvaardige is moedig als een jonge leeuw." (Spreuken 28 vs. 1.)

AMSTERDAM, December 1887.

H. A. J. LÜTGE,
Predikant bij de Nederd. Herv. Gemeente.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1888

Amsterdamsch Zondagsblad | 6 Pagina's

Inleidend woord der redactie

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1888

Amsterdamsch Zondagsblad | 6 Pagina's

PDF Bekijken