Bekijk het origineel

Aanteekeningen op Johannes 21. (Vervolg.)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Aanteekeningen op Johannes 21. (Vervolg.)

4 minuten leestijd

Vs. 12. Komt herwaarts, houdt hel middagmaal, d. w. z. den maaltijd. Het is des Heeren wil: De zachtmoedigen, de armen en verbrokenen van hart, zullen eten en verzadigd worden. Niemand durfde vragen. Ik durf niet twijfelen, dat Hij het is, als Hij Zich aan mijne ziel openbaart en Zich aan mij te genieten geeft. Durf ik dan nog vragen, of Hij het is ?
Zij wisten, dat het de Heere was, — uit Zijne gelaatstrekken, Zijne stem, en Zijn doen.
Vs. 13. brood en visch, — Hij gaf dat aan hen. Hierin ligt eene verborgenheid; de Heere wilde hun wat anders daarmede te verstaan geven. Ps. 78 : 1. Dat was nu een maaltijd in het Koninkrijk des Heeren. Is Ilij niet gelijk dien visch, op het vuur gebraden? Is Hij niet ons brood? Visch is het vleescli der eilanders, der kustbewoners, der Heidenen. Zoo eten nog vele visschers en hebben den Heere bij zich, die geeft hun het brood, dat niet uit do zee komt. Het brood is hun dan, alsof het priesterlijk toonbrood was. — Waarom dankt de Heere hier niet, zooals vroeger? Hij toonde hier de Huisvader te zijn Zijner Kerk, Wiens ambt het is aan een ieder zijn bescheiden deel te geven.
Vs. 14. Dit was de derde maal dat Jesus Zijnen discipelen geopenbaard is. De eerste openbaring Zijner heerlijkheid hebben wij Joh. 2; zie vs. 11: „Dit beginsel der teekehen heeft Jesus gedaan te Kana in Galilea, en heeft Zijne heerlijkheid geopenbaard." De tweede vinden wij beschreven Joh. 4; zie vs. 4: „Dit tweede teeken heeft Jesus wederom gedaan, als Hij uit Judea in Galilea gekomen was." Do derde te dezer plaalse. Deze drie openbaringen waren dus in Galilea; de eerste en tweede te Kana. — De Heere heeft Zich na Zijne opstanding in het geheel tienmaal geopenbaard aan do Zijnen.
Ys. 15. Na den maaltijd zeide Jesus tot Simon Petrus: Hebt gij Mij liever dan deze, t. w. dan de overige jongeren, zooals gij het eens hebt volgehouden: Al zouden zij ook allen aan U geërgerd worden, ik zal geenszins geërgerd worden. -— Ja, Ileere, Gij weet, dat ik U liefheb, luidt het antwoord.
Yolgens den grondtekst: Gij weet, dat ik van U houd. Weid l\lijne lammeren — zwakgeloovigen.
Vs. 16. Wederom: Hebt gij Mij lief? Gij weet, dat ik van U houd. Hoed Mijne schapen — meergevorderden,
't Is al door eigen schuld verloren,
Hier is 't toch weer voor d' uitverkoren'.
Vs. 17. Ten derden male-: Simon, zoon van Jonas, houdt gij van Mij. Petrus werd bedroefd, omdat Jesus ten derdemaal tot hem zeide: Houdt gij van Mij? — Gij weet, dat ik van U houd. Het l i e f h e b b e n is er niet uitgekomen; dat durfde hij niet zeggen; hij kon het niet, hij lag gebroken. W e i d Mijne l a m m e r e n ! — H o e d Mijne s c h a p e n ! — W e i d Mijne s c h a p e n!
Vs. 18. Toen gij jonger waart, gorddet gij uzelven, en wandeldel, alwaar gij wildel; — in eigene kracht, op eigen beenen. Maar, wanneer gij zuil oud geworden zijn, —- door den Heiligen Geest zult geleerd hebben wat geschreven staat Jerem. 9 : 23 en 24 en 10 : 23, zoo zult gij uwe handen uitstrekken, — alle zelfverdediging laten varen; en een ander, een vijand, zal « gorden, naar willekeur met u handelen, u binden, en brengen waar gij niet wilt; als een weerloos kind, als een schaap ter slachting. Zoo gaat het den geloovigen; — en het gaat hun niet anders.
Vs. 19. God verheerlijken met zijnen dood. Paradox! God verheerlijken met zijnen dood, en tegelijkertijd niet gaarne voor God willen sterven. Deze schijnbare strijdigheid lost zich op, gelijk de duisternis zich oplosl, als de zon opgaat. Volg Mij, — was hij dan anders weer weggeloopen ? O, als de oude zonden weer voor den geest komen of weer opkomen!
Eens wilde hij den Heere volgen tot in den dood; toen was hij beschaamd uitgekomen. Dit laatste woord „volg Mij" moest hem nu bijblijven.

(Wordt vervolgd.)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 april 1888

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

Aanteekeningen op Johannes 21. (Vervolg.)

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 april 1888

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken