Bekijk het origineel

Verklaring van Ezechiël 3. (Vervolg.)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verklaring van Ezechiël 3. (Vervolg.)

5 minuten leestijd

Vs. 19. Doch als gij den goddelooie waarschuwt, zegt God, en hij zich van lijne goddeloosheid en van zijnen goddeloozen weg niet bekeert, hij zal in zijne ongerechtigheid sterven, maar gij hebt uwe ziel bevrijd. Spreekt de wachter ia den Naam des Heeren , houdt hij den goddelooze 's Heeren Woord en Wet voor, en hoe hij daartegenover verdraaid en verkeerd staat, — een van beiden, de goddelooze hoort en bekeert zich, of hij hoort niet en verhardt zich; en, neigt hij het oor niet om te hooren, verzet hij zich tegen het Woord, en blijft hij zijnen goddeloozen weg bewandelen, -— zekerlijk, dan zal hij sterven, hij zal vallen onder het rechtvaardige oordeel Gods, maar de wachter heeft zjjne ziel bevrijd.
Vs. 20. Als ook een rechtvaardige zich van zijne gerechtigheid afkeert, en onrecht doet, en Ik eenen aanstoot voor zijn aangezicht leg, zal hij sterven; omdat gij hem niet gewaarschuwd hebt, zal hij in zijne zonde sterven, en zijne gerechtigheden, die hij gedaan heeft, zullen niet gedacht worden; maar zijn bloed zal Ik van uwe hand eischen
Nu spreekt de Heere God ook van eenen rechtvaardige, dat ia van zulk een, die voor het oog des Profeten recht schijnt te wandelen. De Heere spreekt over dien rechtvaardige als in Hoofdst. 18 vs. 2 4 : „Maar als de rechtvaardige zich afkeert van zijne gerechtigheid en onrecht doet, doende naar al de gruwelen , die de goddelooze doet, zou die leven ? Al zijne gerechtigheden, die hij gedaan heeft, zullen niet gedacht worden: in zijne overtreding, waardoor hij overtreden heeft, en in zijne zonde, die hij gezondigd heeft, in die zal hij sterven", — en in Hoofdst. 33: 12, 13: „De gerechtigheid des rechtvaardigen zal hem niet redden ten dage zijner overtreding; en aangaande de goddeloosheid des goddeloozen, hij zal om dezelve niet vallen, ten dage als hij zich van zijne goddeloosheid bekeert; en de rechtvaardige zal niet kunnen leven door dezelve zijne gerechtigheid, ten dage als hij zondigt. Als Ik tot den rechtvaardige zeg, dat hij zekerlijk leven zal, en hij op zijne gerechtigheid vertrouwt, en onrecht doet, zoo zullen al zijne gerechtigheden niet gedacht worden, maar in zijn onrecht, dat hij doet, daarin zal hij sterven."
De rechtvaardige, steunende op de gerechtigheden, die hij gedaan heeft, komt in verzoeking; de hoogheid zijns harten bedriegt hem; hij, die waande sterk te zijn, valt; hij keert zich af van zijne gerechtigheid en doet onrecht; de verzoeking, die de Heere God hem zendt tot zijn behoud, wordt hem een aanstoot, waarover hij valt, en waaruit hij niet opstaat; hij blijft in zijn onrecht steken, het verkeerde pad bewandelen, en sterft in zijne zonde. Het woord der waarschuwing uit 's Heeren mond had hem kunnen redden; het is echter niet tot hem gesproken, zoo is hij dan gestorven, omdat lijj niet gewaarschuwd is, en al zijne gerechtigheden, die hij gedaan heeft, kunnen ter verzoening niet gedacht worden; zij hebben daartoe geene waarde; doch het bloed van dezen om zijne ongerechtigheid gevallenen rechtvaardige zal van de hand des wachters, die hem niet gewaarschuwd heeft, geüischt worden.
Vs. 21. Doch als gij den rechtvaardige waarschuwt, opdat de rechtvaardige niet zondige, en hij niet zondigt; hij zal zekerlijk leven, omdat hij gewaarschuwd is; en gij hebt uwe ziel bevrijd. Wordt de rechtvaardige door dat woord der waarschuwing in het rechte pad gehouden, geeft hij acht op dat woord, en houdt hij zich daaraan, zekerlijk hij zal leven, niet om de gerechtigheden, welke hij gedaan heeft, maar om het Woord, waaraan hij zich onderworpen heeft, en de wachter, hij heeft zijne ziel bevrijd.
Zoo krijgt niet alleen Ezechiël, maar zoo krijgen ook alle wachters over het huis Israëls door het woord, tot den Profeet gesproken, eene Goddelijke vermaning en onderwijzing, opdat de Gemeente Gods, aan welke plaats die ook moge wezen, en in welken toestand die zich ook moge bevinden, tot 's Heeren eer en tot haar behoud moge geweid en geleid worden door het woord der waarschuwing uit 's Heeren mond.
Groot was Israëls zonde en afwijking, menigvuldig en groot waren hunne afgoderijen; de wachter was echter niet geroepen, de Gemeente Israëls vaneen te scheuren en door afscheiding op afscheiding het kostelijke van het snoode uit te trekken en haar op die wijze te genezen. Zoo lag des Ileeren weg niet, en zoo ligt die nog niet. God wil, dat het Woord door Zijne wachters getrouwelijk gepredikt worde aan rechtvaardigen en goddeloozen. Dat Woord alleen maakt zuivere scheiding, scheiding in den geest, scheiding tusschen levenden en dooden, die als koren en kaf behooren te zamen te blijven tot don tijd van den oogst, den tijd, wanneer Hij zelf' de Heere des oogstes, Zijnen engelen gebieden zal eene zuivere en onherroepelijke scheiding daar te stellen tusschen kaf en koren.
Maar is het recht bij God, dat de ongewaarschuwden even zeker verloren gaan, als zij die, gewaarschuwd zijnde, zich aan het Woord niet hebben gestoord, maar in den weg der ongerechtigheid zijn blijven wandelen? Voorzeker, want een ieder, die in de ongerechtigheid wandelt, gaat over het werk der Wet, geschreven in zijne conscientie, henen; maar niet te ontkennen is het, dat het oordeel der gewaarschuwden te zwaarder zijn zal, want de Heere heeft gezegd: „Wie den wil des Heeren zal geweten, en niet zal gedaan hebben, hij zal met dubbele slagen geslagen worden." (Wordt vervolgd).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 juni 1888

Amsterdamsch Zondagsblad | 6 Pagina's

Verklaring van Ezechiël 3. (Vervolg.)

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 juni 1888

Amsterdamsch Zondagsblad | 6 Pagina's

PDF Bekijken