Bekijk het origineel

Aanteekeningen op Psalm 121.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Aanteekeningen op Psalm 121.

4 minuten leestijd

„Een lied Hammaälóth. Ik hef mijne oogen op naar de bergen, vanwaar mijne hulp komen zal. Mijne hulp is van den Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uwen voet niet laten wankelen; uw Bewaarder zal niet sluimeren. Ziet, de Bewaarder Israëls zal niet sluimeren, noch slapen. De Heere is uw Bewaarder, de Heere is uwe schaduw, aan uwe rechterhand. De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts. De Heere zal u bewaren van alle kwaad; uwe ziel zal Hij bewaren. De Heere zal uwen uitgang en uwen ingang bewaren van nu aan tot in der eeuwigheid."

1. Mogen wij het toch ter harte nemen, dat en hoe wij zoo geheel afhankelijk zijn van den Heere.
2. In dit leven zijn wij van duizend gevaren omringd, ja van den dood omgeven.
Van ons zeiven kunnen en vermogen wij niets. Neem u voor wat gij wilt, het geringste, dat daartusschen komt, verijdelt alle menschelijke voornemens.
3. De menschen meenen, dat zij zonder God voortkunnenen het vleesch zoekt het bij vleesch en bij den Mammon. Andere weder scheiden het geestelijke en het lichamelijke van elkander.
4. De godvruchtigen kennen het geestelijk en lichamelijk gevaar, waarin zij door de zonde verkeeren.
5. Wie bewaart hen? Zij kunnen zichzelven niet bewaren; andere menschen zijn hiertoe ook niet in staat. Hen bewaren, dat doet de Heere. Hij leidt in geloove en in het Woord, en is een verborgen, almachtige en getrouwe Hoeder. Hij regeert het denken en doen, het handelen en verdragen, het staan en gaan, het zitten en liggen der Zijnen, al hunne gangen en bewegingen bestuurt Hij.
6. Steeds is er gevaar; deze trotseeren de geloovigen niet; en waar zij schijnbaar het tegendeel ondervinden, alsof de Heere hen niet behoedde, daar is zulk een woord hun tot leering en tot troost.
7. Dit woord wordt voor hen eene belofte, aan welke het geloof zich opricht, en waarop zij hopen.
8. Dit woord zegt het duidelijk, dat de Heere onze ellende, droefheid, nood en gevaar wel kent.
9. Daarom mogen wij zulk eene belofte voor zeker houden, ja voor gewisser dan ons gevaar. Hij wil in alles, wat wij doen, voor ons zorgen en onze Schutsheer zijn.
10. Wie behoedt ons, als wij hier slapen ? Wie zorgt voor ons, als wij niet zorgen, maar zeker zijn? Handen, voeten, oogen, alle de leden des licliaams, wie onderhoudt deze ? en wie de ziel, op welke de duivel voortdurend loert ? Hoe groot is toch God! dat wij Hem loven ! Hij denkt aan allen en aan alles.
11. Geloof deze belofte, en gij oordeelt niet naar het begin van het onheil, maar gij wacht op den Heere, en gij bestaat alzoo in den hoogsten nood, en overwint. November 1861.
________
Vs. 2. „Mijne hulp', — zij komt, zij komt! De hoop beschaamt niet; gij wordt niet te schande.
Vs. 3. „ Wankelen" of glijden, d. i. geheel uitglijden van den smallen weg; maar die U haten, zet Gij op gladde plaatsen! (Ps. 73 : 18.) Hij slaapt niet, wanneer gij slaapt en sluimert.
Vs. 5 en 6. „Zon en maan",-—alle aanvechting en gevaar, zij zijn er wel en zouden ons wel steken ten doode. Ach, wat waren wij zonder God! Satan zal niet zooveel schaden, als hij wel bruist en brult. Lijden wij de smarten geduldig, en roepen wij den Heere aan, en houden wij Hem dezen Psalm voor. Hij zal ons helpen en bevrijden. Wij zijn niet verlaten. —
Vs. 7 „ Van alle kwaad" — veel gezegd ! Alle kwaad treft ons, maar ook treft ons de verhooring.
„Uwe ziel" nu welaan dan; ik kan in eeuwigheid niet omkomen. De ziel gered, alles gered! Hij zal het doen.
Vs. 8. „Uitgang" — nu Gode bevolen aan den arbeid!
„Ingang" — met God weder er in, al vindt gij daar thuis ook niets dan het huiselijk leed en kruis; hef aldaar dezen Psalm aan. Daar belooft u de Heere: op geene plaats, in geenen tijd, in geenen handel, in geen werk zal Ik u alleen laten, maar ten allen tijde zal Ik uw Hoeder, uw Bewaarder zijn.
De 121ste Psalm is een Psalm in groote aanvechting.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 september 1888

Amsterdamsch Zondagsblad | 6 Pagina's

Aanteekeningen op Psalm 121.

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 september 1888

Amsterdamsch Zondagsblad | 6 Pagina's

PDF Bekijken