Bekijk het origineel

Aanteekeningen op 1 Corinthe 2.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Aanteekeningen op 1 Corinthe 2.

6 minuten leestijd

Vs. 1. De getuigenis Gods, — welke God van Zijnen Zoon getuigt, aangaande Deszelfs zending, mensehwording, lijden en sterven, opstanding en zitten ter Rechterhand der Majesteit in de hemelen.
Vs. 2. Iels te weten, — achtende al het overige daartegen voor schade. Pil. 3. — Jesus Christus, — hiermede worden uitgesloten alle andere wegen en middelen van zaligheid, welke de menschelijke wijsheid met hare rede verzint, zooals ook alle oorzaken van ons heil of van onze rechtvaardigheid buiten Christus om; tevens vervalt de leer van door goede werken iets te verdienen Hand. 4: 10—12. En Dien gekruisigd, — met al de vernedering, die voor het vleesch daaraan verbonden is; wat het vleesch in dat opzicht in Christus voor te gering en voor verwerpelijk aanziet, daarin zie ik alle heerlijkheid. — Wij zien hieruit, wat wij ons leven lang te onderwijzen en te prediken hebben.
Vs. 3. In zwakheid, — des te meer is het Evangelie van Jesus Christus gebleken eene kracht Gods tot zaligheid te zijn. Immers, vanwaar kwam anders die werking met macht, daar Paulus niets had, wat hem in de oogen van anderen of in zijne eigene oogen aanbeveling verschafte! Hoe groot kwam hem de zaak voor, en welk eenen tegenstand ondervond hij ( i terwijl hij met vreeze en beven dezelve voorstond. — God de . Heere staat hun bij, die het met angst en vreeze doen; maar Hij laat hen te schande worden, die zich op hun kunnen wat laten voorstaan.
Ys. 4. Woorden der menschelijke wijsheid; — deze rusten meer op kunstgrepen, de inwendige waarheid behoeft ze niet. In betooning des Geestes, — volgens de belofte Luk. 21 : 15: „Ik zal u mond en wijsheid geven." „Het Woord Gods is levend • en krachtig, scherpsnijdender dan eenig tweesnijdend zwaard", enz. Hebr. 4: 12. Die betooning is eene kracht des Geestes, bovenmatig werkende tot overtuiging der zielen omtrent geestelijke en Goddelijke dingen, die niet onder het bereik der zinnen vallen, zoodat men er zóó zeker aan gelooft, alsof men ze met oogen zag, en waarvan men verzekerd wordt, met meer dan mathematische zekerheid. Trouwens door deze kracht kwamen eens alle schepselen uit niets hervoor. God roept de dingen, die niet zijn, en zij zijn er op eens door het Woord Zijner kracht.
Ys. 5. Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der menschen, — dat is: niet daarop zou rusten, zooals het dan ook uit zoodanige wijsheid niet voortkwam. Vergelijk 1 Thess. 2: 13; Rom. 10: 17. Het geloof rust op hetgeen de ziel goed weet ondervonden en ontvangen te hebben van den Heere zeiven, door middel van de prediking of van het hooren en lezen van Zijn heilig Woord; anders zag het er ongelukkig met ons uit.
Ys. 6. Wij spreken wijsheid, — het is toch wijsheid, alleen wijsheid: dat woord van het kruis. — Volmaakten, — geloovigen, of, die geoefende zinnen hebben om te onderscheiden, wat werkelijk wijsheid en wat dwaasheid is. — Wijsheid dezer •wereld, — of dezer eeuw, welke de liefhebbers dezer wereld zoo bewonderen; wijsheid voor het vleesch , waar het vleesch bij groeit, terwijl het doen kan wat het wil, en toch wil zalig gesproken worden. — Oversten dezer wereld, — of dezer eeuw : wijsgeeren, redenaars, schriftgeleerden en regeerders of drijvers dezer eeuw, d. i. van dezen tijd. — Die te niet worden. Ons eeuwig belang mag niet afhangen van het gezag derzulken, die ijdel en opgeblazen zijn, en zichzelven niet vereeuwigen kunnen. Het hangt alles alleen af van het onvergankelijk Woord.
Vs. 7. Wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was; — vergelijk Ps. 25: 14: De verborgenheid des Heeren is voor degenen, die Hem vreezen. Rijmpsalm Vs. 7:
't Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden
Naar Zijn vreêverbond getoond.
Gods wijsheid ligt in dat eeuwig en verborgen raadsbesluit, om door Zijnen Zoon de werken des Satans te verstoren, en alle in Hem geloovenden tot de eeuwige heerljjkheid te brengen, nadat Hij zelf hen door Zijn Woord en Geest, en alzoo door Zijne machtige trekking, met Christus vereenigd en tot medeerfgenamen met Hem gemaakt heeft. — De verborgenheid is Christus de Heere en de geheele zaak des Evangelies of de weg der zaligheid, naar deszelfs begin, voortzetting en einde. Matth. 11 : 25, 26: „Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard. Ja, Vader! want alzoo is geweest het welbehagen voor U."
O, hoe overtreft de klaarheid en duidelijkheid des Evangelies alle menschelijk vernuft. — Tot heerlijkheid van ons. Dan oogsten wij bij alle andere wijsheid niets dan schande in. — Eer de wereld was, — voor de eeuwen. Dan is het geene nieuwe leer, maar de oude beproefde weg van het paradijs af. Daar God dat te voren zoo bepaald heeft, heeft Hij ook bepaald, alle menschelijke wijsheid tot dwaasheid te laten worden.
Vs. 8. Welke niemand van de oversten dezer wereld gekend heeft; want indien zij ze gekend hadden, zoo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. — Immers is daarmede hunne dwaasheid en schande aan den dag gekomen!
Hoe hebben zij zichzelven geblameerd! — „Gij verstaat niets" zeide Kajafas, „het is ons nut, dat één mensch voor het volk stervo, en het geheele volk niet verloren g a ! " . . . . Wat wist h i j dan, toen hij dat zeide? En: „wat is waarheid?" vroeg Pilatus, die zich mede voor zeer wijs hield. En: „niet op het feest" was het besluit van het hoogwijze en hooggeleerde Sanhedrin! — Wat weet hij, die niet weet, hoe groot zijne zonde en ellende is, en h o e hij van dezelve moge verlost worden?
Zoo zijn dan zelfs in Goddelijke dingen diegenen het meest dwaas en blind, die in wereldlijke en ook in kerkelijke dingen den naam hebben van uit duizenden het scherpst te zien. — üe Heere der heerlijkheid gekruisigd. De volheid van leven en troost, begrepen in deze woorden, is voor de ziel meer dan de volheid van de zee en de aarde.

(Wordt vervolgd)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 oktober 1888

Amsterdamsch Zondagsblad | 6 Pagina's

Aanteekeningen op 1 Corinthe 2.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 oktober 1888

Amsterdamsch Zondagsblad | 6 Pagina's

PDF Bekijken