Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

19. De vervulling van Gods Raadsbesluit in Jesus Christus.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

19. De vervulling van Gods Raadsbesluit in Jesus Christus.

De Christelijke Geloofsleer voor School en Huisgezin.

9 minuten leestijd

De b e l o f t e n , a a n M o z e s en de P r o f e t e n g e g e v e n, h e e f t God e i n d e l i j k v e r v u l d door het z e n d e n van Z i j n e n Z o o n ; de b e l o o f d e V e r l o s s e r o p e n b a a r de Z i c h in de v o l h e i d des tij ds in den P e r s o o n van J e s u s Christus. Op w o n d e r b a r e wijze b e s t u u r de Ood den H e i d e n s e h e n k e i z e r , opdat Christus, v o l g e n s de p r o f e t i e , in B e t h l e h em g e b o r e n werd, Luk. 2. C h r i s t u s , als de t w e e d e Adam, kon niet o p n a t u u r l i j k e wijze g e b o r e n w o r d e n , maar Hij moest een n i e u w b e g i n h e b b e n en ook in dit opz i c h t aan A d am g e l i j k v o r m i g worden; daarom bes c h i k t e God Zijne o n t v a n g e n i s uit den H e i l i g en G e e s t en Zijne g e b o o r t e uit de maagd Maria, de l a a t s t e d o c h t e r Davids. Y e r g e l . Gen. 3: 15 enJes. 7 : 14. D o o r d i e n Hij Z i c h op den a c h t s t e n dag l i et b e s n i j d e n , werd Hij onder de W e t g e s t e l d , opdat Hij a l l e e i s c h e n der Wet v e r v u l l e n en de d o o r de zonde g e s c h o n d e n e W e t weder tot eere b r e n g en zou. Hij o n t t r o k zich aan de v e r v o l g i n g van Herodes door de v l u c h t naar E g y p t e , H o s e a 11 : 1, en v a n d a a r t e r u g g e k e e r d , h e e f t Hij Z i j n e j e u g d in geh o o r z a a m h e i d en o n d e r d a n i g h e i d aan Z i j n e ouders in het k l e i n e N a z a r e t h d o o r g e b r a c h t . Het bewijs Z i j n e r l i e f d e tot Gods W o o r d en Zijne onderdan i g h e i d aan Zijne o u d e r s v i n d e n wij Luk. 2: 42 vv.; Z i j n e h e i l i g e j e u g d b e d e k t e voor Gods a a n g e z i c ht onze zonden tegen onze o u d e r s , onze m e e r d e r en e n onze o n d e r w i j z e r s . Tot aan Z ij n d e r t i g s t e jaar b l e e f Hij in Zij n v a d e r l a n d in het v e r b o r g e n ; toen werd Hij d o o r J o h a n n e s den D o o p e r in d e J o r d a an g e d o o p t , Luk. 3 : 2 3 , waarbij Hij o n z i c h t b a a r door den H e i l i g e n Geest werd g e z a l f d en door den V a d e r o p e n 1 ij k als Gods Zoon v e r k l a a r d . Hoewel Hij als Zone Gods den doop niet behoefde, wilde Hij z i c h toch als lid van het z o n d i g e m e n s c h e l ï j ke g e s l a c h t in de d i e p t e n van G o d s toorn d o m p e l e n, opdat Hij de op Hem g e w o r p e n e zonde van Zijn v o l k w e g d r a g e , Jes. 53: 4—6; de Heere deed h i er j u i s t h e t z e l f d e als h e t g e e n Hij ten l a a t s t e aan het kruis v o l b r a c h t , en na dezen doop trad de Heere Jesus in het o p e n b a a r op om Go de g e h o o r - zaam te zijn tot in den dood. Indien wij w i l l en e r k e n n e n , hoe onze Heiland onze v e r l o s s i ng t e w e e g bracht, dan moeten wij niet s l e c h t s op e n k e l e daden in Zijn leven l e t t e n , daar het g e h e e l e leven des Heeren van de g e b o o r t e af tot aan de h e m e l v a a r t een o n a f g e b r o k e n v o l b r e n g en van onze v e r l o s s i n g is.
__________
1. Uit deze uitvoering van Gods Raadsbesluit erkennen wij in welke verhouding het Oude en Nieuwe Testament tot elkander staan; in beide is het Evangelie van Christus hetzelfde, alléén het Oude Testament stelt ons den beloofden Christus en het Nieuwe Testament den gekomenen Christus voor oogen ; het fondament der zaligheid, Christus, is in beide hetzelfde, want niemand kan een ander fondament leggen, 1 Cor. 3 : 1 1 ; zoo ook is het geloof, waardoor wij de weldaad van Christus ontvangen, in beide hetzelfde. Vele dwaalleeraars meenden, dat de geloovigen van het Oude Verbond de zaligheid verkregen hebben door de vervulling der Wet, en dat het geloof eerst in het Nieuwe Testament vereischt werd; dit is eene blijkbare leugen. Wel is waar leefden de geloovigen vóór Christus onder het juk der wet, Handel. 15 : 10, maar deze wet gaf hun geene zaligheid, gelijk zij het ons evenmin geeft. Yan Abraham zegt de Schrift, dat hij den Heere geloofde, en Hij het hem rekende tot gerechtigheid, Gen. 15:6; Rom. 4 : 3. Hoe zoude Abraham de vader der geloovigen kunnen zijn, indien hij dooide werken de zaligheid verkreeg? In het ll( l e Hoofdstuk van den Brief aan de Hebreen bewijst ons de Apostel, hoe de geloovigen van af Abel tot aan Christus enkel door het geloof de zaligheid verkregen hebben. De meening, alsof de geloovigen vóór Christus tot de zaligheid zouden zijn gekomen door de werken der wet, ontstond in de sekte der Farizeën, en, toen zij in de Christelijke Kerk wilde insluipen, wezen de Apostelen haar eenstemmig van de hand, belijdende: Wij gelooven, door de genade van den Ileere Jesus Christus, zalig te worden op zulke wijze als ook zij (namelijk de vaderen), Handel. 15: 11. Het onderscheid tusschen Oude en Nieuwe Bedeeling is geen ander, dan, dat de uitverkorenen onder de Oude Bedeeling zalig werden door het geloof in den Christus, die nog komen moest, terwijl de uitverkorenen onder de Nieuwe Bedeeling de zaligheid verkrijgen door het geloof in den Christus, die gekomen is. (Credere in Christum exhibendum et exhibitum).
2. Als derhalve Wet en Evangelie lijnrecht tegenover elkander komen te staan; als de Wet dreigt met straf en vervloeking, en het Evangelie vertroost en vergeving brengt, dan is de meening niet, dat de Wet tot de Oude Bedeeling of het Oude Testament behoort en het Evangelie tot de Nieuwe Bedeeling of het Nieuwe Testament. De Wet en het Evangelie bedoelen, recht verstaan, hetzelfde. Het Evangelie roept den mensch tot Christus, en de Wet doet hem de noodzakelijkheid daarvan inzien, om al zijn heil alleen in Christus te zoeken. De Apostel Paulus zegt: Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de Wet en de Profeten, Kom. 3 : 21. Daarom is het geheel verkeerd in de Schriften van het Oude Verbond alleen de Wet en in de Schriften der Apostelen enkel het Evangelie te zoeken: in het Oude en Nieuwe Testament vindt men te gelijk Wet en Evangelie, die, wel verstaan, onafscheidelijk bij elkander behooren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 mei 1889

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

19. De vervulling van Gods Raadsbesluit in Jesus Christus.

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 mei 1889

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken