Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

34. Van de Sacramenten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

34. Van de Sacramenten.

De Christelijke Geloofsleer voor School en Huisgezin.

11 minuten leestijd

God voegde bij Zijn Woord, waarin Hij ons de door C h r i s t u s v e r w o r v e n e z a l i g h e i d p r e d i k t , de Sacram e n t e n ; deze zijn o n a f s c h e i d e l i j k met Gods Woord v e r b o n d e n , z o o d a t er z o n d e r Gods Woord ook geene S a c r a m e n t e n zijn; door het W o o r d werkt de Heil i g e G e e s t het g e l o o f , door de S a c r a m e n t e n vers t e r k t Hij het g e l o o f . Gelijk Gods W o o r d niet is e e n e m e n s c h e l i j k e u i t v i n d i n g , maar h e r k o m s t ig van God Z e l f , zoo zijn de S a c r a m e n t e n e v e n z e er i n s t e l l i n g e n Gods. Wat C h r i s t u s niet Z e l f heeft n g e s t e l d , kan g e e n S a c r a m e n t zijn. In Gods Kerk b e s t o n d e n van aanvang af twee S a c r a m e n t e n; r e e d s in het parad ijs wees God t w e e Sacramenten aan door den boom der k e n n i s s e des g o e d s en des k w a a d s en den boom des l e v e n s ; in de oude Bedeel i n g gaf God aan het v o l k van I s r a ë l de Besnij d enis en het P a s c h a , en in de n i e u w e B e d e e l i n g heeft C h r i s t u s in p l a a t s d a a r v a n den H e i l i g e n Doop en het H e i l i g A v o n d m a a l i n g e s t e l d . Wij mogen de S a c r a m e n t e n niet enkel voor b e e l d e n of n i e t s b e - d u i d e n d e t e e k e n e n houden, maar wij moeten ze a a n n e m e n als d i e r b a r e o n d e r p a n d e n , waardoor God ons v e r z e k e r t , dat Hij ons de d o o r C h r i s t us v e r w o r v e n e z a l i g h e i d schenkt. Evenmin mogen wij de S a c r a m e n t e n te h o o g s c h a t t e n , z o o d a t wij hun eene t o o v e r k r a c h t t o e s c h r i j v e n , alsof het S a c r a m e n t op z i c h z e l f v e r g e v i n g der zonde geeft; het S a c r a m e n t v e r z e k e r t ons van de ons in het W o o r d b e l o o f d e genade en s t e r k t het g e l o o f; waar geen g e l o o f is, daar kan ook het Sacrament niet sterken; daarom werken de Sacramenten z o n d e r het g e l o o f niets. Hieruit zien wij, dat de S a c r a m e n t e n ter z a l i g h e i d niet v o l s t r e k t noodz a k e l i j k zijn, want het g e l o o f kan ons ook zonder S a c r a m e n t e n aan Christus en Zijne genade d e e l a c h t i g m a k e n ; wel is waar l e i d t de verachting d e r S a c r a m e n t e n ter v e r d o e m e n i s , maar het ontb e r e n der S a c r a m e n t e n b u i t e n e i g e n e s c h u l d h e ft de z a l i g h e i d niet op. V o l g e n s de i n z e t t i n g van C h r i s t u s moeten bij de S a c r a m e n t e n g e b r u i kt w o r d e n : water, b r o o d en wijn. Deze m o g e n wij n i e t w i l l e k e u r i g v e r a n d e r e n of er iets aan toev o e g e n . Tot de b e d i e n i n g der S a c r a m e n t e n z ij n s l e c h t s de d a a r t o e g e r o e p e n e d i e n a r e n des Evang e l i e s b e v o e g d . B i n n e n de K e r k zijn de Sacram e n t e n de band, die ons v e r b i n d t als l e d e n van het g e e s t e l i j k l i c h a a m van C h r i s t u s d o o r de b r o e - d e r l i j k e l i e f d e in é é n e h o p e des e e u w i g e n l e v e n s, 1 C o r. 10: 17; E f. 4 : 4, 5; naar b u i t e n d i e n e n z ij a l s w a a r t e e k e n en b e l i j d e n i s , w a a r d o o r de g e l o o - v i g e n van de o n g e l o o v i g e n o n d e r s c h e i d e n worden, g e l i j k de B e s n y d e n i s de k i n d e r e n I s r a ë l s van de o v e r i g e v o l k e n s c h e i d d e , en g e e n z o o n e e n s vreemd e l i n g s van liet P a s c h a e t e n m o c h t , Ex. 12: 4 3.
__________
1. De ware beteekenis der Sacramenten is voor ons van het hoogste gewicht, daar zich in de Christelijke Kerk steeds op nieuw twee tegenstellingen openbaren, waar bij de Sacramenten te laag of te hoog geschat worden. De Sacramenten worden te laag geschat, als men ze houdt voor zinledige waarteekenen of enkel als zinnebeelden beschouwt, en er uit gewoonte gebruik van maakt. De ongeloovigen en onverschilligen schatten de Sacramenten te laag, terwijl anderen, die geloovigen zijn willen, ze wederom te hoog schatten. Men schat de Sacramenten te hoog, wanneer men hun, als het ware, eene wonderdadige kracht toeschrijft, alsof het genot van het Sacrament op zich zelf de zaligheid aanbrengt, of, alsof het ontvangene uitwendige teeken de genade van Christus in zich sluit; derhalve noemen velen de Sacramenten met voorliefde: genademiddelen, meenende, dat de genade Gods ons door de Sacramenten wordt toegebracht. Dit echter is in tegenspraak met Gods Woord, dat ons zegt, hoe alléén het geloof ons aan Christus en al Zijne weldaden deelachtig maakt. Indien het Sacrament in zich zelf de genade bevatte, dan konden wij ons de zaligheid geheel werktuigelijk toeëigenen, en niemand, die de Sacramenten metterdaad ontvangt, zoude kunnen verloren gaan. Het te hoog schatten der Sacramenten leidt de menschen daarheen, dat zij zich met het ontvangen der waarteekenen tevredenstellen, en zich niet om het geloof noch om de waarachtige wedergeboorte bekommeren; of, zij nemen eerst in tijd van nood hunne toevlucht tot het Sacrament, om hun geweten te stillen.
2. God heeft in Zijne goedheid de Sacramenten ingesteld tot versterking van ons zwakke geloof. Wat ons het Evangelie in duidelijke bewoordingen predikt, dat al onze zaligheid alleen in Christus staat, en dat ons God, om de genoegdoening van Christus wille, de vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt, verzegelen ons de Sacramenten op zichtbare en tastbare wijze, opdat wij niet slechts door het gehoor, maar ook door het gezicht en tastbaar van Gods genade mogen verzekerd zijn. Gods Woord en de Sacramenten leiden ons alléén tot Christus, als den éénigen grond onzer zaligheid; derhalve zijn de Sacramenten onafscheidelijk verbonden met Gods Woord, en Augustinus noemt daarom het Sacrament: „het zichtbare Woord" (verbum visibile). Zonder Gods Woord en den; Heiligen Geest, Die het geloof door het Evangelie in het hart werkt., blijven de Sacramenten niets-beduidende teekenen. Daarom mogen wij bij het gebruik der Sacramenten niet aan de uiterlijke waarteekenen blijven hangen, noch ons voor dezelve buigen, maar or.s geloof tot Christus in de hemelen verheffen. Deschatten, waarvan de Sacramenten ons tot Goddelijke onderpanden verstrekken, zijn geestelijk, en kunnen dus slechts geestelijk, dat is: in het geloof, ontvangen worden; daarom; hebben de ongeloovigen geene nuttigheid voor hunne ziel van> het gebruik der Sacramenten, omdat zij het geloof, waarmedezij zich de genade Gods in Christus kunnen toeëigenen, missen. De Sacramenten verzekeren ons van de zaligheid, maar God kan ons de zaligheid schenken, zonder er ons vooraf van teverzekeren; daarom zijn de Sacramenten niet onmisbaar tot verkrijging der zaligheid, — denk slechts aan den moordenaar aan het kruis. Hierdoor mogen wij echter niet tot de gevolgtrekking komen, alsof wij evengoed zonder Sacramenten zouden kunnen leven; integendeel, hoe meer wij de nietigheid van ons geloof voelen, des te dierbaarder wordt ons het zegel Gods., dat tot steun van ons geloof verstrekt.
3. Gods inzetting geeft aan het Sacrament zijne waarde, en niet de mensch; daarom kan ook het Sacrament, dat door eenen onwaardige wordt uitgedeeld, tot versterking van ons geloof dienen. Ook bevatten de uitwendige teekenen geene heiligheid in zich zelf. De Sacramenten mogen, volgens deinzetting van Christus, enkel bediend worden met de teekenen, die de Heere heeft gekozen; d. w. z.: de Doop met zuiver water zonder eenig bijvoegsel, en het Heilig Avondmaal met brood en wijn, zonder dat een dezer teekenen mag weggelaten of door iets anders vervangen worden. Tot de bediening der- Sacramenten zijn alleen de door Christus daartoe geroepenepredikers van het Evangelie bevoegd; elke andere bediening, is eene storing van de orde Gods en eene geringschatting van de instelling des Heeren. De Kerk der Reformatie kent, volgens de inzetting van Christus, slechts twree Sacramenten - . de Heilige Doop en het Heilige Avondmaal; de Roomsche- Kerk, zich boven de instelling Gods verheffend, verzon daarenboven nog vijf andere, en hierin stemt de Grieksche Kerk met haar overeen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 december 1889

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

34. Van de Sacramenten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 december 1889

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken