Bekijk het origineel

Leestafel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leestafel

3 minuten leestijd

Zoo wij ook al geene verblijdende mededeelingen uit Duitschland ten aanzien der Kerk kunnen geven, toch komt daar nog hier en ginds, als een lichtpunt, een goed boek te voorschijn, hetwelk onze gereformeerde kringen aangaat of bijzondere belangstelling inboezemt. Zulk een boek is het onlangs verschenen werk: „ J u l i a n a van S t o l b e r g , S t a m m o e d e r v a n hot H u i s N a s s a u O r a n j e , in haar leven en hare historische beteekenis voorgesteld door D r. E d. J a c o b s , Archiefraad van het Grafelijk Huis Stolberg-Wernigerode en | bibliothecaris van Wernigerode, 1889 (Otto Hendel, Ilalle aan de Saaie. 8°. X I I , blz. 515.)
Dit buitengewoon schoone boek, eene eerzuil, die de geachte opsteller voor de nagedachtenis der fiere Oranjes, vooral van Willem den Zwijger, opgericht heeft, moet het hart van eiken gereformeerden Christen, dien zijne Kerk lief en dierbaar is, verheugen, inzonderheid nochtans dat van eiken rechtschapen [ Nederlander. Want hier ontvangen wij een uitmuntend levensbeeld van de moeder van Willem van Oranje, den bevrijder der Nederlanden, en van zijnen godvruchtigen broeder Jan van Nassau-Dillenburg. (Van dezen laatste bezitten wij eene met gloed en geestdrift geschrevene, zeer goede levensschets vau de pen van den op kerkhistorisch gebied bekenden predikant, Lic. theol. Cuno te Eddigehauser, in Hannover).
Het levensbeeld der fiere en edele Gravin Juliane, gemalinne van Willem den Rijken van Nassau, geteekend op gezag van oude oorkonden, is daarbij in algemeen verstaanbare taal gegegeven en zoo, dat de vakgeleerde, zoowel als de meer alzijdig ontwikkelde lezer het boek met voldoening lezen zal. Wij leeren deze vrouw als eene rechtschapene, geloovige gereformeerde Christin kennen, die eenen hoogst gezegenden invloed op hare talrijke zonen en dochteren uitgeoefend heeft. Ook worden ons in een aanhangsel verscheidene van hare brieven medegedeeld, welke ons veroorloven eenen diepen blik in haar rijk gemoed te werpen. Daarnevens gaat de kerkelijke en staatkundige geschiedenis van haren tijd in de levendigste gestalten ons voorbij, zoodat wij nu eens op de hoogten van het Westerwald, straks in de wouden van den Hartz, straks aan den Main, dan weder in de lagere vlakten, aan de monden van den Rijn, in de Nederlanden verplaatst worden. De levensgeschiedenis van de Gravin Juliana zelve wordt in elf Hoofdstukken behandeld: 1. Uit den tijd der jeugd (1506 — 1523); 2. De Gravinne en Vrouw te Hanau (1523 —1531); 3. De gemalin en weduwe van Graaf Willem den Rijken te Nassau-Dillenburg, (1531 —1580); 4. De familiefeesten; 5 Juliana en de Prins van Oranje; 6. De betrekking van Juliana tot onderscheidene familieleden; 7. Juliana en hare broeders, zusters en bloedverwanten uit het geslacht van Stolberg; 8. Wederkeerige betrekkingen tusschen de Huizen van Stolberg, Hanau en Nassau-Dillenburg; 9. Gravin Juliana en de kamp voor de vrijheid in de Nederlanden; 10. Het geloofsleven van Gravin Juliana; 11. Laatste levensjaren, afsterven en begrafenis. Daarop volgen, van blz. 318—335, geschiedkundige bijdragen in zake het huwelijk van Oranje met de Saksische Prinses en daarmee verwante bijzonderheden; van blz. 336 af, aanmerkingen en allerlei schetsen en uit de bronnen getrokken bijlagen. Onder deze laatste bevinden zich de onschatbare brieven der Gravin.
Voor het leven van den grooten Oranjevorst zeiven is deze levensschets van zijne edele moeder van onschatbare waarde, doch ook voor de geschiedenis der Gereformeerde Kerk in de Nederlanden, zoowel als in Duitschland, heeft zij die beteekenis en zoo zijn wij den hooggeachten bewerker voor dezen arbeid hartelijk dankbaar.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 maart 1890

Amsterdamsch Zondagsblad | 10 Pagina's

Leestafel

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 maart 1890

Amsterdamsch Zondagsblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken