Bekijk het origineel

Leestafel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leestafel

4 minuten leestijd

„ M i t t e i l u n g e n aus den Y o r l e s u n g e n ü b e r d as A l t e T e s t a m e n t von J o h . W i c h e l h a u s , w e i l . P r o f. d. T h e o l . in H a l l e . H e f t . A u s M o s e und d e n P r o - f e t e n H e r a u s g . v. Dr. A. Z a h n . " Stuttgart 1891.

Nadat wij onlangs pas het eerste deel dezer „mededeelingen" uit de zoo uitnemende nalatenschap van den ontslapen professor Wichelhaus aangekondigd hebben, is inmiddels met spoed het tweede deel er van in het licht gekomen. Ook dit kunnen wij met volle vrijmoedigheid allen, inzonderheid den studenten in de theologie en den leeraars ten zeerste aanbevelen. Immers wat Wicheihaus eens onder wezen heeft, dat is niet slechts degelijk, omdat het grondig en uitnemend is, maar er is ook Heilige Geest in ; hij was een man, die de zalving des Geestes deelachtig was. Wij kunnen slechts dit eene betreuren, dat Dr. Zahn, die zoo onvermoeid de geschriften van zijnen leermeester, zooveel hij maar kan, tracht in het licht te geven, ons ook in dit deel slechts brokstukken en niet de verklaring van den geheelen inhoud van het Boek van Jesaia kon geven, naast uitmuntende verhandelingen over het voorafschaduwende priesterschap, de offers en dergelijke, welke den inhoud van het eerste deel van dit geschrift uitmaken. Maar ook deze brokstukken geven ons oorzaak van vreugde, want het zijn altijd doorwrochte gedachten, die ons hier aangeboden worden, en de stukken zelve zijn zoo uitgelezen, dat aan hunne verklaring zich het goed verstand van het overige, dat niet beschouwd wordt, geleidelijk aansluit. Hier en daal* heeft de bewerker, Dr. Zahn, zelf op verdienstelijke wijze, de in onze dagen noodzakelijk geworden aanvullingen en toevoegingen gegeven, zoowel over de offers als over de echtheid van het tweede deel, de Hoofdstukken 40 tot 66 van den Profeet Jesaia. Met alle beslistheid wordt daar een Delitzsch, gelijk ook een professor Schlatter (in do Elberfeldsche Gereformeerde Kirchenzeitung werden nog onlangs zijne geschriften aanbevolen, alsof zij inzonderheid voor Gereformeerden geschreven waren, terwijl toch Schlatter waarlijk niet gereformeerd kan genoemd worden) aangewezen als tot de zoodanigen te behooren, die aan Jesaia geen recht laten wedervaren, waar zjj het tweede gedeelte van dat Boek aan eenen anderen toeschrijven. En dat doet Schlatter in zijne „ I n l e i d i n g t o t d e n B i j b e l , '' welke in de Yereinsbuchhandlung te Calw in Wurtemberg 1889 verschenen is, in denzelfden boekhandel, in welken eenigfr j a r e n geleden eene „ I n l e i d i n g t o t de H e i l i g e S c h r i f t" onder den titel B i j b e l w e g w i j z e r verscheen, die juist het tegenovergestelde vasthoudt, en met de overtuigendste bewijzen voor de echtheid van het tweede deel van Jesaia in het strijdperk treedt. Doch de inenschen van onzen tijd hebben een kort geheugen en zien van daag als schuldeloos en onschadelijk aan, wat zij gisteren als gevaarlijk hebben leeren kennen. Zoo gaat het ook deze Calwer Yereinsbuchhandlung, die kennelijk in het modern-theologische vaarwater, gelijk zo» velen van de vroegere Piëtisten, schijnt te geraken. Het beste voorbehoedmiddel om in zulk water niet te komen, wordt wel gevonden in de geschriften van den ontslapen Wichelhaus en onder die ook in hetgeen wij thans bespreken, weshalve wij zijne werken met den meesten aandrang aanbevelen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 juli 1891

Amsterdamsch Zondagsblad | 7 Pagina's

Leestafel

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 juli 1891

Amsterdamsch Zondagsblad | 7 Pagina's

PDF Bekijken