Bekijk het origineel

Uit den Schat der Kerk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Uit den Schat der Kerk

4 minuten leestijd

Aanteekening op Psalm 8. Vers 2.

„ I l e e r e " , Gij Eeuwige, steeds en altoos Dezelfde (semper idem et unieus). „HEERE" , Gij God des Yerbonds. "Waarom noemt gij Hem onzen Heere of Heerscher? Hij regeert ons met Zijn Woord. „Uw Naam". "Vader — is Zijn naam, Zijne eer en lof, Joh. 17. — Op de g a n s c h e wel is waar vervloekte a a r d e , Joh. 1 7 : 4 ; Ilebr. 2 : 5 ; niet slechts daar, waar de Joden wonen. Zijn Naam is de Barmhartige en Genadige , Ps. 42 : 7, 8; ook in Galilea der Heidenen. „Die Uwe M a j e s t e i t g e s t e l d h e b t b o v e n de h e m e l e n " ; daar dankt men U vanwege de zondaren, die zich bekeeren en tot het geloof komen, 1 Petr. 1 : 12. Gij hebt Uwe genade hoog boven alle hemelen gesteld, 1 Petr. 3 : 22; Christus voer ten hemel.
Vers 3. „Uit den mond der k i n d e r k e n s en deiz u i g e l i n g e n hebt Gij s t e r k t e g e g r o n d v e s t om Uwer t e g e n p a r t i j e n wil."' Dat zien wij aan de geboorte van Izak en Samuël; dat vernemen wij uit den mond veler kinderen; dat zien wtj in Bethlehem bij de geboorte onzes Heeren, en Zijne kribbe heiligt de wieg van alle kleine kinderen. God stort de groote macht door de zwakheid neder, den grooten geweldigen vijand door een klein kind. Dat is zoo de wijsheid des Heeren. Gansch verborgen oefent Hij Zijne macht uit. Een Kind is ons geboren. — „Om den v i j a nd en w r a a k g i e r i g e te doen o p h o u d e n " , hem, die de vijand der vrije genade is en zich dronken maakt van het bloed der heiligen. De lof der genade werpt iederen vijand neder
Vers 4. „Als ik Uwen hemel a a n z i e " — gelijk Abram in den nacht zijner verschrikking, toen God sprak: „Tel de sterren!" en Abram geloofde God. De zon evenwel zag hij niet; die gaat echter na den nacht op.
Yers 5. „Wat is de mensch". Het tegenovergestelde van wat God is en nochtans! Jesaia 53. Enos—ellendig.
Yers 6. „Een w e i n i g " , want Gods toorn duurt niet lang, als Hij het besluit genomen heeft om Zich over het verlorene te ontfermen. Mijne genade wil Ik niet van u wegnemen. Die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt. „ M i n d e r g e m a a k t dan de e n g e l e n " — Luther: „van God verlaten zijn", zoo dat Hij God niet bij Zich had.
Yers 7. „Gij d o e t Hem h e e r s c h e n over de w e r k en Uwer h a n d e n ; Gij hebt a l l e s o n d e r Zijne v o e t en g e z e t " . Het nieuwe Paradijs of het Rijk des hemels en der genade, waar de tweede Adam, de Heere uit den hemel, Heer is; bij Hem is daar Zijne Bruid, aan welke Hij alles schenkt, wat Hij verworven heeft; met Hem heerschen Zijne Hem gehoorzame onderdanen, wier Borg Hij te gelijker tijd is, dat zij dit paradijs niet wederom verliezen. Totdat het geloof in aanschouwen verwisseld wordt, ligt dit paradijs in den nevel.
Vers 8, 9. Hier wordt alles bijeengenomen, wat de behoefte des mensohen voor dit leven bevredigt.
Vers 10. Hoe wonderlijk, hoe heerlijk openbaart zich hier de Naam des Heeren, waar Hij slechts 'aangeroepen wordt; ja, wel h e e r 1 ij k ! en daartegenover is al het andere niet heerlijk. Jerem. 17: 5—8; 16: 19; 9: 23, 24. Onze naam is: dwaze, machtelooze, zondaren, goddeloozen, Rom. 5. H e e r e , ons overwint Gij door Uwe liefde en genade! Wonderbaar is Uw Koninkrijk, Uwe heerschappij. Welgelukzalig zijn wij bij zulk eenen Heere!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 18 oktober 1891

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

Uit den Schat der Kerk

Bekijk de hele uitgave van zondag 18 oktober 1891

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken