Bekijk het origineel

Uit Hongarije.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Uit Hongarije.

3 minuten leestijd

Van de S y n o d e , die in de laatste maand van het vorige jaar met groote plechtigheid te B u d a - P e s t geopend werd, laat zich slechts weinig en dan nog bedroevend nieuws berichten. — De Superintendent, die, waar het ging om de aan de Gereformeerde Kerk van Hongarije betrouwde waarheden, steeds bereid was, voor deze in het strijdperk te treden, Yalentin Révész, is kort voor de opening der Synode gestorven. Een bang gevoel maakte zich daarom meester van de trouwe belijders der waarheid tegenover de Synode, in welke zij, dietbezield zijn met de zucht naar nieuwigheden en niet dan eene kerkpolitiek drijven, de overhand gekregen hebben. Hunne vrees was ook niet ongegrond. Slechts 8 zittingen zijn gehouden, en onze kerkorde, het Presbyterianisme werd reeds tot in zijne grondvesten bewogen. Het voorstel der Synodale Commissie was, den grooteren Gemeenten naar verhouding van haar zielental meerdere en wel tot 12 stemmen te verleenen. Dat men het maximum van 12 stommen tot 6 verminderde, verandert aan de zaak niets; van nu aan zullen Gemeenten met 2 tot 6 stemmen staan] tegenover zulke, die slechts céne stem hebben. De aanhangers van het Presbyterianisme, die verlangden, dat het getal stemmen naar dat der predikantsplaatsen en Presbyteriën vergroot zou worden, moesten het onderspit delven. Ook de Gemeente, die slechts eene enkele predikantsplaats bekostigt, kan nu door haar zielental meer* stemmen verwerven. Afgezien daarvan, dat dit geen gereformeerd beginsel is, zal deze nieuwigheid weinig tot bevordering van het geestelijk welzijn strekken. In Hongarije zijn Gereformeerde Gemeenten, in welke meer dan 10,000 zielen toevertrouwd zijn aan de herderlijke zorg van eenen enkelen predikant. Zal men in zulke Gemeenten van nu af er naar trachten om meer predikantsplaatsen te stichten, waar haar ook zonder dat een grootere invloed op het geheel gewaarborgd is? Zeker niet. Het overwicht der groote, meerendeels stedelijke Gemeenten met hare zoogenaamde ontwikkeling zal nu telkens den doorslag geven. Dat is echter niet kracht des Heiligen Geestes, maar eene- vleeschelijke kracht, die niets goeds werken zal. — De Synode verdaagde hare zittingen tot Maart. Van hare werkzaamheden zal in een later bericht mededeeling gedaan worden. —
Het opengevallen s u p e r i n t e n d e n t s c h a p of, gelijk het nu officieel heet, de bisschopsplaats is door A r o n I t i s s, den Senior van Szatmar, b e z e t ; deze is een vriend derPresbyteriaansche kerkorde. Jammer dat hij in de vorige zittingen der Synode, als vertegenwoordiger der grootste superintendentie, die bijna een millioen zielen telt, zijnen invloed als zoodanig niet heeft kunnen doen gelden. —
Eene belangrijke mededeeling op letterkundig gebied mag heeten de H o n g a a r s c h e v e r t a l i n g der „ V r a g e n en A n t w o o r d e n tot o p h e l d e r i n g en b e v e s t i g i n g van. d e n H e i d e l b e r g s c h e n C a t e c h i s m u s " van Dr. H. F. K o h l b r ü g g e door C a r l R a c z , den redacteur der „Szabad Egyhaz". Wie dit werk van Kohlbrügge kent, zal het zeker eene algemeene verspreiding, ook in Hongarije, toewenschen. —

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 februari 1892

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

Uit Hongarije.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 februari 1892

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken