Bekijk het origineel

Ter overdenking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Ter overdenking

3 minuten leestijd

14.
Het is waarlijk niet te verdedigen, dat zoo vele, ja óók zoogenaamd r e c h t z i n n i g e predikers bij gelegenheid der godsdienstoefeningen zóó willekeurig omspringen met de Formulieren der Kerk, door er naar believen van weg te laten, of aan toe te voegen. Immers deze zijn het eigendom der G e m e e n t e , niet uitsluitend van den p r e d i k e r . De pred i k e r is er geen heer en meester over en heeft er, zoolang de Gemeente ze niet afschaft, als l i t u r g , dus als d i e n a ar de Gemeente mede te d i e n e n.

15.
Tegenwoordig wagen zich vele, zelfs zeer jeugdige predikers, aan het prediken voor de vuist. Bedenken zij wel genoeg, dat g o e d voor de vuist spreken eene k u n s t is ? Vreezen zij wel genoeg voor de zonden der t o n g , waartoe voor den prediker zeer zeker óók behooren: b r e e d s p r a k i g h e i d, h e r h a l i n g , min of meer belangrijke o n j u i s t h e d e n in de wijze van zich uit te drukken, o p p e r v l a k k i g h e i d enz.? Waagden onze d e g e l i j k e Godgeleerden zich wel zóó spoedig aan het prediken voor de vuist? Heeft niet degene, die het Woord predikt aan de Gemeente, eene groote v e r a n t - w o o r d e l i j k h e i d ?

16.
In het 3e stukje van het werkje van wijlen Ds. Th. J. Locher, getiteld: „Vragen en antwoorden over de Bijbelsche geschiedenis", (2" druk, bladz. 30 en 31) vinden wij een paar zeer schoone uitleggingen Wij bedoelen 1" het antwoord op de vraag: „Wat bedoelt de Heere met oude en nieuwe zakken, Luk. 5 : 37 ?" De zalig ontslapene prediker antwoordt hierop het volgende: „Dat hij, die uit don Heiligen Geest geboren is en zoo in Jesus Christus gelooft, zijn godsdienstig leven niet zóó uiten kan, gelijk de onwedergeborene, natuurlijke mensch dit doet; maar de H e i l i g e G e e s t schept Zichzelven eenen vorm, d i e m e t H e m o v e r e e n k o m t " . 2° Het antwoord op de vraag: „Waarom zegt Jesus Luk. 5 : 39: „En niemand, die o u d e n (wijn) drinkt, begeert terstond n i e u w e n ; want bij zegt: de oude is beter"?" De waarlijk treffende uitlegging luidt aldus: „Omdat de farizeesche mensch zich in zijne oude, eigengerechtige, schijnbaar vrome sleur geheel tehuis gevoelt, en d a a r o m n i e t in J e s u s C h r i s t u s g e l o o f t ".
Wijlen Ds. Th. J. Locher schreef dit vragenboekje wel voor k i n d e r e n , maar wij meenen, dat wij, v o l w a s s e n e n, óók nog wel ernstig over zulke schriftuurlijke antwoorden hebben na te denken.
O. E.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 mei 1892

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

Ter overdenking

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 mei 1892

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken