Bekijk het origineel

Leestafel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leestafel

3 minuten leestijd

„ K e r n und S a f t der H e i l i g e n B i b e l , das ist kurze und ohne alles Disputiren und Zanken einfältige Betrachtung der vornehmsten und tröstlichsten drei Hauptstücke im Werke unseres Heils von Bernhard Textor." Aufs neue herausgegeben von Lic. theol. Fr. W. Cuno, reform. Pastor. Amsterdam, Scheffer en Co. 1892. Gr. 8T0. Preis M. 1,25. (ƒ0,75.)
Onder bovenstaanden titel is dezer dagen bij de uitgevers van het Amsterdamsch Zondagsblad een geschrift verschenen, dat zonder twijfel rekenen mag op de belangstelling van alle waarlijk Gereformeerde Christenen. Geschreven door eenen vriend van Olevianus, leidt het ons namelijk als geen ander in de grondgedachten van den dierbaren Ileidelbergschen Catechismus in, terwijl het ons met zeldzame helderheid de leer voorstelt: 1) van het eeuwig testament en genadeverbond Gods, dat de Heere met Zijne uitverkorene kinderen en erfgenamen opgericht heeft; 2) van den Middelaar des genadeverbonds, d. i. van Zijnen Persoon en van Zijn ambt; 3) van de voortreffelijke vruchten en weldaden, welke der Christelijke Kerk en al haren leden uit het genadeverbond en van Christus door de vervulling van Zijn ambt toekomen en medegedeeld worden. Vervolgens wordt op eene zeer bevattelijke wijze de leer der heilige Sacramenten behandeld en hun recht en heilzaam gebruik iu het licht gesteld. Eindelijk is als aanhangsel nog eene korte verhandeling, t. w. S t e r v e n s k u n s t , van den ouden Franschen theoloog Spinaeus, opgenomen.
Met innige blijdschap heeft schrijver dezes dit voortreffelijke werk van Textor gelezen, en hij heeft in den geest den Duitschen predikant Cuno, die zich jegens de goede leer en de naar waarheid voorgestelde geschiedenis onzer Gereformeerde Kerk zeer verdienstelijk heeft gemaakt, voor de nieuwe uitgave van dit sedert lang in vergetelheid geraakte geschrift van harte gedankt. Dit toch is zeer passend voor onzen tijd. Het is immers een onloochenbaar feit, dat heden ten dage de dierbare leer der Heilige Schrift, uitgedrukt in onze Belijdenisschriften, op allerlei wijzen verdraaid, verminkt, van alle pit en merg beroofd, verdacht gemaakt en der verachting prijsgegeven wordt, terwijl bijna niets dan dwaalleeringen en ketterijen, waardoor men de waarheid onkenbaar maakt, in eene menigte zoogenaamde Christelijke werken verbreid worden. Zoo worden dan vele zielen het spoor bijster, en laten zich afbrengen van het eenvoudige Evangelie van Jesus Christus. In zulk eenen tijd is een boek als „ K e r n u n d S a f t " van den Hernbornschen hoogleeraar en Dillenburgschen hofprediker Textor inderdaad een preservatief tegen al zulke de zielen vergiftigende geschriften, een voortreffelijke wegwijzer in de allerwegen heerschende verwarring, om ons den rechten weg ter zaligheid te wijzen, en een trouwe prediker der onvergankelijke heerlijkheid en machtig werkende vrijmacht der genade in Christus Jesus, onzen Heere. De oprechte lezer, wien het om de waarheid gaat, leert uit dit boek, wat een waarachtig Gereformeerd geloof is, en welke heerlijke dingen het Woord Gods des Ouden Testaments voor ons bevat. Bij het onderzoek zal men hiervan spoedig overtuigd zijn. In het belang der waarheid zij dit geschrift daarom ten zeerste aanbevolen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 september 1892

Amsterdamsch Zondagsblad | 7 Pagina's

Leestafel

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 september 1892

Amsterdamsch Zondagsblad | 7 Pagina's

PDF Bekijken