Bekijk het origineel

Leestafel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leestafel

4 minuten leestijd

Tot onze blijdschap kunnen wij de aandacht onzer lezers vestigen op een paar uitstekende werkjes.
Wij noemen in de eerste plaats den bij Scheffer & Co. te Amsterdam verschenen herdruk van „ O p l e i d i n g t o t r e c ht v e r s t a n d der S c h r i f t , voor e e n v o u d i g e n , die Gods W o o r d o n d e r z o e k e n . D o o r D r . H. F. K o h l b r ü g g e , in leven Pivdikant bij de Nederlandsch-Gereformeerde Gemeente te ElberfeM", een werkje, dat voorzeker geene aanbeveling behoeft. Van harte stemmen wij in met het voorbericht van den nieuwen druk, dat wij daarom hier in zijn geheel laten volgen: Allen, wier lust is in de rechten en inzettingen des Heeren, zullen zich zeker verblijden over eene nieuwe uitgave van het reeds lang uitverkochte, maar nog steeds gevraagde boekje, dat in 1845 bij J. G. Broese, te Utrecht, verscheen onderden titel: „Opleiding tot recht verstand der Schrift, voor eenvoudigen, die Gods Woord onderzoeken. Door H. F. Kohlbrügge, Doctor in de Godgeleerdheid".
De uitleggingen van Schriftuurplaatsen en de onderwijzingen in den weg der zaligheid, in deze „Opleiding" gegeven, zijn meerendeels fragmenten van Brieven aan vrienden, ter beantwoording van bepaalde vragen, en wel op eenige uilzonderingen na alle uit de jaren 1843 en 1844,
De oude uitgave is in hoofdzaak onveranderd gebleven. De hier en daar aangebrachte wijzigingen betreffen alleen den vorm. Zoo veel mogelijk is de tegenwoordige taal en spelling gevolgd Op enkele plaatsen is een woord tusschen haakjes ingevoegd tot opheldering van de door den schrijver gebezigde uitdrukking. Bovendien is het geheel met eenige aanteekeningen vermeerderd. Waar iets veranderd of toegevoegd werd, geschiedde dit alleen, ten einde het den lezer gemakkelijker te maken.
Yinde ook de nieuwe uitgave van dit hoogst belangrijke en uitnemende geschrift onder den zegen des Heeren eene plaats in menig huisgezin. Opene het de oogen voor den rijkdom van Gods Getuigenis; sterke en bevestige het veler hart in de leer, die naar de Godzaligheid is; en diene liet allen, die den liijbel onderzoeken, tot recht verstand der Heilige Schriften, die ons wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof, hetwelk in Christus Jesus is. Vooral in onze dagen, waarin zooveel verwarring gesticht wordt door allerlei wind van leer, door allerlei leeringen, die geboden van menschen zijn, zullen de eenvoudigen, die de zaken zien, zoo als zij zijn, uit deze bladen sterkte en troost kunnen putten in den strijd voor het geloof, dat eenmaal den heiligen overgeleverd is. —
Een ander werkje, dat wij mede in veler handen wenschen, is: „ J o h a n n e s H a r t u n g , Predikant en Licentiaat in de wijsbegeerte, en z i j n e n e g e n B a l l i n g s c h a p p e n . Levensschets van een Gereformeerd Predikant uit de dagen van den Dertigjarigen oorlog, voor jong en oud, d o o r Lic. t h e o l. F r . W.• C u n o , Predikant bij de Gereformeerde Gemeente te Eddigehausen (Hannover). Amsterdam, Scheffer & Co. 1892." Onder dezen titel wordt ons een allerliefst volksboekje geboden, dat 88 bladzijden telt, eene pennevrucht van den als kerkhistoricus en medearbeider aan ons Zondagsblad aan velen onzers lezers welbekenden Predikant Cuno, die ons hier aan de hand van archiefstukken en audere alleszins betrouwbare historische bescheiden op onderhoudende wijze inleidt in het leven, het lijden en het geloof van een getrouw getuige der waarheid in den bangen tijd van den Dertigjarigen oorlog. Daar Johannes Hartung ook korten tijd in ons vaderland gewoond heeft, en wij hier op menige plaats de Kerkgeschiedenis van ons land en die van Duitschland in elkander zien grijpen, wat voor ons Gereformeerde Christenen niet dan van het hoogste belang kan zijn, meenen wij dit werkje, (dat in den vorigen Jaargang van ons Blad in vervolgstukkeu opgenomen word), ten zeerste te moeten aanbevelen, te meer daar van inderdaad goede volksboeken de markt alles behalve overvoerd is.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 8 januari 1893

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

Leestafel

Bekijk de hele uitgave van zondag 8 januari 1893

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken