Bekijk het origineel

Uit den Schat der Kerk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Uit den Schat der Kerk

6 minuten leestijd

Aanteekening op Jesaia 2 :5.

I v o m t , gij h u i s van J a k ob! en l a a t ons w a n d e - l e n in h e t l i c h t des H e e r e n.
De Geest noodigt Israël uit, om met de vele volken te wandelen in het licht des Heeren. Maar hoe ? het huis Jakobs, wandelde dat dan niet in het licht des Heeren? Neen, God heeft het moeten prijsgeven ; het wilde van het worstelen met God niets meer weten, het wilde door werken zalig worden, dat scheen hun gemakkelijker. De Geest noodigt uit, gevoelt de hardheid des harten, kondigt de verharding Israëls aan en de schrikkelijke oordeelen.


Aanteekening op Jesaia 3:16,

V e r d e r z e g t de H e e r e : D a a r o m dat de docht e r e n van Z i o n z i c h v e r h e f f e n , en g a a n m e t u i t - g e s t r e k t e n h a l s , en l o n k e n met de o o g e n , al g a a n d e en t r i p p e l e n d e d a a r h e n e n t r e d e n , en alsof h a r e v o e t e n g e b o n d e n w a r e n.
„De docliteren van Zion" moeten hier eigenlijk opgevat worden. Iedere man en iedere vrouw kon daarbij de toepassing op zichzelven maken, met het oog op de eigene grootschheid des levens. Vergelijk 1 Joh. 2 : 1 6 , 1 Petr. 3: 3, Hoofdstuk 4 : 3.


Aanteekening op Jesaia 4:1.

En te d i e n d a g e z u l l e n z e v e n v r o u w e n é é n en man" a a n g r i j p e n , z e g g e n d e : Ons b r o o d z u l l e n wij e t e n , en met onze k l e e d e r e n z u l l e n wij b e k l e ed z i j n , l a a t ons a l l e e n l i j k n a a r uwen n a a m gen o e m d w o r d e n , n e e m onze s m a a d h e i d weg.
Het behoort tot den bloei des volks, dat de stem der bruid en des bruidegoms vernomen worde. Waar Gods gerichten komen, omdat men Hem verlaat, daar blijven vele maagden en weduwen ongehuwd. Dezen zullen zeggen, dat zij voor zichzelven zullen zorgen, zij zullen echter haren steun, de mannelijke bescherming, bij iemand zoeken, die oprechtelijk God vreest, en zullen onder zijnen naam en leer eenen steun vinden. De geschiedenis heeft het bewezen, dat het alzoo gekomen is. Toen des Hoeren Spruit tot sieraad was, toen lag het huis Jakobs met zijne vrouwen in smaad en ellende. Zoo zullen ten tijde van Herodes, toen de Joden 50 percent belasting te betalen hadden, wel weinige huwelijken zijn gesloten


Aanteekening op Jesaia 4 : 4.

A l s de H e e r e zal a f g e w a s s c h e n h e b b e n den d r e k der d o c h t e r e n van Z i o n , en d e b l o e d s c h u l d e n van J e r u s a l e m zal v e r d r e v e n h e b b e n uit d e r z e i v e r m i d d e n , door den G e e s t des o o r d e e l s, en d o o r d e n G e e s t der u i t b r a n d i n g.
Dit versta ik ook eigenlijk, evenals Hoofdstuk 4 : 1 . „Dochteren van Zion" zijn jonkvrouwen van den eersten rang en uit den adel. Het moest eenen diepen indruk maken, dat haar sieraad en schoonheid door den Profeet „drek" genoemd werd. „De bloedschulden van Jerusalem" zijn al de liefdelooze handelingen jegens de hulpeloozen, zwakken, ellendigen en rechtvaardigen. Vergelijk Hoofdstuk 1 : 15. De Geest haalt twee, drie dingen uit het werkelijke leven aan, en daarmede is te gelijk alles bestraft of aangewezen, wat onder zulk eene categorie behoort. Drek en bloedschulden liggen voor de hand, behoeven niet vergeestelijkt te worden; de menschen behoeven ook niet vergeestelijkt te worden Tijd en ruimte zullen ons niet verhinderen, tot deze slotsom te komen: „Het was geheel zooals bij ons, het is bij ons als bij hen".


Aanteekening op Jesaia 5 :17,

E n de l a m m e r e n z u l l e n w e i d e n n a a r h u n ne • w i j z e , en de v r e e m d e l i n g e n z u l l e n de v e r w o e s te p l a a t s e n d e r v e t t e n e t e n. „En de lammeren zullen weiden naar hunne wijzen", d. i. zij zullen zulk eene weide vinden, waar het groene gras groeit, waarvoor hun de Geest Gods de maag gevormd heeft. De Geest Gods drijft hen; zij hebben de zalving, weten, wat waarheid is; deze waarheid zullen zij hooren prediken, zoodat zij de leer zullen hebben, welke overeenkomstig hunne geestelijke behoeften is. „De verwoeste plaatsen der vetten" zijn die vruchtbare en aangename plaatsen, welke de vetten wegens hunne zonden en geveinsdheden moesten verlaten, overgegeven aan gebrek. Luk. 1 : 53. Met betrekking tot de vreemdelingen vergelijke men Jes. 6 5 : 1 ; bij Hoofdstuk 5 : 30 vergelijke men •Coccejus' vertaling.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 18 juni 1893

Amsterdamsch Zondagsblad | 7 Pagina's

Uit den Schat der Kerk

Bekijk de hele uitgave van zondag 18 juni 1893

Amsterdamsch Zondagsblad | 7 Pagina's

PDF Bekijken