Bekijk het origineel

De Nederlaudsche Gereformeerde of Vlaamsche Gemeente te Hanau a./d Main.(Slot.)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Nederlaudsche Gereformeerde of Vlaamsche Gemeente te Hanau a./d Main.(Slot.)

5 minuten leestijd

2 1 . JOIIANNES SMITS.

Deze, een Amsterdammer, deed den 12"™ October 1766 als tweede predikant te Hanau zijne intrede, maar werd reeds den 17d e" April 1775 door den Oppersten Herder der Gemeente naar het vaderhuis daarboven geroepen. Op hem volgde

22 . JOHANNES JACOBUS BERNARDUS CORELL.

Deze Corell was een Paltser, die als stipendiaat van het Bernhardinum te Utrecht de Nederlandsche taal geleerd had. Het beviel hem zoo goed in de Nederlandsche gewesten, dat hij zich aldaar liet examineeren en predikant te Oosterland op het eiland Wieringen werd. Yan daar werd hij naar Hanau beroepen, waar hij de bediening des Woords den 16d e" Juni 1776 aanvaardde. Na den dood van Pols werd hij eerste predikant Den 20s l e " Juli 1811 ging hij in tot de rust zijns Heeren.

2 3 . HEXRICUS ARNOLDUS VAN MARLE.

Yan Marle, uit Deventer, werd als predikant te Hanau bevestigd den 4d e n Juli 1790, maar nog geen volle twee jaren daarna, den 30s t e " April 1792, vertrok hij weêr naar de Nederlanden.

2 4 . JOHAN CHRISTIAAN W I L L E M QÜACK.

Quack, van Nijmegen, begon zijne ambtelijke werkzaamheid te Hanau den 6d e " October van het jaar 1793 en ging reeds den 25! t c " Januari 1795 van hier naar Venloo. Evenals zijn voorganger Van Marle diende hij dus slechts zeer kort de Gemeente alhier.

2 5 . JAN HENDRIK SCHNEIDER.

Schneider, afkomstig uit Biidingen, de hoofdstad van het vorstendom Isenburg, dat toenmaals bijna uitsluitend Gereformeerde bewoners had, had zijne studiën in de Nederlanden volbracht Hij kwam hier den 7flm Augustus van het jaar 1796, maar vertrok reeds den 10de" Juni 1800, om voortaan het predikambt in eene Duitsche Gemeente te gaan uitoefenen.

26. LODEWIJK FILIPS SERRURIEK.

Serrurier, uit Amsterdam, werd te Hanau als tweede predikant den 30»len Augustus 1801 tot zijn dienstwerk ingeleid. In April 1806 vertrok hij naar de Nederlanden, een beroep naar Haarlem opvolgende.

27. HEBELIÜS POTTER.

Deze leeraar, die als tweede predikant den 1 lden Juni 1809 zijn ambt te Hanau aanvaardde, kwam van Dokkum. In October 1817 trok hij, ofschoon hij na Corell's overlijden eerste pre- ; dikant geworden was, naar Amsterdam. Vóór zijn beroep naar Hanau had deze merkwaardige man ook te Soerabaja vertoefd. In het jaar 1804 naar Kaap de Goede Hoop beroepen, viel hij met zijn schip in de handen der Engelschen. Vrijgelaten vestigde hjj zich te Dokkum.
Te Hanau beleefde hij de omkeering op staatkundig gebied, de woelige oorlogsjaren en den druk der omstandigheden. Onvermoeid doorreisde hij het omliggende land. Zijne geschriften, hoofdzakelijk reisbeschrijvingen, maar ook de geschiedenis dier dagen bevattende, zijn van het hoogste gewicht voor de kennis van zijnen tijd en van de landen en gewesten, die hij bezocht heeft. Slechts korten tijd verbleef hij te Amsterdam, en spoedde zich weder naar Soerabaja, waar hij den IS"1" April 1824 overleed. Potter was een man, wiens leven — volgens B Glasius — rijk is geweest aan menigvuldige lotwisselingen en belangrijke ontmoetingen.

28. SAMUËL KNOTNERUS CRAMER.

Na Potter's vertrek bleef onze Hanausche Nederlandsche Gemeente vooreerst zonder herder en leeraar. Hare leden, de Duitsche taal machtig zijnde, bezochten de Duitsche prediking en lieten zich bij voorkomende gevallen door de Duitsche predikanten bedienen. Eerst in het jaar 1818 was er tot vreugde der Gemeente een Oostfriesche candidaat, Samuël Knotnerus Cramer te Emden, die aan een beroep naar hier als eenig predikant gehoor gaf. Den 25s,e" Mei 1818 trad hij voor 'teerst op. Hij bleef tot in November 1866 werkzaam, toen hij zijn emeritaat nam. Den 4Je" April van het jaar 1874 overleed hij.
Cramer was de laatste predikant alhier, die slechts in de Hollandsche taal predikte. Hij was een gemoedelijk man en trouw zielzorger. Een zwager van hem was de voor twee jaren in de Oostfriesche stad Weener gestorven predikant en superintendent Penon. Hij was verwant aan eene der oudste Gereformeerde predikantenfamiliën van Oostfriesland. De oude predikanten Penon stonden met de zeer beroemde Alting's, vader, zoon en kleinzoon, in vriendschapsbetrekking.

29. DR. GEORGE JULIUS HEUSER.

Heuser, de eerste Duitsch sprekende predikant der Gemeente, werd den 15dt" November 1866 uit Hersfeld, waar hij tot op dien tijd arbeidde, naar hier beroepen. Hij ontsliep na eene ambtelijke werkzaamheid van 23 jaren. Tot zijnen opvolger werd door de Gemeente gekozen.

30. A. WESSEL.

Deze, den 4DEL1 December 1848 te Danzig geboren, was eerst hulpprediker in de geuniëerde Kerk te Bonn, daarna predikant aan de St.-Catharinakerk te Danzig, vervolgens zes jaren leeraar der Duitsche Evangelische Gemeente te Florence, van waar hij in het jaar 1890 door de Hanausche Gemeente beroepen werd. "Wat nu deze Gemeente zelve betreft, zij telt tegenwoordig nog slechts omstreeks 600 zielen. Slechts weinigen hunner zijn nog nakomelingen dergenen, die eeuwen geleden hier eene wijkplaats zochten; de meesten zijn allengs uit andere Gemeenten er bij gekomen. Het fonds der Gemeente is niet onaanzienlijk. Daarby heeft zij tot hiertoe hare zelfstandigheid bewaard, zoodat zij niet onder het bureaucratisch bestuur van een Koninklijk- Pruisisch Consistorie, van eenen Landraad of van de hiërarchie van eenen superintendent staat, maar zichzelve bestuurt. Zij is in Duitschland de eenige vluchtelingen-Gemeente der 16DE eeuw, die nog onder den naam van „Nederlandsch-Gereformeerde Gemeente" rechtens bestaat. Van de oude Hollandsche geslachtsnamen bestaan hier nog enkele, als Pannot, Nickel en Pfalz. Met de taal der vaderen is echter het beste, de kroon eener Gemeente, nml. de goede, oude, zuivere, Gereformeerde leer verdwenen, hetwelk niet diep genoeg kan betreurd worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 december 1893

Amsterdamsch Zondagsblad | 12 Pagina's

De Nederlaudsche Gereformeerde of Vlaamsche Gemeente te Hanau a./d Main.(Slot.)

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 december 1893

Amsterdamsch Zondagsblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken