Bekijk het origineel

Gedachte over Johannes 11 : 43b en 44a.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Gedachte over Johannes 11 : 43b en 44a.

3 minuten leestijd

„ L a z a r u s , kom u i t ! " En de g e s t o r v e n e kwam u i t , g e b o n d e n aan h a n d e n en v o e t e n met g r a f - d o e k e n , en z i j n a a n g e z i c h t was o m w o n d e n met e e n e n z w e e t d o e k.
Wondervolle macht van het Woord, dat niet alleen eenen gestorvene doet h o o r e n , maar ook doet o p s t a a n en u i t - g a a n , al is hij gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en al kunnen zijne oogen niet zien, wijl zijn aangezicht nog bedekt is met eenen zweetdoek.
Vrucht van het gebed des geloofs van onzen Heere Jesus Christus. „En Jesus hief de oogen opwaarts en zeide: Vader, Ik dank U, dat Gij Mij gehoord hebt, doch Ik wist, dat Gij Mij altijd hoort."
Dat is de macht van hetzelfde Woord, dat al de Zijnen doet uitgaan uit het graf van hunnen geestelijken dood, al zijn zij ook gebonden aan handen en voeten met de grafdoeken hunner goddeloosheid of eigengerechtigheid, en al ligt ook nog op hen de zweetdoek der verblinding, waardoor zij belet worden, Hem te aanschouwen, Die hen uit hunne grafspelonk te voorschijn riep.
Vrucht van 's Heeren ingaan in den dood der Zijnen, zoowel als van Zijne opstanding uit dood en graf, waardoor Hij, — gerechtvaardigd van de zonde, — den dood en dien, die het geweld des doods had, alle macht heeft ontnomen. Hij heeft den dood verslonden tot overwinning.
Ook is het de macht van hetzelfde Woord, dat eenmaal de dooden zal doen hooren de stem van den Zoon des menschen en hen zal doen uitgaan uit hunne graven, al is hun stof ook verstrooid in de vier winden des hemels, en hen zal doen staan voor den Rechterstoel van Hem, aan Wien het oordeel gegeven is over levenden en dooden.
Vrucht van 'a Heeren verhooging als des menschen Zoon aan de Rechterhand des Vaders. Maar ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon overgegeven, opdat zij allen den Zoon eeren, gelijk zij den Vader eeren. Die den Zoon niet eert, eert ook den Vader niet, Die Hem gezonden heeft.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 april 1894

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

Gedachte over Johannes 11 : 43b en 44a.

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 april 1894

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken