Bekijk het origineel

Uit Amerika.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Uit Amerika.

3 minuten leestijd

De toestand der Kerken hier in de Nieuwe Wereld is over het geheel zeer troosteloos. Methodisten en Baptisten spelen de hoofdrol, en wat zich gereformeerd noemt (Duitsch- of Hollandsch-Gereformeerd of Presbyteriaansch) dat draagt eene zeer beslist methodistische, hier en daar ook nog piëtistische, kleur. Al wat men leert en stelt, is gegrond op den zoogenaamden vrijen wil of op een leven in eigen hand. Dat onze zaligheid geheel en al buiten ons in Christus ligt en dat wy, als zondaars, als verlorenen, ons alleenlijk aan Christus hebben te houden, dat wil men niet inzien of erkennen. Van eenen Christus, Die, hoewel Hij geene zonde kende, voor ons tot zonde gemaakt werd, opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in Hem, wil inen niets weten. Ten gevolge daarvan verstaat men ook niets meer van den Doop en het daarop volgende „leeren" (Matth. 28 : 19). De onwetendheid der Protestanten hier in Amerika omtrent de eenvoudigste heilswaarheden is verbazend groot. Het zwaartepunt wordt in eene zoogenaamde bekeering en in het ' d o e n (de werken) gelegd. Er is geen land ter wereld, waar het drijveu van zoogenaamde Christelijke vereenigingen de Kerk zoo verwoest heeft en nog altijd meer verwoest, als j u i s t de Vereenigde Staten.
Een verblijdend lichtpunt ziet men bij de Lutherschen in Missouri. Dr. Walther te St -Louis was het, die tot de waarheden der Hervormers terugkeerde, — en God heeft Zijnen arbeid rijkelijk gezegend. Wat het meest bij deze Lutherschen opvalt, is, dat zij in hunne Kerkinrichting en leer (rechtvaardiginaking en verkiezing der genade) bijna volkomen gereformeerd zijn. Zooveel is zeker, dat zij over het geheel meer gereformeerd zijn, dan die den naam „gereformeerd" dragen.
Een ander gelukkig verschijnsel is, dat in deze oorden, waar zoo schaars der waarheid getuigenis gegeven wordt, ten minste een tweetal Bladen in de geestelijke behoeften van velen eenigermate tracht te voorzien. Te Timothy, Manitowoc Co., Wis., verschijnt de „Reformirte Wachter" (Redatceur Ds. D. W. Vriesen).
Het mag, bij den smaad, waaraan dit Blad hier blootstaat, een wonder heeten, dat het nog bestaat. Deze „Wächter" dient onderscheiden te worden van den „Wächter" door de Presbyterianen uitgegeven (te Dubuque, Jowa). De laatste is mede een zeer goed Blad; opmerkelijk is het, dat ongeveer twaalf predikanten, die er aan medewerken, allen leerlingen van Dr. H. F. Kohlbrügge zijn.
Make onze God naar Zijne belofte het Woord voorspoedig in hetgeen, waartoe Hij het zendt, — èn hier èn aan gene zijde van den Atlantischen Oceaan!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 juli 1894

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

Uit Amerika.

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 juli 1894

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken