Bekijk het origineel

„Hij verkwikt mijne ziel.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

„Hij verkwikt mijne ziel."

(Psalm 23 : 3a.)

4 minuten leestijd

De maand Juli is de heetste maand van het jaar. De stedeling, die geld en tijd heeft, ontrukt zich voor eenen tijd aan zijne bezigheden en gaat naar eene badplaats of althans naar buiten ter ontspanning en verfrissching, om daarna met nieuwen moed en nieuwe kracht zijne werkzaamheden te hervatten. Helaas vergeten de meesten, om ook tevens aan hunne ziel te denken, en zoeken enkel verkwikking voor het lichaam, terwijl toch de ervaring van ouiïs her geleerd heeft, dat, wanneer de ziel niet gezond is, er ook allerlei storingen in het lichamelijk leven ontstaan. Zulke menschen trachten dan in zulke dagen hunnen dagelijkschen arbeid te vergeten, omdat zij dezen beschouwen als eenen last en niet als eenen heiligen plicht, hun door den Heere opgelegd. Daarom heeft zulk eene uitspanning ook geene duurzame gevolgen ; zal zij die hebben, dan denke de mensch in de allereerste plaats om zijne ziel, want alleen eene w e z e n l i j k e verkwikking van de ziel oefent eenen heilzamen invloed uit op het lichaam.
De rechte verkwikking nu vinden wij alleen bij den Ileere, den goeden Herder Zijner schapen. Hij alleen verkwikt onze ziel door Zijn heilzaam Woord, het Woord van Mozes en de Profeten, de Evangelisten en Apostelen. Dit Woord moet het dagelijksch voedsel zijn voor onzen inwendigen mensch, indien wij niet zullen bezwijken en omkomen in de woestijn dezer wereld. Het Woord geeft ons het leven. Het is de grazige weide, waarop Christus ons weidt en leidt, en ons voedsel doet vinden in overvloed. Bevinden wij bij onszelven dikwijls, ja dagelijks, geestelijke dorheid en matheid, — zie, Hij is het, die ons in het Woord het water des levens biedt, dat vloeit uit de beekjes, die de stad Gods verblijden, en dat eene wonderbare geneeskracht bezit, zooals geene minerale bron ter wereld. Ja, indien Uwe Wet niet ware geweest al mijne vermaking, ik ware in mijnen druk al lang vergaan ! —zoo juicht hij, die verkwikking en versterking heeft gevonden. Zoo ziet men, dat de Heere te allen tijde de rechte Medicijnmeester is, Die ons in Zijn Woord de beste recepten geeft, waarom ook de Psalmist getuigt: „Uw Wourd is eene lamp voor mijnen voet, en een licht voor mijn pad. Uit Uwe bevelen krijg ik verstand, daarom haat ik alle leugenpaden".
Zoo verkwikt de Heere onze ziel, Hij schenkt haar in hare matheid, zwakheid en overspanning eene waarachtige verkwikking, haar door Zijn Woord met heilige, heilzame en vruchtbare gedachten vervullende. Uit ons hart komen niet dan booze gedachten voort. Maar uit het Woord Gods vloeien goede gedachten in ons hart, in de eerste plaats de gedachten aan den eeuwigen vrederaad in Christus tot onze verlossing, waarvan wij Ps. 40 : 6 lezen : „Gij hebt Uwe gedachten aan ons vele gemaakt", en Ps. 139: 17: „Hoe kostelijk zijn my, o God, Uwe gedachten!" — zij verheffen ook in leed en druk. (Jer. 29.) Gods gedachten zijn het voedsel voor den onsterfelijken geest. Zij houden bezig de ziel van den oprechte, van dengene, die zijne verkwikking alleen zoekt bij Hem, Wiens alleen de kracht en de heerlijkheid is, Die het Koninkrijk van den Yader ontvangen heeft, — zoodat hij dag en nacht het Woord des Heeren overweegt. Want de verborgenheid des Heeren is voor degenen, die Hem vreezen, de verborgenheid, die ons alle raadselen omtrent God en de wereld, den tijd en de eeuwigheid, ons bestaan en onze bestemming oplost Zoo verkwikt Jesus, de trouwe Heiland, ons door Zijn Woord als de ware Helper onzer ziel. En, wat het wonderlijke hierbij is, ook de armen en geringen, die tijd noch geld hebben, om in den zomer elders ontspanning te zoeken, kunnen bij Hem zulk eene verkwikking genieten. Want daarvoor zijn geene verre reizen, geene uitspanningsplaatsen, geene uitgaven en geene vacantiën noodig: wij kunnen alles bij Hem om n i e t , uit genade, — niet alleen des zomers, maar ook des winters, in de jeugd zoowel als in den ouderdom, hetzij wij rijk zijn, of arm, — dagelijks krijgen. Dat is de beste kuur en de goedkoopste kuur! Komen wij dan tot Hem, opdat Hij ons verkwikke — „Kom, mijn Liefste! laat ons uitgaan in het veld" (Hoogl. 7: 11.)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 juli 1894

Amsterdamsch Zondagsblad | 7 Pagina's

„Hij verkwikt mijne ziel.

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 juli 1894

Amsterdamsch Zondagsblad | 7 Pagina's

PDF Bekijken