Bekijk het origineel

Het zilveren feest van het Gereformeerd Oranje-Weeshuis te Huizen.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het zilveren feest van het Gereformeerd Oranje-Weeshuis te Huizen.

3 minuten leestijd

Den 31sten Augustus 11. was het voor alle vrienden van het Gereformeerd Oranje-Weeshuis een dubbel blijde dag. Het was toen juist 25 jaren geleden, dat de stichting, welks ontstaan op het nauwste samenhangt met de belangrijke gebeurtenissen van 1861 en '62, als een toevluchtsoord voor de Weezen werd in gebruik genomen, terwijl op dienzelfden dag onze geliefde Koningin WILHELMINA haar vijftiende levensjaar intrad.
Op feestelijke wijze werd het 25-jarig bestaan der weezenstichting herdacht Des middags te 12 uren werden de gezamenlijke feestgenooten, die voor een aanzienlijk deel van elder» waren opgekomen, door Ds. H. A. J. Lütge als Voorzitter van het Bestuur der Weeshuis-Yereeeigiug met eene korte toespraak verwelkomd, bij welke gelegenheid door den Voorzitter eene weluitgevoerde gedenkplaat van het 25-jarig bestaan van het Weeshuis aan de Vereeniging werd aangeboden. Daarop ging spreker voor in het gebed, en werd door de gasten brood met koffie gebruikt, terwijl door de Weezen een Welkomstlied en een Feestlied gezongen werd. Met teekenen van blijdschap werd begroet de verrassende mededeeling van den Voorzitter,, dat door hem voor het Oranje-Weeshuis van „iemand, die onbekend wenscht te blijven", eene gift, groot vier duizend gulden, was ontvangen.
Nadat vervolgens gelegenheid was gegeven, om het Weeshuis te bezichtigen, en de Weezen waren gephotographeerd, was welhaast het uur gekomen, waarop in de Hervormde kerk te Huizen door den Voorzitter eene toespraak werd gehouden naar aanleiding van Ps. 78 : 4. Na den feestredenaar traden achtereenvolgens op : Ds. Eijkman van Amsterdan, Ds. Oberman van Leiden, Dr. Gobius du Sart van Nieuw en St.-Joostland, Ds. van Heijningen te Huizen, Ds. Ileijnes van Durgerdam en Ds. Deetman van Amsterdam, die de hoorders bepaalden bij de zegeningen, ons door God in den loop der eeuwen ia het dierbaar Oranjehuis geschonken, bij de weldaad door Hem aan de Huizensche weezen bewezen, alsmede bij den stichter,, wijlen den Heer J. L. Bernhardi te Utrecht, en de wijze,, waarop de weezenstichting tot stand kwam. Eene collecte, voor het Oranje-Weeshuis gehouden, bracht ruim honderd gulden op.
Van de kerk begaf men zich weêr naar het Weeshuis, waar intusschen op de bovenzalen een koude maaltijd was aangericht. Van tijd tot tijd zong men vaderlandsche liederen en feestliederen. Inmiddels was de avond ingevallen en werd aan den voorgevel van het Weeshuis, waarvoor ook een eereboog stond, geïllumineerd. Een telegram, namens de Oranje-Weezen ter gelukwensching aan Hare Majesteit de Koningin verzonden, werd met eene dankbetuiging beantwoord.
Te 9 uren des avonds ongeveer vertrok het grootste deel der feestvierenden. Nadat een begin gemaakt was met het vertoonen van dissolving views voor Weezen en belangstellenden, was de tijd gekomen, waarop ook de overige van elders gekomen feestgenooten moesten vertrekken.
Wij bepalen ons tot dit korte verslag, omdat wij den lezer kunnen mededeelen, dat binnen eenige dagen bij de Uitgevers van dit Blad tegen matigen prijs zal verkrijgbaar gesteld worden een „ G e d e n k s c h r i f t " , bevattende de geschiedenis van do stichting van het Weeshuis (Watersnood van het jaar 1861, Aanbieding van eenen Staten-Bijbel aan den Koning, Bouw en inwijding van het Weeshuis), een en ander uit de geschiedenis van het 25-jarig bestaan van het Weeshuis, en eene beschrijving van de feestviering op 31 Augustus 1894. Van harte hopen wij, dat dit gedenkschrift, dat ten voordeele van het Oranje-Weeshuis zal worden uitgegeven, in de handen van vele lezers kome en het middel moge zijn, om het aantal vrienden en begunstigers der stichting te doen toenemen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 9 september 1894

Amsterdamsch Zondagsblad | 7 Pagina's

Het zilveren feest van het Gereformeerd Oranje-Weeshuis te Huizen.

Bekijk de hele uitgave van zondag 9 september 1894

Amsterdamsch Zondagsblad | 7 Pagina's

PDF Bekijken