Bekijk het origineel

Vereeniging.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vereeniging.

3 minuten leestijd

In menig geval eene uitvinding van den duivel.
Men heeft eene ondergeschikte betrekking in de maatschappij; men meent niet naar recht en billijkheid behandeld te worden; men haakt naar lotsverbetering; men vindt anderen, die in dezelfde ondergeschikte betrekking zijn en dezelfde grieven en wenschen hebben; gelijkgezinden steken nu de hoofden bij elkander en constitueeren zich tot een lichaam, eene vereeniging met een bestuur; men formuleert zijne wenschen ofeischen, en beraamt middelen om het voorgestelde doel te verwezenlijken.
In dit optreden als lichaam nu schuilt een groot gevaar.
Welbeschouwd is het revolutie in eenen wettigen vorm. Straks ziet men geene kans om in eenen vreedzamen weg te verkrijgen, wat men beoogt, en gaat men tot handtastelijkheden, tot daden van geweld over. De werkstaking der bakkersgezellen te Amsterdam heeft het bewezen.
Wat voor kwaad er dan in de vereeniging schuilt? Dit. God heeft u in eene ondergeschikte betrekking, in den dienenden stand geplaatst. En in dien stand is uw patroon of baas uw heer, onder wien gij door God gesteld zij t, en wien gij daarom gehoorzaamheid schuldig zijt. Die verhouding is door God zoo gewild en gemaakt, het is Z i j n e ordening. Wordt u te kort gedaan, spreek er bescheidenlek uwen patroon over.
Willigt hij uwe wenschen in, zoo hebt gij niet te klagen; willigt hij ze n i e t in, zoo berust om G o d s wil, houd Gods ordening beilig, zoo zult gij onverwachte uitkomsten zien Maar blijf op uwe plaats. Daar en daar alléén wil God u helpen.
Blijf er bij, dat uw patroon uw u van God gegeven heer is; onder hem heeft God u gesteld en door h e m wil God u regeeren en u goed of kwaad uit Zijne Vaderhand doen toekomen, naar het goed voor u is.
Zoekt gij echter steun bij degenen, die in denzelfden toestand verkeeren als gij, vormt gij eene vereeniging met een bestuur en treedt gij te zamen op als een lichaam, zoo stelt gij u feitelijk o n d e r een a n d e r h o o f d , d. i. het bestuur der vereeniging, en d a t is r e e d s r e v o l u t i e , hoe ingetogen en rustig gij u ook houdt, hoe afkeerig van geweld gij u ook toont; en al kwam het ook niet tot daden van geweld (als: werkstaking en belemmering van den arbeid dergenen, die in den weg der gehoorzaamheid blijven), gij hebt den voet op eenen verkeerden weg gezet, en dat zal niet nalaten eenen nadeeligen invloed uit te oefenen op uw werk, op uwe verhouding tot den werkgever, op uwe stemming onder den arbeid.
En hoe licht komt het tot daden van geweld! Heeft men eerst maar den voet gezet op den verkeerden weg, dan heeft men toegegeven aan den wensch van het ontevreden hart en wordt straks meegesleept door raddraaiers en heethoofden: kwade gezelschappen verderven goeden zeden. In elk geval, al laat men zich ook niet vinden onder degenen, die handtastelijkheden plegen, men staat toch, lid van de vereeniging zijnde, mede sc huldig aan hetgeen eene vrucht van de vereeniging is.
Nog eens, eene uitvinding van den duivel is zulk eene vereeniging, ja van den duivel, die het er altijd op toelegt, den mensch ontevreden te maken, hem aanzet om zichzelven recht te verschaffen, niet te blijven in de roeping, waarin men door God geroepen is, en e e n a n d e r h o o f d op te werpen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 9 december 1894

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

Vereeniging.

Bekijk de hele uitgave van zondag 9 december 1894

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken