Bekijk het origineel

Aanteekening op 1 Timotheüs 2 : 15.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Aanteekening op 1 Timotheüs 2 : 15.

4 minuten leestijd

„ D o c h z i j zal z a l i g w o r d e n in k i n d e r e n te baren) zoo z i j b l i j f t in h e t g e l o o f , en l i e f d e , en h e i l i g - m a k i n g , met m a t i g h e i d ."
De leeraren der Wet, of die althans leeraren der Wet wilden zijn, maakten het gelijk later een Augustinus met de overige kerkvaders, en dezen gelijk genen. Zij leerden de vrouwen aldus: of gij gehuwd of niet gehuwd zijt, — in het geloof, in de liefde enz. moet gij blijven, — in dat geloof namelijk, hetwelk wij u leeren, in de liefde tot ons, en in de heiligmaking, zooverre wij u niet door menscheljjke zwakheid den eenen of anderen keer bevlekken; met matigheid (tucht), zoodat, terwijl gij alles doet, gij nochtans niets zoozeer met overdrijving opvat, enz. Maar voorts is er een staat, eene levenswijze, oneindig verheven boven uwe bloot natuurlijke, vrouwelijke bestemming, een staat, waarbij gij deze bestemming met voeten treedt, u daarboven en daarbuiten stelt, als een bespiegelend, God beschouwend wezen, waarin gij met God leeft en uw vrouwelijk zijn Gode wijdt en opoffert. Dit wordt bereikt en aldus wordt gij zalig, wanneer gij u van alles, wat het huwelijk met zich brengt, onthoudt, hetzij dat gij ganschelijk niet huwt, of, wanneer gij gehuwd zijt, dat gij van nu aan uwen man beweegt, voortaan niet anders met u te leven dan met eene zuster. En voor zooverre gij dan ook voor uzelve behoefte aan eenen man moogt gevoelen, strijd daar dapper tegen en gij zult van uwe zaligheid zeker zijn. Dat huwen en dat voortbrengen van kinderen behoordeu tot het oud-testamentisch bestaan; thans is alles geestelijk, en ofschoon wij het huwelijk in zijne waarde laten, is het toch onder het Evangelie eigenlijk niet meer op zijne plaats, want, nog eens, nu is alles geestelijk. Dat kinderen baren, zwanger worden, kinderen rein houden, de luimen des mans verdragen enz , hoe onaangenaam, lastig en vermoeiend is dat toch! Met wat voor alledaagsche dingen, onreinheden, vrouwelijke zwakheden heeft men niet te doen, als men getrouwd is en in het kraambed komt. Welke zorgen en bekommernissen daarbij! Wie kan daar God nog dienen? dat is immers onmogelijk! In eenen anderen staat derhalve; daar is het hemelsch, daar hebben wij allen te zamen eenen hemelschen Bruidegom, enz.
Zulk eene duivelsche leer nam toenmaals reeds eenen aanvang. Vrouwen, jonge weduwen enz. begonnen Christelijke ambten te begeeren, om in eene heilige bediening werkzaam te zijn en bestendig met God alleen te kunnen verkeeren; daar liepen zij dan hier en ginds, predikten en snaterden in de buizen van God enz , en — doch genoeg. De Apostel weet, welk een vijand de duivel van den echtelijken staat is en hoe hij er voortdurend op uit is, een iegelijk te leeren, dat hij bij zijne roeping, zijne bestemming een bijzonder heiligenhuisje moet maken en zijne bestemming liever moet laten varen, als hij daarvoor niet lang genoeg knielen kan, om zich geheel goddelijk, heilig en geestelijk te maken. Daarom wijst de Apostel den vrouwen hier hare plaats aan, die daar zeggen: „Ja, geloof en liefde enz, een heiligenhuisje, nog eenen bijzonderen kring, om daarin zalig te worden!" Neen, zegt de Apostel, weg daarmede! ontvang kinderen, draag ze met pijn en angst, breng ze met smarte ter wereld en voed ze op; daarin zult gij zalig worden, zoo gij blijft in het geloof, gelijk ik u geleerd heb, in liefde tot de heiligen enz.
Daar hebben wij nu de toepassing te maken op al onze betrekkingen, in welken stand ons de Heere ook gezet heeft; opdat wij daarin genade gelooven. H. F. K.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 november 1895

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

Aanteekening op 1 Timotheüs 2 : 15.

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 november 1895

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken