Bekijk het origineel

Gedachten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Gedachten

4 minuten leestijd

Wilt gij veilig en zonder alle gevaar voor uw geweten en uwe zaligheid leven, zoo onthoud u van bespiegelingen, hoofdbrekenjen en navorsching mot uw verstand en menschelijke gedachten, om onzen Heere God te leeren kennen en na te speuren beide wat Zijn Wezen en wat Zijn wil is. Want buiten Zijn Woord en Zijnen Zoon Christus zal men God niet vinden; neen, gij moet God leeren aangrijpen, en wel zoo, als de Heilige Schrift Hem afschildert. Daarvan zegt ook de heilige Paulus: „Want nademaal, in de wijsheid Gods, de wereld God niet he£ft gekend door de wijsheid, zoo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken die gelooven: overmits de Joden een teeken begeeren, en de Grieken wijsheid zoeken. Doch wij prediken Christus, deu Gekruisigde, den Joden wel eene ergernis en den Grieken eene dwaasheidmaar hun, die geroepen zijn, beide Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods".
Daarom begin nu daar, waar Christus Zelf begonnen is, t. w. als Ilij in het lichaam Zijner moeder, der maagd Maria, ontvangen wordt, als Hij te Bethlehem in de kribbe ligt en aan de borst Zijner moeder zuigt. Want daarom is Hij ook ui£ den hemel nedergedaald en als een natuurlijk menscli geboren, heeft op aarde onder ons menschen gewandeld, gepredikt en wonderen gedaan, is gekruisigd, heeft geleden, is gestorven en ook van den dood weder opgestaan: opdat Hij Zich ons op <leze wijze zou voor oogen stellen en daarmee de oogen onzer harten, d. i. al onze zinnen en gedachten, tot Hem trekken, en ons daardoor zou beletten, dat wij ons zouden verstouten, de Goddelijke Majesteit in den hemel in vermetelheid na te vorschen. Door Zijn Woord laat Hij ons dit aanbieden; dat hebben wij met geloof aan te nemen en het daarbij te laten blijven en buiten dit Woord niet verder over God te peinzen. Want als gij God zonder Christus wilt leeren kennen, en het bestaat, Hem zonder den Middelaar Christus te willen verzoenen en uwe eigene werken, pij en kale kruin tusschen Zijn gericht en uwe zonde te stellen, dan is het onmogelijk, dat gij niet eenen val zoudt moeten doen als Lucifer en der vertwijfeling ten p r o o i w o r d e n .

LUTHER.


De Heere onze God heeft onder al Zijne schepselen niets, dat Hem dierbaarder en aangenamer is dan Zijne Christelijke Kerk, de Kerk, die, voordat de hemel en de aarde gemaakt zijn, verkoren en verordineerd is, die in de éerste, naar het evenbeeld Gods, in gerechtigheid en heiligheid, geschapen menschen haar begin gehad heeft, die ook door eenen bestendigen voortgang tot op de gezegende komst van Christus in wezen gebleven is, sinds onder ons bestaan heeft, en verder tot het einde der wereld en in alle eeuwigheid zal in stand gehouden worden. Want om de onuitsprekelijke liefde, waarmede God van eeuwigheid haar heeft liefgehad, is het geschied, dat ook de Eeniggeborene, de eeuwige Zoon des eeuwigen Vaders, vóór de grondlegging der wereld, dezer Kerk ten Hoofd en tot eenen Middelaar tusschen God en de menschen is verordineerd en in het eeuwig raadsbesluit Gods (dat Hij Mensch en der Kerk, d. i. ons, in alles, uitgenomen de zonde, gelijk zou worden.) bestemd Ja, al diegenen onder engelen en menschen, die van den beginne verworpen zijn, zijn niet alleen om de eere Gods, maar ook om het welzijn der Kerk verworpen. Om harentwil heeft God de aarde, en wat daarin is, geschapen en aan Adam, en alzoo in hem aan heel de Kerk, alles onderworpen. Dezen onzen eersten vader heeft Ilij eene Godvreezende vrouw gegeven, hen beiden met alles rijkelijk gezegend, en nadat zij in de zonde gevallen waren, is de Zoon Goda Zelf als de goede Herder Zijner kleine kudde daarbij gekomen, en nadat Hij hen om hunnen afval gestraft, hun de bekeering gepredikt en de straf der zonde aangekondigd had, heeft Hij hun het Vrouwezaad, d i. Zichzelven, ten Verlosser b e l o o f d .

HI&Euml;RONYM&Uuml;S ZANCHIUS.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 februari 1896

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

Gedachten

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 februari 1896

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken