Bekijk het origineel

Amendement-Kuyper op de Ongevallenwet - pagina 97

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Amendement-Kuyper op de Ongevallenwet - pagina 97

3 minuten leestijd

91 vorderbaar

is,

plaats voor rekening van de

Bedri}fsvereeniging,

die verplicht is het uitbetaalde bedrag, te gelijk met het in art, 83, eerste lid, bedoelde bedrag der dekkingssom, of zoo haar bij de eindbeslissing in beroep geene storting van het bedrag eener dekkingsom wordt opgelegd, op de eerste vordering der Rijksver-

zekeringsbank, aan deze te voldoen. De Bedrijfsvereeniging verleent aan den getroffene, ook na het verstrijken Van den wachttijd, tot op den dag dat hij rente begint te trekken, vrije genees- en heelkundige behandeling en ten minste 70 pet. van zijn dagloon, met dien verstande, dat in mindering van dat bedrag komt hetgeen inmiddels als loon voor verrichten arbeid, binnen of buiten den kring der Bedrijfsvereeniging, door hem verdiend wordt. Art. 83.

De Bedrijfsvereeniging is verplicht voor elke ingevolge het vorig artikel vastgestelde rente, waarover de beslissing in staat van gewijsde is gegaan, als dekkingsom een bedrag te storten, waarvan 'de interest, gerekend tegen drie ten honderd 's jaars, gelyk is aan het bedrag der toegekende rente. Het bestuur der Rijksverzekeringsbank stelt, zoodra de beslissing in staat van gewijsde is gegaan, het bedrag der dekkingsom vast, en geeft van dit bedrag, vermeerderd met de ingevolge art. 82, voorlaatste lid, gedane voorschotten, bij te adviseeren brief aan de Bedrijfsvereeniging kennis. Binnen acht dagen na de dagteekening van het bewijs van adviseering van dezen brief, moet dit bedrag, ook al wordt tegen de bepaling daarvan beroep ingesteld, door de Bedrijfsvereeniging gestort worden ten kantore der posterijen, binnen welks kring de zetel der Vereeniging gevestigd is. Voor de betaling wordt eene kwijting in duplo afgegeven. Uiterlijk op den daarop volgenden dag zendt de Bedrijfsvereeniging ééne dezer twee stukken aan het Bestuur der Rijksverzekeringsbank op. De bepalingen van het eerste en tweede lid zijn op gelijke wijze van toepassing ten opzichte van de verhooging eener toegekende rente, zoodra de beslissing over deze verhooging in staat van gewijsde is gegaan. indien eene rente, of de verhooging van eene rente, ter dekking waarvan het bedrag gestort is, gedeeltelijk of geheel ophoudt verschuldigd te zjjn, of bij eindbeslissing in beroep blijkt niet verschuldigd te zijn geweest, geeft de Rijksverzekeringsbank hiervan binnen drie dagen bij te adviseeren brief kennis aan de Bedrijfsvereeniging, onder opgave van het vr^gevallen bedrag, en stelt binnen drie dagen na de dagteekening van dezen brief, dat bedrag des noodig na aftrek van hetgeen de Rijksverzekeringsbank van de Bedrijfsvereeniging mocht te vorderen hebben, ten kantore der posterijen, binnen welks kring de zetel der Vereeniging gevestigd is, tegen afgifte van eene kwijting, ter harer beschikking. Het als dekkingsom gestorte bedrag wordt door de Rijksverzekeringsbank niet afzonderlijk beheerd, maar in haar eigen kas opgenomen. Herziening van de rente kan door de Bedrijfsvereeniging en door den getroffen werkman, of diens nagelatene betrekkingen, worden aangevraagd. Aan deze aanvrage wordt uiterlijk binnen vier weken gevolg gegeven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 114 Pagina's

Amendement-Kuyper op de Ongevallenwet - pagina 97

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 114 Pagina's

PDF Bekijken