Bekijk het origineel

Amendement-Kuyper op de Ongevallenwet - pagina 95

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Amendement-Kuyper op de Ongevallenwet - pagina 95

3 minuten leestijd

89

De Voorzitter of zijn plaatsvervanger belegt en leidt de vergaderingen. Hij is tot het bijeenroepen eener vergadering verplicht binnen ééne week, nadat hem dit door drie leden der Commissie schriftelijk

verzocht

is.

De Commissie kan geen

besluiten nemen tenzij, behalve de Voorof zijn plaatsvervanger, een even getal leden, of hun plaatsvervangers, aanwezig zij, en dat even getal voor de helft uit door de werkgevers en voor de wederhelft uit door de Commissie uit de werklieden gekozenen bestaat. Zij beslist bij meerderheid van zitter,

stemmen. Is het in het vorig lid bedoelde getal oneven, dan hebben aan de talrijkste zijde zoovele leden, als het verschil bedraagt, aanvangende met den jongste in jaren, alleen eene raadgevende stem. Het opmaken en vaststellen van de lijst dergenen, die door de werkgevers in deze Commissie kunnen gekozen worden, geschiedt door het bestuur der Vereeniging volgens het daaromtrent in de Statuten bepaalde. Het opmaken en vaststellen van de lijst der als werkman voor deze Commissie verkiesbare personen, alsmede de wijze van openbaarmaking van deze lijsten, worden geregeld bij den algemeenen maatregel van bestuur, bedoeld in art. 78, zesde en zevende lid. De Bedrijfsvereeniging stelt een vergaderlokaal, zoo noodig verlicht en verwarmd, ter beschikking van de Commissie, zoo dikwijls deze vergaderen moet, en de Commissie brengt aan de Bedrijfsvereeniging in rekening hare uitgaven voor drukwerk en schrijfmateriaal, alsmede ten behoeve van hare werklieden-leden vergoeding voor gemaakte kosten en voor gemis van loon op den voet als in art. 78, negende lid, ten behoeve van de leden der Commissie uit de werklieden bepaald is. De Voorzitter, of zijn waarnemende plaatsvervanger, kan gemaakte reiskosten in rekening brengen. De Commissie wijst voor de onderscheidene gemeenten, waarin bij de Vereeniging aangesloten ondernemingen gevestigd zijn, twee of meerdere geneesheeren aan, binnen een kring van uiterlijk tien kilometer, van het gemeentehuis af gerekend, woonachtig, wier oordeel door een getroö'en werkman, overeenkomstig het bepaalde in art. 76, laatste lid, kan worden ingeroepen. Allen die als hoofden, als door dezen met bestuur of toezicht belasten, of als werklieden, met eene der ondernemingen, die bij de Bedrijfsvereeniging aangesloten zijn, in betrekking staan, zijn verplicht, indien zij door den Voorzitter der Commissie daartoe schriftelijk worden opgeroepen, voor haar te verschijnen, om over in geschil zijnde feiten en omstandigheden te worden gehoord. Aan de verschenen werklieden wordt door de Bedrijfsvereeniging vergoeding voor gemaakte reiskosten en voor gemis van loon verstrekt op den voet als in art. 78, negende lid, voor de leden van de Commissie uit de werklieden is bepaald. De Commissie zendt van iedere beslissing schriftelijke mededeeling aan partijen en aan het bestuur der Rijksverzekeringsbank. De mededeeling aan het bestuur der Rijksverzekeringsbank gaat vergezeld van eene korte uiteenzetting van het punt in geschil.

Art. 81.

Het bestuur der Bedrijfsvereeniging

is verplicht aan het bestuur der Rijksverzekeringsbank aangifte te doen:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 114 Pagina's

Amendement-Kuyper op de Ongevallenwet - pagina 95

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 114 Pagina's

PDF Bekijken