Bekijk het origineel

Amendement-Kuyper op de Ongevallenwet - pagina 73

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Amendement-Kuyper op de Ongevallenwet - pagina 73

3 minuten leestijd

67 het sterfgeval ook na afloop van den w^achtverplichtend te stellen, is niet wel mogeliik, daar de getroffen werkman naar elders verhuisd en bij eene andere onderneming, die niet tot de Vereeniging behoort, kan zijn overgegaan. Voor kennisgeving in het eerste lid is, conform de terminologie van het ontwerp, het woord aangifte gesteld, en van deze de voorloopige Jcennisgeving onderscheiden. Het tweede lid bedoelt niet de verplichte aangifte opgelegd in het eerste lid te vervangen, maar strekt alleen om te voorkomen dat te laat verkregen kennis het bestuur der Rijksbank buiten staat zou stellen, om een contentieus ongeval te beoordeelen. Ook in geval van overlijden van den getroffene kan het tweede lid toepasselijk zijn. Duideiijkheidshalve is in het tweede lid het woord „voorloopig" ingelascht en er aan toegevoegd dat deze „voorloopige kennisgeving" de aangifte, bedoeld in het eerste lid, noch sub 1 24 uur. 24 uur zijn gewijzigd in 3 noch sub 2 opheft. De 2 De aanhaling van het 5de lid van art. 52 is weggelaten en bij de geneeskundige verklaring verwezen naar het bepaalde in art. 76. Het 6de lid van art. 52 is, en ook het 3de lid zijn èn op de aangifte èn op de kennisgeving van toepassing verklaard. Voor de loonlijst van den getroffen werkman, is in de plaats gesteld: „uittreksel uit de loonlijst voor zooveel den getroffene

De mededeeling van

tijd

X

X

betreft".

In den laatsten volzin was bedoeld een formulier voor het uituit de loonlijst, om te voorkomen dat het uittreksel in willekeurigen vorm zou worden medegedeeld. Hij geeft intusschen toe, dat het formulier van de loonlijst zóó kan worden ingericht, dat geen afzonderlijk formulier voor het uittreksel noodig is.

treksel

Art. 82. In het eerste lid, sub a, was de bepaling van eene maand ingevoegd, om weduwen en weezen niet te lang zonder bestaansmiddelen te laten. Ondergeteekende erkent intusschen dat eene bepaling om dit te voorkomen, niet in deze speciale regeling, maar in de algeraeene regeling van het Ontwerp zou thuis hooren, en heeft daarom de woorden „binnen eene maand" vervangen door: „zoo spoedig mogelijk". Ter voldoening aan eene opmerking in het Kamerverslag heeft hij daarentegen sub b. de bepaling: „binnen eene maand" gesteld, opdat de Bedrijfsvereeniging niet langer dan noodig is, verplicht worde de 70 percent uit te betalen, waar het geval denkbaar is, dat een aanmerkelijk lagere rente wordt toegekend. Het stellen van sanctie op de verplichting van de Bank zou strijden met haar

karakter.

en de eerste zinsnede van het vierde, zijn geschrapt. der Regeering ontleend aan art. 81, 2de lid, is vervallen door de daar bedoelde voorloopige kennisgeving te onderscheiden van de aangifte. Aan het artikel is een nieuw lid toegevoegd, om de verplichting van de Bedrijfsvereeniging jegens den getroffen werkman na het verstrijken van den wachttijd, totdat in zake de rente eene be-

Het derde

lid,

De bedenking

slissing viel, te regelen. De bepaling in het laatste

lid van het artikel is, als met het oog op art. 67 (oud) overbodig, weggelaten. De opmerking in het Kamerverslag, dat er geen reden zou zijn,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 114 Pagina's

Amendement-Kuyper op de Ongevallenwet - pagina 73

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 114 Pagina's

PDF Bekijken