Bekijk het origineel

Amendement-Kuyper op de Ongevallenwet - pagina 10

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Amendement-Kuyper op de Ongevallenwet - pagina 10

2 minuten leestijd

3».

eeu ongeval, dat deu

werkman binnen het gebied

der onder-

neming buiten den werktijd is overkomen, terwijl hij zich langs den gewonen of daarvoor aangewezen weg met voorkennis of goedvinden van den werkgever naar of van het werk begaf, mits het ongeval geen gevolg is van verrichtingen van den werkman, welke niet noodig waren om naar of van het werk te gaan. Artikel

3.

Onder werkgever verstaat deze wet ieder, natuurlijke of rechtspersoon, die anderen in dienst heeft voor de uitoefening van eenig bedrijf, genoemd of bedoeld in artikel 11. Onder werkman verstaat deze wet ieder, die in dienst van den werkgever in diens onderneming werkzaam is, voor een dagloon, vier gulden niet te boven gaande. Volontairs, leerlingen en dergelijke personen, die wegens hunne onvoltooide opleiding nog geen loon ontvangen, worden als werklieden beschouwd.

Artikel 4.

Onder verzekeringsplichtig bedrijf genoemd of bedoeld in artikel 11.

verstaat deze wet een bedrijf,

Onder verzekeringsplichtige onderneming verstaat deze wet eene onderneming, waarin een verzekeringsplichtig bedrijf wordt uitgeoefend. Indien een publiekrechtelijk lichaam door in zijnen dienst zijnde personen zoodanige werkzaamheden doet verrichten, dat die personen ingevolge artikel 1 verzekerd zouden zijn, indien zij die werkzaamheden in dienst van een privaat persoon verrichtten, wordt het publiekrechtelijk lichaam ten aanzien dier werkzaamheden geacht een verzekeringsplichtig bedrijf uit te oefenen.

Artikel

5.

Onder krachtwerktuig verstaat deze wet ieder toestel, tot het drijven van een of meer arbeidswerktuigen. Artikel

bestemd

6.

Behoudens het bepaalde in het derde lid van dit artikel verstaat deze wet onder loon elke uitkeering, welke de verzekerde als vergoeding voor zijnen arbeid of gedurende staking van den arbeid van zijnen werkgever ontvangt. Indien het loon gedeeltelijk of geheel bestaat in huisvesting, verstrekkingen in natura of wel in beide, wordt de geldswaarde daarvan geschat volgens de waarde ter plaatse van verstrekking. Bij het onderzoek of een persoon, wien het ongeval is overkomen, terwijl hij in dienst was van den werkgever en in diens onderneming werkzaam, een werkman was, worden niet als loon beschouwd premiën, gratificatiën, winstaandeelen en dergelijke wisselvallige inkomsten. Artikel

7.

Het loon van werklieden, die voor den werkgever ook werkzaamheden of diensten verrichten, welke niet tot het verzekerings-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 114 Pagina's

Amendement-Kuyper op de Ongevallenwet - pagina 10

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 114 Pagina's

PDF Bekijken