Bekijk het origineel

Amendement-Kuyper op de Ongevallenwet - pagina 105

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Amendement-Kuyper op de Ongevallenwet - pagina 105

3 minuten leestijd

99

Van af het uur dat de Bedrijfsvereeniging geëindigd is, zijn de werklieden, in dienst bij hare leden, verzekerd voor risico der Ëijksverzekerin gsbank. De Vereeniging wordt geacht uiterlijk dertien maanden na haar einde te blijven voortbestaan alleen voor zooverre dit noodig is: lo. voor de vereffening en de afwikkeling harer zaken, en 2o. voor de bepaling en de verrekening der vorderingen welke de Rijksverzekeringsbank nog op haar verkrijgen mocht, betzij ingevolge de verhooging van eene vroeger toegekende rente, hetzij tengevolge van de toekenning eener rente ter oorzake van een vóór het einde der Vereeniging voorgekomen ongeval. Onze Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid bepaalt, wie in het eerste in lid één bedoelde geval met de vereffening belast is, alsmede welke vergoeding hem door de Vereeniging wordt uitbetaald. Onze genoemde Minister kan den eerst met de vereffening door hem belaste, indien zulks wenschelijk blijkt, door een ander vervangen. De vereffening geschiedt, in de beide in lid één bedoelde gevallen, in overleg met en onder goedkeuring van het bestuur der Rijksverzekering'sbank, voor zooverre betreft de voldoening der alsnog ingevolge deze Wet haar tegenover de Vereeniging toekomende vorderingen, en de verrekening van hetgeen aan de Bedrijfsvereeniging bij haar einde van de Rijksverzekeringsbank toekomt. Bij de vereffening heeft de Rijksverzekeringsbank tegenover de Bedrijfsvereeniging eene vordering voor de contante waarde van het bedrag waarmede eene door de Bedrijfsvereeniging gedekte rente vermoedelijk zal verhoogd worden. Het bedrag der in het vorig lid bedoelde verhooging wordt door het bestuur der Rijksverzekeringsbank vastgesteld op grond van een geneeskundig onderzoek van eiken rentetrekker wiens rente voor verhooging in aanmerking kan komen. Dit onderzoek geschiedt door drie geneeskundigen: één door het bestuur der Rijksverzekeringsbank, één door het bestuur der Bedrijtsvereeniging, en de derde door deze beide aan te wijzen. De kosten van dit onderzoek worden bij de vereffening aan de Bedrijfsvereeniging in rekening gebracht. Bij de vereffening worden door de Rijksverzekeringsbank voor de bedragen, die als dekkingsom door de Bedrijfsvereeniging gestort zijn, en wier rente nog loopt, door minstens twee leden van het bestuur der Rijksverzekeringsbank gewaarmerkte bewijsstukken afgegeven, waarbij de Rijksverzekeringsbank zich verplicht, op den derden daer nadat de rente, ter dekking waarvan elk dier bedragen gestort is, ophoudt geheel of gedeeltelijk verschuldigd te zijn, aan toonder tegen kwijting en overgave van het bewijsstuk het geheel of gedeeltelijk vrijgekomen bedrag uit te betalen. Na iedere uitbetaling wordt dit bewijsstuk vernietigd, en indien slechts een gedeelte van het daarop vermelde bedrag werd uitbetaald, op gelijken voet als in het eerste lid is aangegeven, een nieuw bewijsstuk voor het overblijvende bedrag aan toonder uitgereikt. Op het bewijsstuk wordt vermeld: 1". het bedrag der dekkingssom; 2. de naam en voornaam van den rentetrekker; 3. de dag en de plaats van zijn geboorte; 4". zijn woonplaats op den dag der afgifte, en 5, indien zijn rente op een bepaalden dag afloopt, die dag.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 114 Pagina's

Amendement-Kuyper op de Ongevallenwet - pagina 105

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 114 Pagina's

PDF Bekijken