Bekijk het origineel

Amendement-Kuyper op de Ongevallenwet - pagina 71

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Amendement-Kuyper op de Ongevallenwet - pagina 71

3 minuten leestijd

65 het tijdig handelen moeten waarborgen, desnoods door den voorzitter boete op te leggen, zoo hij verzuimt de Commissie tijdig bijeen te roepen.

Ad

bum. Zoover strekte de bedoeling niet. Het scheen vanzelf spreken, dat de Commissie uit de werklieden alleen te waken had voor de rechten en belangen van de werklieden die onder de Bedrijfsvereeniging ressorteeren. Nu de Regeering dit twijfelachtig keurt, is de ampliatie aangebracht. De Correspondenten kunnen niet gemist worden, daar het geval zich denken laat, dat onder de werklieden eener onderneming geen enkel lid van het bestuur voorkomt, en dat in de gemeente waarin de onderneming gevestigd is, geen enkel lid van het bestuur woonachtig is. Alleen door een vast Correspondent kan de Commissie dan op de hoogte blijven van hetgeen in zulk eene onderneming ten nadeele der werklieden, voor zooveel deze Wet aanbelangt, mocht voorvallen, en van haar kant inlichtingen inwinnen. Twee der bevoegdheden door het amendement van de heeren te

Druckek

c. s.

uiteraard

in

reeds

hun artikel libis met name genoemd, hoewel begrepen in art. 79, sub 5, zijn ten overvloede

alsnog gespecialiseerd. Ten slotte is door ondergeteekende nog eene nieuwe bepaling aan het artikel toegevoegd, ten einde aan de Commissie het recht te verzekeren om in loco des noodig een onderzoek in te stellen. Ook het recht om de loonlijsten en ongevallenregisters in te zien is haar in art. 74 toegekend. Art. 80. is

Het lidwoord „de"

in den eersten regel

van

dit artikel

weggelaten.

Dat geschillen over de uitlegging van de Statuten eene oplossing binnen den kring der Bedryfsvereeniging vereischen, springt in het oog, en daarvoor is eene Commissie van arbitrage onmisbaar. Doch ook voor geschillen uit de bepalingen der Wet voortvloeiende is zulks wenschelijk, tenzij men noodeloos alle geschillen bij een raad van beroep wil brengen. Zoo kan er een geschil rijzen over de aan de Commissie uit de werklieden toe te kennen vergoeding voor gemaakte kosten, over de vraag of het vergaderlokaal geschikt, behoorlijk verlicht en verwarmd is enz. Nu kan dat alles breedvoerig in de Statuten geregeld zijn, zoodat men hierbij niet rechtstreeks voor wetsinterpratatie komt te staan. Maar het is ook denkbaar dat de Statuten voor de regeling van deze aangelegenheden eenvoudig naar de wet verwijzen. Dan stuit men bij verschil over de uitvoering op wetsinterpretatie. Ook de vraag of een bij de Commissie van arbitrage aanhangig gemaakt geschil de werklieden betreft, raakt rechtstreeks wetsinterpretatie. Er zijn daarentegen gevallen waarin de wet de beslissing aan de Rijksbank toekent. Bijv. de vraag of het loon van een werkman bedoeld in art. 85, eerste lid, naar behooren zij, beoordeelt de Bank. Anders toch geeft zij aan het kenbaar gemaakt verlangen van den werkman tot uitbetaling van de rente aan het bestuur der Bedrijfsvereeniging geen gevolg. Evenzoo is de verificatie van het dagloon van den getroffene, bedoeld in art. 8, aan de Bank voorbehouden, wijl zij de rentebepaling hierop grondt. Dat ook bij geschillen, waarbij hooger beroep openstaat, be5

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 114 Pagina's

Amendement-Kuyper op de Ongevallenwet - pagina 71

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 114 Pagina's

PDF Bekijken