Bekijk het origineel

Amendement-Kuyper op de Ongevallenwet - pagina 58

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Amendement-Kuyper op de Ongevallenwet - pagina 58

3 minuten leestijd

op een geheel anderen grondslag, hebben moeten voordragen. Ondergeteekende zou dit ten zeerste hebbeu toegejuicht. Doch nu dit niet geschied is, blijkt uit het feit, dat zij die dit denkbeeld tegen zijn amendement overstellen, zich wel gewacht hebben, zelven eene wijziging in dien geest te ontwerpen, genoegzaam, hoe ten onrechte dit van ondergeteekende gevorderd vperd. Het door hem ingediende amendement moest het stelsel van het ontwerp nemen voor wat het is, en kon op dit stelsel alleen eene uitzondering voordragen, en wel zulk eene, als aannemelijk bleek voor hen die hiervan geheel vrij'ivillig gebruik willen maken. Een amendement tot het invoeren van obligatoire bedrijf'svereenigingen, bijv. voor gelijksoortige bedrijven met meer dan 40 000 verzekerden, zou geheel het stelsel van het ontwerp omver hebben geworpen, daargelaten nog de vraag, of het scheppen van zoo ongelijk recht voor de verschillende groepen der nijverheid aanbeveling zou hebben verdiend. De opmerking op bladz. 5 van het Kamerverslag, dat de door ondergeteekende bedoelde facultatieve Bedrijfsvereeniging geheel verschilt van de Duitsche Berufsgenossenschaft, is onbetwistbaar juist. Dit is door hem bedoeld. En mocht men nit dien hoofde tegen den naam van „bedrijfsvereeniging" overwegend bezwaar hebben, dan wacht hij gaarne af, welken beteren naam men hiervoor in de plaats wenscht aan te bieden. De naam is hier geen hoofdzaak. Toch is het opmerkelijk, dat, terwijl § 58 der Oostenrijksche wet officieel den naam koos van ^Versicherungsanstalt", in de even officieele Amtliche Nachrichten, a. 1898, bladz. 410, toch de uitdrukking: BernfsgenossenschaftUche Anstalt gebezigd wordt. De natuur ging ook hier boven de leer. Dat de voorgestelde facultatieve Bedrijfsvereeniging slechts den „schijn van zelfstanditrheid" zal hebben, acht ondergeteekende niet vrij van overdrijving. Reeds dat niet door eene Regeeringsinstelling kortweg over den werkgever beschikt wordt, maar dat hi.j zelf handelen kan, en binnen zekere perk^ zijne vrijheid van beweging herwint, is een niet gering te schatten voordeel. En wel had ondergeteekende gewenscht dat deze vrijheid van beweging grooter had kunnen zijn, maar in het stelsel van dit ontwerp werd dit door de gebiedende noodzakelijkheid, om de rechten èn van den industrieel èn van zijne werklieden, èn van de Bank, in den meest volstrekten zin af te bakenen, verhinderd. Had hij zich gewaagd aan een voorstel, dat den werkgever minder bond, andere leden zouden niet in gebreke zijn gebleven, juist uit dien hoofde, en dan te recht, ten ernstigste tegen de doeltreffendheid van zijn voorstel op te komen. Nu het ontwerp de Rijksbank tevens tot orgaan voor het Overheidsgezag stelt, was het scherpe toezicht van de Rijksbank op de bedrijfsvereeniging niet te mijden. De regeling van de onderlinge verhouding van de leden eener

Bedryfsvereeniging met uiteenloopend gevarenpercentage kan met gerustheid aan de Statuten worden overgelaten. In de Duitsche erufsgenossenschaft van gelijksoortige bedrijven zijn leden niet alleen met uiteenloopend gevarenpercentage, maar zelfs van uiteenloopende gevarenklasse. Het uittreden van leden en evenzoo de zekerheid van de Bank voor de te dekken risico's, is in het amendement, voor zooveel hij kan nagaan, zoo volledig geregeld, dat hij de dienaangaande op bladz. 5 voorkomende opmerking, in die algemeenheid, niet voor

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 114 Pagina's

Amendement-Kuyper op de Ongevallenwet - pagina 58

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 114 Pagina's

PDF Bekijken