Bekijk het origineel

Amendement-Kuyper op de Ongevallenwet - pagina 25

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Amendement-Kuyper op de Ongevallenwet - pagina 25

2 minuten leestijd

21

Artikel 47.

Het bestuur der Rijksverzekeringsbank stelt na ontvangst der stukken, in het voorgaande artikel vermeld, het bedrag der door den werkgever verschuldigde premie vast. Het aldus vastgestelde bedrag wordt hem bij te adviseeren dienstbrief medegedeeld, vergezeld van de berekening, waarop het steunt, indien het niet overeenstemt met des werkgevers berekening. Bedraagt het vastgestelde bedrag meer dan de werkgever bereids betaalde, dan heeft hij dit meerdere binnen vijftien

dagen na

van het bewijs van adviseering van den in het van dit artikel bedoelden dienstbrief te voldoen ten kan-

de dagteekening

eerste lid tore der posterijen, in het vorige artikel bedoeld. Bedraagt het vastgestelde bedrag minder dan de werkgever bereids betaalde, dan wordt hem te gelijk met de mededeeling daarvan dit mindere kosteloos overgemaakt.

Artikel 48. Indien door het bestuur der Rijksverzekeringsbank verklaard wordt, dat in eene onderneming reeds over een of meer betalingstermijnen een verzekeringsplichtig bedrijf is uitgeoefend, heeft de werkgever binnen vijftien dagen na de dagteekening van het bewijs van adviseering van den dienstbrief, betreffende de indeeling van z^jne onderneming in eene gevarenklasse en het aan de onderneming toegewezen gevarenpercentage, de verschuldigde premie over de verstreken termijnen in eens te betalen op de wijze, vermeld in artikel 46. De vaststelling der

premie en de nadere verrekening, indien die noodig is, geschieden op de wijze, in het vorige artikel bepaald. Premiƫn, welke langer dan vijf jaren verschuldigd zijn, worden niet

meer ingevorderd. Artikel 49.

Indien eenige premie niet betaald is binnen den bepaalden tijd, stelt het bestuur der Rijksverzekeringsbank ambtshalve het bedrag daaraan vast en deelt het aldus vastgestelde bedrag den werkgever bij te adviseeren dienstbrief mede, vergezeld van de berekening waarop het steunt. Is eenige vastgestelde premie voor het geheel of voor een deel niet binnen den bepaalden tijd voldaan, dan maant het bestuur der Rijksverzekeringsbank den nalatigen werkgever bij te adviseeren dienstbrief aan, om alsnog binnen acht dagen na de dagteekening van het bewijs van adviseering het vastgestelde bedrag te betalen ten kantore der posterijen, binnen welks kring hij zijne woonplaats heeft. Volgt op deze aanmaning de betaling binnen den gestelden termijn niet, dan vaardigt de voorzitter van het bestuur der Rijksverzekeringsbank een dwangbevel uit, medebrengende het recht van parate executie, dat wordt executoir verklaard door den president der arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage. Het dwangbevel wordt beteekend en ten uitvoer gelegd op de wijze bij het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ten aanzien van vonnissen en authentieke akten voorgeschreven. Het dwangbevel kan in het geheele Rijk worden ten uitvoer gelegd. Het laatste lid van artikel 46 is van toepassing.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 114 Pagina's

Amendement-Kuyper op de Ongevallenwet - pagina 25

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 114 Pagina's

PDF Bekijken