Bekijk het origineel

Amendement-Kuyper op de Ongevallenwet - pagina 92

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Amendement-Kuyper op de Ongevallenwet - pagina 92

3 minuten leestijd

86

van deze Wet, van de uit die Wet voortgevloeide algemeen e maatregelen van Bestuur, en van de Statuten der Vereeniging uit te reiken. Bi) wijziging der Statuten heeft

op gelyke wijze uitreiking plaats van een exemplaar der gewijzigde Statuten. De eerste maal moet de in het eerste lid van dit artikel bedoelde uitreiking plaats hebben vóór den dag, waarop de Vereeniging het in het 2de lid van art. 2 (nieuw) bedoelde recht begint uit te oefenen. Art. 78.

De

eener Bedrijfsvereeniging in dienst zijnde werkhun midden eene vertegenwoordiging, die den van Commissie uit de iverhlieden. Zy bestaat uit even het bestuur der Vereeniging leden telt. Voor elk lid der Commissie wordt een eerste en tweede plaatsvervanger gekozen, die hem, bij opvolging, vervangen, zoo hij verhinderd is op te treden, en die, zoo hij ophoudt lid te zijn, voor het overige gedeelte van den tijd, waarvoor hij gekozen is, insgelijks by opvolging, in zijne plaats treden. Indien de Commissie door het uitvallen van een als lid opgetreden tweeden plaatsvervanger onvoltallig is geworden, wordt eene nieuwe verkiezing voor een lid en alle ontbrekende plaatsvervangers uitgeschreven. De leden der Commissie en hunne plaatsvervangers worden gekozen voor den tijd van vier jaren, en treden tegelijk af. De aftredenden blijven in functie tot zij vervangen zijn. Zij zijn terstond herkiesbaar. De verkiezing van leden en plaatsvervangers geschiedt, onder leiding van het bestuur der Bedrijfsvereeniging, door middel van het stellen van candidaten. Elke vijf en twintig kiezers bezitten hiertoe het recht. De opgaven voor de candidaatstelling moeten om geldig te zijn evenveel verkiesbare personen aanwijzen als er keuzen te doen zijn. Indien binnen een te stellen termijn van dit recht geen gebruik is gemaakt, zoo heeft de candidaatstelling de eerste maal plaats door het bestuur der gemeente, waarbinnen de zetel der Vereeniging gevestigd is en later door de gezamenlijke in Art. 79, sub 8 o. bedoelde Correspondenten. Indien slechts van ééne zijde candidaatstelling plaats greep, gelden de daarbij voorgedragenen als benoemd anders heeft tusschen de verschillende lijsten van candidaatstelling eene stemming plaats. Mits onder behoorleken waarborg voor het geheim der stemming, kan deze schriftelijk, met behulp van den dienst der posterijen, plaats hebben. Voor het overige wordt alles wat betrekking heeft op wijze van verkiezing, op de kiesgerechtigheid en verkiesbaarheid, op de vaststelling der kiezerslijsten, en op het nazien der geloofsbrieven, geregeld bij algemeenen maatregel van bestuur. Bij denzelfden maatregel van bestuur wordt bepaald, op welke wijze de Voorzitter der Commissie gekozen wordt en haar huishoudelijk reglement tot stand komt, alsmede wie als werkmanlid in de Commissie van arbitrage door haar kan gekozen worden, op welke wijze de werklieden-leden voor deze Commissie gekozen worden, en hoe de verificatie van hunne geloofsbrieven plaats heeft. De Bedrijfsvereeniging is verplicht een zoo noodig behoorlijk

het kiezen naam draagt veel leden als

lieden,

bij

lid

uit

;

'

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 114 Pagina's

Amendement-Kuyper op de Ongevallenwet - pagina 92

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 114 Pagina's

PDF Bekijken