Bekijk het origineel

Amendement-Kuyper op de Ongevallenwet - pagina 27

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Amendement-Kuyper op de Ongevallenwet - pagina 27

2 minuten leestijd

23 Artikel 53.

De werkgever is verplicht omtrent de in zijne verzekeringsplichtige onderneming voorgekomen ongevallen alle verlangde inlichtingen, ook schriftelijk, te verstrekken aan het bestuur der Rijksverzekeringsbank.

Artikel 54. Indien aan het bestuur der Rijksverzekeringsbank uit eene aanblijkt, dat ten gevolge van het ongeval een verzekerde is overleden, vermoedelijk zal overlijden of gedurende meer dan zeven dagen gedeeltelijk of geheel ongeschikt tot werken zal zijn, doet het ten spoedigste een onderzoek instellen ten einde te bepalen: gifte

l».

de oorzaak en den aard van het ongeval;

2o.

wie de getroffen persoon of plaats van verblijf heeft; 3».

het

loon

van

den

is

en waar deze zijne woonplaats

getroffene

in

de verzekeringsplichtige

onderneming; 4o. de omschrijving lichamelijk letsel;

van

het

door het ongeval veroorzaakte

5o. ingeval van overlijden de namen en de woonplaatsen van de nagelaten betrekkingen, die ingevolge deze wet aanspraak op schadeloosstelling kunnen hebben.

Ook zonder eene aangifte te hebben ontvangen is het bestuur tot het instellen van het hierbedoelde onderzoek bevoegd. Artikel 55.

Het bestuur der Rijksverzekeringsbank kan het onderzoek omeen of meer der in het vorige artikel genoemde punten

trent

doen plaats vinden door middel van een zijner ambtenaren, niet beneden den door Ons te bepalen rang, maar heeft het recht zulks te doen geschieden in gemeenten, waarvoor een commissaris van Rijks- of gemeentepolitie is aangesteld, door dezen en in gemeenten, waarvoor zoodanig ambtenaar niet is aangesteld, door het hoofd der politie. De leider van het onderzoek heeft het recht om daarbij als getuigen de personen te hooren, die inlichtingen kunnen geven omtrent de te onderzoeken punten; hij heeft het recht ook deskundigen te hooren; de opgeroepenen zijn verplicht te verschijnen en mede te deelen wat hun omtrent het ongeval bekend is of hunne diensten als deskundigen te verleenen. Tijd en plaats van een onderzoek, als bedoeld in artikel 54 sub 1, en van het verhoor van getuigen worden, indien zulks mogelyk is, door den leider van het onderzoek voldoenden tijd van te voren medegedeeld aan den getroffen werkman en aan den werkgever; beiden hebben het recht in persoon of door middel van een vertegenwoordiger bij het onderzoek aanwezig te zijn. Indien de betrokken werkgever wenscht, dat bij het onderzoek deskundigen aanwezig zullen zijn, dan heeft hij het recht hen op zijne kosten op te roepen. De leider maakt een proces-verbaal op van het onderzoek, dat

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 114 Pagina's

Amendement-Kuyper op de Ongevallenwet - pagina 27

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 114 Pagina's

PDF Bekijken