Bekijk het origineel

Het Calvinisme - pagina 112

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Het Calvinisme - pagina 112

2 minuten leestijd

HET CALVINISME EN DE WETENSCHAP

108

booze u afstootende menschen vondt. Maar dit komt in de werkelijkheid van het leven alzoo niet uit. Integendeel, veel in de ongeloovige wereld munt uit door iets uitnemends. Veel kostelijks is uit de oude heidensche wereld tot ons gekomen. Plato heeft bladzijden die ge verslindt. Cicero boeit u en sleept u mee door edelen toon en roert in u heilige gewaarwordingen. En raadpleegt ge uw eigen omgeving, wat ge van elders hoort, en wat in de studiën en letterkundige producten van het niet-belijdend deel der menschheid thans nog tot u komt, dan is er o, zooveel dat u aantrekt, dat de sympathie van uw hart heeft ja, dat ge bewondert. Want wat uit de woorden en handelingen en uit het algemeen optreden van vele niet-geloovigen u toespreekt, is vaak niet alleen de vonk der genialiteit of de schittering van het talent, maar evenzoo het karakterschoon,

hun

ijver,

hun toewijding, hun

liefde,

hun rondborstigheid, hun

trouw en hun eerlijke zin. Ja het mag niet verzwegen, niet zelden bekruipt u de wensch, of menig geloovige iets meer van die aantrekkelijkheid mocht hebben, en wie onzer vond zich niet zelf meer dan eens door wat men de „deugden der heidenen" genoemd heeft, beschaamd? Zoo komt dus uw dogma van het algeheele bederf door de zonde niet uit. Edoch, loopt ge nu den omgekeerden weg af en gaat ge van deze feiten uit, dan valt, vergeet dit niet, uw geheele Christelijke belijdenis dan gaat ge de natuur des menschen voor goed en ongeschonden aanzien dan zijn de crimineele booswichten niet dan ethisch-krankzinnigen dan is er geen wedergeboorte noodig om met eere te leven; en blijkt uw inbeelding van hooger genade niets dan het spelen met een medicijn, dat vaak ganschelijk zijn werking mist. En nu kan men zich hieruit wel redden door die deugden der ongeloovigen „blinkende zonden" te noemen, en omgekeerd de ondeugden der geloovigen op rekening van den ouden Adam te stellen, maar ge gevoelt zelf dat is een uitvlucht, waaraan de ernst ontbreekt. Rome zocht dan ook degelijker uitweg in de u bekende leer van de pura nataralia. Er waren, zoo leerde men, twee levenssferen, de aardsche, de gewoon menschelijke, hier beneden, en de hemelsche, de boven het gewoon menschelijke uitgaande, extra genietingen biedende in de aanschouwing van God. Welnu, voor beide sferen had God Adam pasklaar gemaakt, voor de gewone levenssfeer door de natuur die Hij hem schonk, en voor de extra-gewone door hem de supra-natureele gave der oorspronkelijke gerechtigheid te schenken. Adam werd alzoo dubbel geïnstru-

;

;

;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 192 Pagina's

Het Calvinisme - pagina 112

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Abraham Kuyper Collection | 192 Pagina's

PDF Bekijken