Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 110

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 110

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

IOO dat bepalingen omtrent beslag dienen te worden opgenomen in het Wetb. v. Burg. Rechtsvordering. Daartegenover staat echter, dat de vraag, in hoeverre beslag op het loon is geoorloofd, in nauw verband staat met de regeling van de overdracht der loonvordering en de volmacht tot invordering van het loon, en verder dat het voor belanghebbenden zeer gemakkelijk is, het geheele samenstel van voorschriften omtrent het loon bijeen te vinden. Onze eigen wetgeving levert reeds een voorbeeld in art. 21 der

wet van 7 Mei 1856, Staatsblad n. 32, de zoogenaamde Tuchtwet. Geheele uitsluiting van het beslag is, zelfs bij kleine loonen, niet wenschelijk te achten;

daardoor zou het crediet des arbeiders

kunnen worden belemmerd

Dus: Beperking der be1). voegdheid tot beslaglegging. In overeenstemming in zooverre met de elders geldende regelingen en de vorige ontwerpen wordt deze beperking gevonden door slechts een zeker vast gedeelte van het in geld vastgesteld loon voor inbeslagneming vatbaar te verklaren. Dat eene willekeurige grenslijn wordt getrokken, waar een vast gedeelte van het loon tegen beslag wordt gevrijwaard, kan niet worden ontkend in theorie zou vrij van beslag moeten blijven hetgeen noodzakelijk is voor het levensonderhoud van den arbeider en zijn gezin. Maar het behoeft geen betoog, dat de practijk in deze meer vordert dan de zuivere theorie haar geven kan zij kan niet volstaan met de aanwijzing van een begrip en eischt een vasten, duidelijken maatstaf. Wil het recht van beslag feitelijk iets beteekenen, dan moet de schuldeischer ten allen tijde kunnen weten, hoever hij bij de uitoefening van te

zeer

:

:

mag gaan. In aansluiting bij hetgeen is uiteengezet in § 8 dezer Memorie (blz. 19), is ook hier voor de onderscheiding der twee categorieën van arbeiders een andere maatstaf gebezigd dan in het OntwerpDRUCKER. Ook hier schijnt het wenschelijk eene onderscheiding te maken niet naar het toevallig bedrag van het loon, doch naar den tijd, waarbij het is vastgesteld, waardoor men eerder tot eene afscheiding van categorieën van arbeiders geraakt. zijn recht

Deze gedachten zijn in het eerste lid van art. 1638^ neergeEene uitzondering is op het voorbeeld van de vorige ontwerpen alleen gemaakt voor het geval van wettelijken onder-

legd.

houdsplicht. Op het voetspoor

wetten

zijn

van onze Tuchtwet en van buitenlandsche overeenkomstige voorschriften gegeven omtrent over-

1) Eene sterke strooming naar geheele uitsluiting openbaarde zich in Frankrijk ter gelegenheid van eene, naar aanleiding van bovengemeld ontwerp tot wijziging der wet van 1895 ingestelde, enquête. De resultaten dezer enquête zijn neergelegd in een werkje van het Office du travail: Saisie-arrêt sur les salaires, Paris, Imprimerie nationale, 1899. Zie aldaar blz. i vlg. en 38.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 110

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken